PSM Emil Holub - technická příprava platidla

Podmínky soutěže

plat_num_psm_holub3_holub2_Holub

Na umělecký návrh uvedené pamětní mince byla v listopadu 2000 vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž s uzávěrkou 9. března 2001. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Předložených 31 soutěžních podání, což představuje 31 návrhů lícních stran a 33 návrhů rubových stran, na minci "Holub" hodnotila dne 27. března 2001 Komise pro posuzování návrhů na české peníze za přítomnosti odborného poradce Doc. Josefa Kandrta z Náprstkova muzea,světově uznávaného znalce Holubova života i díla.

Po úvodním připomenutí významu Holubových průzkumných výprav do Afriky a postupné prohlídce jednotlivých podání s  upřesněním místopisného zařazení některých afrických motivů odborným poradcem, Komise zhodnotila předložené návrhy ve třech kolech. V I. kole hodnocení bylo vyřazeno 15 návrhů pro nepřesvědčivé vystižení námětu, případně pro dílčí výtvarné výhrady. Již ve II. kole se projevila obtížnost výběru vzhledem ke všeobecně velmi dobré výtvarné úrovni a nápaditosti v pojetí zadaného tématu. Ze zbývajících 16 návrhů jich ve II. zůstalo 13. Námětová rozmanitost a neobyčejně dobrá úroveň výtvarného zpracování přiměla Komisi rozčlenit těchto 13 návrhů ještě do tří skupin. Nejvyšší skupinu a) tvořily čtyři návrhy, kterým v postupu do III. kola zabránila pouze ta skutečnost, že jejich autoři použili motivy z jiných oblastí Afriky, než ve kterých se Holub při svých výpravách pohyboval. Tři návrhy ze skupiny b) a šest návrhů ze skupiny c) se od sebe nepatrně odlišovaly ve výtvarné úrovni.

Do III. kola vzhledem k vysoké výtvarné kvalitě a důslednému dodržení reálií, které souvisí s Holubovým životem i jeho cestovatelskými aktivitami postoupily tři návrhy. Neotřelý výběr ztvárněných prvků vyústil v hlasování o pořadí jednotlivých návrhů s tím, že Komise udělila III. cenu návrhu Mgr. Art. Marie Šeborové. Ocenila kvalitní zpracování figurálního námětu skupinky černošských žen s dítětem v kombinaci s portrétem Holuba. Přes zajímavost a nevšednost námětu Komise vyslovila určité výhrady k nepříliš organickému začlenění portrétu do výjevu. II. cenu obdržel návrh pana Pavla Jekla. Důvodem byl nekonvenční námět inspirovaný skalními malbami objevenými Emilem Holubem. Tento návrh vyvolal značnou diskusi na téma zda by při zobrazení velkého počtu drobných prvků byla zachována čitelnost při zmenšení na velikost mince. Obzvláště problematický by byl kontrast velké plochy zobrazeného afrického kontinentu a drobných postav ze skalní malby. I. cenu získal návrh akademického sochaře Ladislava Kozáka za zdařilou kombinaci portrétu s figurálními motivy tančících domorodců. Po výtvarné i technické stránce je návrh dobře proveden.

Na základě schváleného návrhu bankovní radou České národní banky přistoupí Česká mincovna k  technickému zabezpečení realizace mince. Emise pamětní mince se předpokládá v únoru 2002.


Zpracovala: sekce peněžní, 04.06.2001