Zlatá mince zámek Kačina - soutěž

PODMÍNKY
 
celostátní neomezené anonymní soutěže na umělecký návrh pamětní zlaté 2000 Kč mince "Empír - zámek Kačina"
 

1) Česká národní banka vypisuje celostátní neomezenou anonymní soutěž na návrh pamětní zlaté 2000 Kč mince, která bude vydána v roce 2004.

2) Soutěž se řídí ustanoveními § 847 - § 849 občanského zákoníku o veřejné soutěži.

3) Účelem soutěže je získání hodnotného a technickým podmínkám vyhovujícího návrhu.

Vydáním sady 10 zlatých 2000 Kč mincí mají být nejširší veřejnosti připomenuty architektonické památky reprezentující různé stavební slohy. Empír reprezentuje zámek Kačina. Během let 2001 - 2005 budou vydány zlaté mince připomínající význačné památky z různých českých a moravských regionů (příloha soutěžních podmínek).

4) Hlavní technickou podmínkou soutěže je odevzdání kruhového návrhu provedeného v sádře (avers a revers samostatně) o průměru 180 - 200 mm ( bezpodmínečný požadavek mincovny - překročení je důvodem k vyloučení z hodnocení) v patřičné síle, aby snesl manipulaci bez upevnění na podložku. Každý návrh musí být označen soutěžní značkou (heslem, vyjádřeným slovně, popř. číselně, kreslené značky jsou nepřípustné) na rubové straně sádrových kotoučů, a to stejnou na návrhu aversu i reversu. Návrhy musí být předkládány v definitivní podobě, to znamená, že po technické stránce musí být způsobilé k ražbě. Zásadní podmínkou je, aby pod jednou značkou byl předložen kompletní návrh mince, tj. alespoň jeden avers a jeden revers.

5) Na   l í c n í   straně je nutno umístit v opisu (při obvodu mince) nebo v nápisu (řádcích) název státu " ČESKÁ REPUBLIKA" a text " DESET STOLETÍ ARCHITEKTURY", označení nominální hodnoty " 2000 Kč" a kompozici tří zemských znaků . Postavení zemských znaků se řídí obecnými heraldickými zásadami (český lev na čestném místě uprostřed při horizontálním, popř. nahoře při vertikálním umístění znaků, orlice nesmí otáčet hlavu centrálně). Při případné stylizaci nesmí dojít k nečitelnosti či nechtěnému karikování heraldických zvířat, nebo k záměně za jiná heraldická zvířata. Zemské znaky nemusejí vzhledem k velikosti mincovního pole zaujímat celou plochu, musí však být umístěny v její horní části.

Vyobrazení státního znaku (pro ujasnění jednotlivých heraldických zvířat) je připojeno v příloze k těmto podmínkám. Vzhledem k tomu, že jde o kompozici zemských znaků, nikoliv čtyř heraldických zvířat ze státního znaku ČR, neměla by heraldická zvířata být umístěna ve společném štítu.

Lícní stranu je vhodné podle úvahy výtvarníka doplnit o případný drobný motiv, navazující na rubovou stranu. Na místě, kde by podle mínění autora měla být značka mincovny, bude umístěno kolečko o průměru 8 - 10 mm (propočteno na model o průměru 180 - 200 mm). Provedení lícní strany musí korespondovat s provedením strany rubové.

Na r u b o v é straně je nutno zobrazit motiv vztahující se k zámku Kačina a nápis nebo opis "EMPÍR - ZÁMEK KAČINA" a letopočet ražby "2004". Na místě, kde by měla být autorská značka, umístí výtvarník čtvereček o velikosti 8 x 8 až 10 x 10 mm (propočteno na model o průměru 180 - 200 mm).

Řešením hrany se výtvarník nemusí zabývat.

Mince bude ražena ze zlata o ryzosti 999,9, její průměr bude 20 mm a hrubá hmotnost 6,222 g. Mince bude ražena také ve špičkové kvalitě, u níž se zvlášť dobře dociluje vrcholný lesk i v drobných ploškách proti matovému reliéfu. K této okolnosti by měli účastníci soutěže přihlédnout. Soutěžící mohou shlédnout vzorové modely pamětních mincí, mince špičkové kvality a seznámit se s publikacemi o mincích v sekci peněžní a platebního styku České národní banky v Praze 1, Na příkopě 28, tel. 22441-2998 nebo 2999, po dohodě se sekretářkou komise v pracovní dny od 9 do 15 hod. )

6) Soutěžní návrhy musí být odevzdány nebo odeslány poštou do 12. hodiny do pátku 14. března 2003 na adresu:

a) pro osobní styk                                     b) pro poštovní styk

Česká národní banka                                  Česká národní banka

Sekce peněžní a platebního styku                 Sekce peněžní a platebního styku

Na Příkopě 28 (vchod ze Senovážné ul.)  Na příkopě 28

doba příjmu : 8,00 až 12,00 hod.               115 03 Praha 1

K návrhu musí být připojena zalepená obálka označená stejnou soutěžní značkou (heslem) jako na modelech. Obálka musí obsahovat lístek se jménem autora návrhu, jeho adresou a shodnou soutěžní značkou jako na obálce. Doporučuje se uvést i telefonní číslo pro případ nutnosti rychlého spojení.

Žádáme autory, aby na lístku s adresou uvedli i číslo účtu včetně specifického symbolu (sporožiro, osobní konto atd.) pro bezhotovostní převod úhrady za případné finanční ohodnocení návrhu. Zároveň žádáme o včasné oznámení při změnách účtů. V opačném případě nemůžeme zajistit správné doručení peněz.

Návrhy odeslané poštou musí být avizovány na adresu uvedenou v tomto bodu doporučeným dopisem s uvedením podacího čísla odesílajícího poštovního úřadu. U balíkových zásilek je rozhodující hodina a datum poštovního razítka na průvodce. Návrhy musí být zaslány v obalech pro křehké zásilky odpovídajících přepravním pravidlům pošty. Zásilky musí být zapečetěny a na vnějším obalu označeny "Soutěž na pamětní minci KAČINA".

7) Soutěžní návrhy zhodnotí komise pro posuzování návrhů na české peníze. Předsedou komise je náměstek ředitele sekce peněžní a platebního styku České národní banky, členy komise jsou renomovaní výtvarníci medailéři, teoretici výtvarného umění, učitelé uměleckých škol a zástupce mincovny. Jednotlivých zasedání se zúčastňují odborní poradci v příslušném oboru. Komisi svolává Česká národní banka jako vypisovatelka soutěže. Administrativní práce pro komisi zajišťuje sekretářka komise, Mgr. Alena Kolínová, pracovnice sekce peněžní a platebního styku České národní banky, tel.22441-2999.

8) Pro nejhodnotnější návrhy se stanoví tyto ceny:

I. cena ..................... Kč 30.000,-

II. cena ..................... Kč 23.000,-

III. cena ..................... Kč 17.000,-

Kromě toho může komise rozhodnout o udělení odměn i dalším hodnotným návrhům. Komise může rovněž od udělení kterékoliv z cen upustit, anebo částky určené na ceny rozdělit jiným způsobem, a to i ve formě odměn. Komise navrhuje též vyplacení režijních příspěvků autorům hodnotných návrhů, které v soutěži cenu nebo odměnu neobdržely. Výše a počet těchto příspěvků jsou závislé na počtu soutěžních návrhů a na jejich umělecké a technické úrovni. Ceny, odměny a režijní příspěvky vyplatí Česká národní banka do 30 dnů od výroku komise.

V případě pořádání užší soutěže obdrží její účastníci vyzývací odměnu. Vítězný návrh získá I. cenu, zbývající návrhy již v užší soutěži dále honorovány nebudou. Od udělení I. ceny může komise upustit.

Ceny a odměny ze soutěže vyšší než 10.000 Kč budou podle § 36, odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, sníženy o daň z příjmů ve výši 20 %, která bude Českou národní bankou odvedena podle § 79 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, správci daně.

9) Výběr soutěžních návrhů pro realizaci provádí bankovní rada České národní banky. Bankovní rada není vázána názorem komise, k realizaci však může být vybrán pouze návrh, kterému byla udělena některá z cen nebo návrh z užší soutěže.

Autorovi, jehož soutěžní návrh bude realizován (líc i rub), bude vyplacena autorská odměna za užití díla (převedení reprodukčního práva k ražbě neomezeného počtu mincí s ročníkem ražby 2004) a výtvarnou spolupráci při realizaci, v celkové částce Kč 40.000,-, a to na základě dohody s autorem uzavřené. Nepřijme-li autor, jehož soutěžní návrh bude vybrán k realizaci, návrh dohody o převedení reprodukčního práva k ražbě do 15 dnů po té, co mu bude doručen, vyhrazuje si ČNB právo zahájit jednání o realizaci s autorem jiného návrhu.

V případě kombinace lícní a rubové strany dvou autorů obdrží každý autor polovinu uvedené částky. Bude-li nutno provést na přijatém návrhu úpravy, je autor povinen provést je bezplatně ve spolupráci s určenou mincovnou do 4 týdnů po podepsání dohody. Věcné náklady spojené s cestou autora do mincovny budou hrazeny Českou národní bankou zvlášť po předložení příslušných dokladů. Jestliže by autor návrhu vybraného k realizaci nemohl provést či dokončit z jakéhokoliv důvodu definitivní úpravy ve stanovené době, má Česká národní banka právo nechat úpravy provést jiným výtvarníkem nebo zadat k realizaci jiný návrh.

Pokud nebude mince realizována vůbec, obdrží výtvarníci, kteří v soutěži získali I. cenu, částku 10 000 Kč, II. cenu částku 6 000 Kč a III. cenu částku 4 000 Kč. Pokud bude realizován jiný návrh než ten, kterému byla udělena I. cena, dostane autor návrhu, který získal I. cenu, částku 20 000 Kč.

10) Autorské právo k oceněným návrhům zůstává nedotčeno. Návrhy splňující soutěžní podmínky, které v soutěži obdržely ceny nebo byly odměněné alespoň částkou Kč 10.000,-, se stávají vlastnictvím České národní banky. Při případné realizaci kteréhokoliv návrhu bude autorovi vyplacena odměna podle bodu 9) těchto podmínek.

Deset století architektury

EMPÍR - ZÁMEK KAČINA

Zámek Kačina je považován za nejvýznamnější dílo českého empíru. Jeho jméno je odvozeno od vsi Kačín, patřící kdysi sedleckému klášteru, která zanikla pravděpodobně již ve 13. nebo 14. století. Louky, jež na jejím místě vznikly, byly nazvány Kačina. Od husitských dob bylo toto místo důležitým vojenským shromaždištěm. Koncem 17. století tady vznikla obora, kterou zhruba o sto let později zakoupil hrabě Jan Karel Chotek. Jeho syn Jan Rudolf Chotek zde nechal vybudovat přírodní park podle plánů vídeňského architekta a dendrologa Jacquina. Hrabě Chotek byl velmi vzdělaný a zcestovalý a rozhodl se postavit ve svém parku a oboře na Kačině zámek podobný panským sídlům v Anglii, Itálii a Francii. Zámek vznikl v letech 1802 až 1822 podle plánů drážďanského architekta Schurichta a pod vedením pražských stavitelů Fischera a Jöndla. Při stavbě bylo vše podřízeno reprezentativnosti objektu. Ústřední částí zámku s neobvyklým půdorysem tvaru luku je jednopatrová budova se sloupovým toskánským průčelím (pět jónských sloupů) završeným tympanonem s alegorickou a mytologickou sochařskou výzdobou znázorňující zemědělství a lov. V této budově byl byt majitele zámku a reprezentační místnosti (kruhový vstupní sál, taneční sál, jídelna, salóny). Po obou stranách centrální budovy jsou boční křídla ve tvaru části kruhu se sloupovou kolonádou (po každé straně 20 sloupů); v nich byly byty pro služebnictvo a hostinské pokoje. Každé křídlo je zakončeno jednopatrovým pavilonem, který má podobně jako hlavní budova průčelí tvořené sloupy a završené tympanonem s reliéfní výzdobou. Sloupy jsou však dórské a jsou pouze čtyři. V jižním pavilónu je knihovna s ústředním kruhovým sálem se sloupovým ochozem a sloupovou galerií v prvním patře, v severním divadlo a malá kaple. Tento pavilon byl však dokončen později vnukem a dědicem Jana Rudolfa Chotka, Jindřichem Chotkem. V r. 1945 byl zámek při válečných událostech velmi poškozen, vnitřní empírové zařízení bylo zcela zničeno. Po válce připadl zámek státu a vzhledem k významné tradici, kterou Kačina měla v rozvoji zemědělství, zde byla zřízena historická expozice Státního zemědělského muzea. Dnes je zde Muzeum českého venkova, odborný úsek Národního zemědělského muzea v Praze.

Prameny:

Text - Kolektiv autorů: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl VI. Východní Čechy, nakladatelství Svoboda Praha 1981, Emanuel Poche a kolektiv: Umělecké památky Čech, svazek 2. K-O, Academia, nakladatelství ČSAV, Praha 1978

Foto: ČNB, celkový pohled převzat z pohlednice zámku

 

        plan_kacina_soutez_obr_kacina03_sm      plan_kacina_soutez_obr_kacina05_sm

       plan_kacina_soutez_obr_kacina02_sm      plan_kacina_soutez_obr_kacina01_sm

       plan_kacina_soutez_obr_kacina04_sm      plan_kacina_soutez_obr_kacina06_sm

Model zámku Kačina, který byl součástí výstavy 10 století architektury, je možné si prohlédnout ve vstupní hale centrály České spořitelny a.s. v Praze 4, Budějovická 1912.


Zpracovala: sekce peněžní a platebního styku, 19.11.2002