PSM euro jako oběživo - 2002 - technická příprava platidla

Podmínky soutěže

Na umělecký návrh uvedené pamětní mince byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž v říjnu 2000 s  uzávěrkou 26. ledna 2001. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Předložená soutěžní podání hodnotila dne 7. února 2001 Komise pro posuzování návrhů na české peníze za přítomnosti odborného poradce Ing. Petra Procházky, CSc., ředitele sekce Evropské unie a mezinárodních organizací ČNB. Do soutěže bylo předloženo 18 podání, což představuje 20 návrhů lícních stran a 19 návrhů rubových stran.

Na základě vyjádření odborného poradce, Ing. Petra Procházky, CSc. k  vystižení obsahu zadaného námětu bylo v I. kole hodnocení vyřazeno třináct podání. Důvodem bylo především výrazné nedodržení parametrů loga, nebo možnost záměny s euromincemi z důvodů výtvarného pojetí. Ve II. kole zůstaly dva návrhy, u kterých se Komise shodla přes určité výhrady k tematickému zpracování na vysoké výtvarné i technické úrovni. Do III. kola postoupily pro originalitu zpracování tři návrhy. Vzhledem k různorodosti názorů na způsob hodnocení techniky zpracování návrhů (klasická sochařská modelace, technické počítačové zpracování) a k drobným připomínkám ke všem třem návrhům Komise ve shodě s odborným poradcem Ing. Procházkou doporučila vypsat užší soutěž. Doporučení účasti v užší soutěži se týkalo autorů všech tří návrhů, akademických sochařů Kateřiny a Josefa Uprkových a pánů Otakara Duška a Josefa Šafaříka.

Na počátku hodnocení návrhů předložených v užší soutěži dne 27. února 2001 se odborný poradce Ing. Petr Procházka opět nejprve vyjádřil k zpracování obsahu zadaní. Za nejzajímavější označil návrh pana Josefa Šafaříka, který v mincovní zkratce propojil historii (první česká mince - denár) s budoucností (vstup do evropské unie).
Návrh Uprkových byl vzhledem k použití některých symbolů euromincí (hvězdičky) označen za poněkud konvenční. Pro jeho určitou podobnost s euromincemi nepovažovala Komise jeho realizaci za vhodnou. Návrh pana Duška se svým technickým počítačovým zpracováním jevil v porovnání s návrhem pana Šafaříka jako studený. S názorem odborného poradce souhlasila většina členů Komise a navrhla udělit I. cenu návrhu pana Josefa Šafaříka. S tímto hodnocením zásadně nesouhlasil prof. Solpera a projevil výhrady ke zpracování písma na lícní straně návrhu. Po vzrušené debatě většiny členů Komise, která vyústila ve spor o sochařský projev proti grafickému, nechal její předseda hlasovat o udělení I. ceny. Většinou (šesti proti dvěma) bylo rozhodnuto udělit I. cenu návrhu pana Josefa Šafaříka. Realizace návrhu byla podmíněna korekcí písma a kompozice textu. Zbývající návrhy obdržely vypisovací odměnu a nebyly v souladu s podmínkami soutěže již dále honorovány.

Tato soutěž byla bankovní radou České národní banky anulována dne 22. března 2001 a ještě během března byla vyhlášena nová dvojstupňová omezená anonymní soutěž s uzávěrkou 6. dubna 2001. Do soutěže bylo vyzváno 17 výtvarníků, autorů realizovaných českých mincí a účastníků užší soutěže na minci "EURO" z  celostátní neomezené anonymní soutěže.

V I. stupni měli autoři předložit kresebné skici, ve II. stupni podle vybraných skic sádrové návrhy, vyhovující technickým podmínkám. Ze 17 vyzvaných autorů předložilo 15 autorů kresebné návrhy, které Komise vyhodnotila dne 17. dubna 2001. Při samotném hodnocení jednotlivých kresebných návrhů Komise za přispění odborné poradkyně Dr. H. Němcové, zástupce sekce - Evropské unie a mezinárodních organizací, České národní banky, vedle výtvarného provedení posuzovala také možnosti převedení do sádrové reliéfní podoby. V souladu s podmínkami soutěže Komise vybrala pět návrhů, u kterých se domnívala, že kromě obsahového vyjádření poskytují i největší záruky finální realizace v materiálu. Autory vybraných kresebných skic byli akad. soch. Jiří Harcuba, Vladimír Oppl a Michal Vitanovský a pánové Otakar Dušek a Josef Šafařík.

Všech pět vyzvaných autorů převedlo své kresebné skici do sádrové podoby. Předložené návrhy Komise vyhodnotila 5. června 2001. Po prohlídce jednotlivých návrhů členové Komise usoudili, že sádrové návrhy zcela nenaplnily očekávaný výsledek v porovnání s kresebnými návrhy, které díky stínování nebo jiným kreslířským, případně grafickým efektům vypadají lépe.

 Po zvažování kladů i záporů u jednotlivých návrhů Komise dospěla k názoru, že doporučuje k realizaci návrh pana Josefa Šafaříka pro vyváženou kompozici lícní a rubové strany a netradiční pojetí námětu, vhodné spojení symboliky nejznámější české mince v historii - pražského groše s novou evropskou měnou. Po technické stránce k návrhu nebyly žádné připomínky.

Druhým návrhem, který by připadal v úvahu na realizaci, byl návrh akad. soch. Vladimíra Oppla, pro vhodné vystižení evropského charakteru nové měny. V případě realizace by autor musel upravit kompozici lva ve vztahu k logu EURA, neboť v současné podobě budil dojem zamřížovaného lva.

Návrhy akad. sochařů Harcuby a Vitanovského a pana Duška Komise ani odborný poradce k realizaci nedoporučili. Kromě toho návrh pana Duška z hlediska zástupce mincovny nelze bez zásadních úprav realizovat. Přesto, že odborný poradce ing. Mgr. Přemysl Mička, zástupce sekce - Evropské unie a mezinárodních organizací České národní banky, se pro pracovní povinnosti musel předčasně z jednání omluvit, jeho písemné vyjádření se plně shoduje se závěry Komise.

Na základě schváleného návrhu bankovní radou České národní banky přistoupí Česká mincovna k  technickému zabezpečení realizace mince. Emise pamětní mince se předpokládá v únoru 2002.


Zpracovala: sekce peněžní, 01. 08. 2001