PSM Jaroslav Vrchlický - technická příprava platidla

Podmínky soutěže

PSM ke 150. výročí narození Jaroslava Vrchlického – technická příprava platidla

Na umělecký návrh pamětní stříbrné 200 Kč mince ke 150. výročí narození Jaroslava Vrchlického byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž v říjnu 2001 s uzávěrkou 15. února 2002. Vyhlášení soutěží bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a Internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Do celostátní neomezené anonymní soutěže na umělecký návrh pamětní stříbrné dvousetkoruny bylo předloženo 57 podání, což představovalo 60 návrhů lícních a 61 návrhů rubových stran. Hodnocení proběhlo 26. února 2002. Jeden variantní návrh lícní strany byl ze soutěže vyloučen pro nesplnění podmínek - chyběl na něm jeden z předepsaných atributů. Zbývající podání hodnotila Komise pro posuzování návrhů na české peníze v rámci tří soutěžních kol. V I. kole bylo vyřazeno celkem 41 návrhů, a to především pro málo výstižnou podobu Jaroslava Vrchlického ve spojení s většími či menšími technickými a výtvarnými nedostatky. Návrhy, které postoupily do II. kola, byly výtvarně na vyšší úrovni, ale u nich se projevila menší výstižnost podoby nebo minimálně na jedné straně vykazovaly technické nebo kompoziční nedostatky, které by vyžadovaly větší úpravu před realizací. Do III. kola postoupilo pět návrhů, které komise označila za výtvarně nejhodnotnější. Dva z nich získaly za kompoziční nápaditost a originalitu zvýšenou cenu, k realizaci je však nebylo možné doporučit především pro nevýstižnost podoby J. Vrchlického. Zbývající tři návrhy vyhodnotila komise jako nejvhodnější pro realizaci, všechny však po určitých technických i výtvarných úpravách. Protože se členové komise neshodli v názoru na udělení prvních tří cen, přistoupili k tajnému hlasování. Návrh s nejnižším počtem hlasů získal třetí cenu. Další hlasování určilo druhou cenu a vítězný návrh, kterému komise navrhla udělit sníženou první cenu a doporučila jej k realizaci. Při diskusi o připomínkách k vítěznému návrhu a jeho doporučených úpravách se však zjistilo, že připomínek z technického i výtvarného není méně než u dvou zbývajících návrhů. Proto se komise jednomyslně rozhodla hlasování o pořadí a přidělení cen zrušit a vyhlásit užší soutěž mezi autory tří nejlepších návrhů, jimiž byli akademický sochař Jiří Harcuba, akademický sochař Jaroslav Veselák a student Pavel Jekl. Rozhodnutí komise podpořil i odborný poradce, ředitel Ústavu pro českou Literaturu Akademie věd ČR, PhDr. Pavel Janoušek, CSc.

Užší soutěže se zúčastnili všichni vyzvaní výtvarníci. Všichni tři dodali své návrhy ve stanoveném termínu a upravené podle připomínek komise. Jejich vyhodnocení se uskutečnilo v rámci posuzování návrhů na pamětní stříbrnou minci ke 150. výročí narození Josefa Thomayera dne 26. března 2002. Komise konstatovala, že návrh akademického sochaře J. Veseláka ani po úpravách nesplňuje její představy o podobě budoucí mince, neboť je poněkud akademický. O zbývajících dvou návrzích se opět hlasovalo a k realizaci byl těsnou většinou 4:3 doporučen návrh ak. sochaře Jiřího Harcuby, a to zejména proto, že heraldická zvířata na návrhu p. Jekla i přes úpravy působí mírně karikujícím dojmem.

Doporučení komise projednala bankovní rada ČNB dne 11. března. Zcela se s ním však neztotožnila a k realizaci schválila lícní stranu návrhu akademického sochaře Jiřího Harcuby a rubovou stranu návrhu pana Pavla Jekla s výstižnějším portrétem J. Vrchlického.

Minci bude realizovat Bižuterie Česká Mincovna, a. s. Emise se předpokládá 5. 2. 2003.

Zpracovala: sekce peněžní, 23.04.2002