PSM a pamětní bimetalová mince vstup ČR do EU - soutěž

PODMÍNKY

celostátních neomezených anonymních soutěží na umělecké návrhy pamětní stříbrné 200 Kč mince a pamětní bimetalové 2000 Kč mince ke vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004 


Česká národní banka vypisuje celostátní neomezenou anonymní soutěž na návrh pamětní stříbrné 200 Kč mince a pamětní bimetalové 2000 Kč mince, které budou vydány v roce 2004.

 1. Soutěž se řídí ustanoveními § 847 - § 849 občanského zákoníku o veřejné soutěži.

 2. Účelem soutěže je získání hodnotného a technickým podmínkám vyhovujícího návrhu.Vydáním mincí má být nejširší veřejnosti připomenut významný historický mezník našich dějin - přijetí České republiky do Evropské unie.

 3. Hlavní technickou podmínkou soutěže je odevzdání kruhového návrhu provedeného v sádře (avers a revers samostatně) o průměru 180 - 200 mm (bezpodmínečný požadavek mincovny - překročení je důvodem k vyloučení z hodnocení) v patřičné síle, aby snesl manipulaci bez upevnění na podložku. Každý návrh musí být označen soutěžní značkou (heslem, vyjádřeným slovně, popř. číselně; kreslené značky jsou nepřípustné) na rubové straně sádrových kotoučů, a to stejnou na návrhu aversu i reversu. Návrhy musí být předkládány v definitivní podobě, to znamená, že po technické stránce musí být způsobilé k výrobě razidel. Zásadní podmínkou je, aby pod jednou značkou byl předložen kompletní návrh mince, tj. alespoň jeden avers a jeden revers.

 4. Na l í c n í straně (aversu) je nutno umístit v opisu (při obvodu mince) nebo v nápisu (řádcích) název státu "ČESKÁ REPUBLIKA" a nominální hodnotu mince se zkratkou peněžní jednotky "200 Kč" resp. "2000 Kč". Jako dominanta lícní strany může být použit

  1. buď motiv tradičně zdůrazňující, že mince je platidlem České republiky, tj . umělecká kompozice heraldických zvířat z velkého státního   znaku České republiky, případně doplněná drobným dekorem vztahujícímu se k tématu mince,

  2. nebo motiv vztahující se bezprostředně k tématu mince.

  Umělecká kompozice heraldických zvířat musí být ztvárněná tak, aby nedocházelo k nečitelným stylizacím či nechtěnému karikování, a aby byla v souladu s provedením rubové strany. Kompozice nesmí být přímým ztvárněním velkého státního znaku podle vyobrazení v příloze zákona o státních symbolech České republiky (vyobrazení je připojeno k těmto podmínkám). V případě, že kompozice je dominantou lícní strany, nemusí zaujímat celou plochu mincovního pole, musí však být umístěna v horní části mince, tvoří-li pouze doprovodný prvek, může být umístěna kdekoliv, vždy však neznevažujícím způsobem. 1

  Na místě, kde by podle mínění autora měla být značka mincovny, bude umístěno kolečko o průměru 8 - 10 mm (propočteno na model o průměru 180 - 200 mm).

  Na r u b o v é straně (reversu) je nutno vyjádřit motiv vztahující se k tématu a nápis nebo opis "VSTUP ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE" a předpokládané datum vstupu "1. 5. 2004". Datum je třeba umístit tak, aby v případě nutnosti byla možná jeho bezproblémová změna nebo jeho úplné vypuštění. Hlavní motiv by měl vyjadřovat státnost, popř. historické kořeny České republiky a současně její sounáležitost s Evropskou unií. Není přípustné použít symbol eura a motivy z euromincí s výjimkou hvězdiček (vyobrazení všech euromincí lze nalézt na internetových stránkách ČNB www.cnb.cz.). Na místě, kde by měla být autorská značka, umístí výtvarník čtvereček o velikosti 8 x 8 až 10 x 10 mm (propočteno na model o průměru 180 - 200 mm).

  Řešením hrany se výtvarník nemusí zabývat.

  Stříbrná mince bude ražena ze slitiny o 900 dílech stříbra a 100 dílech mědi, její průměr bude 31 mm.

  Bimetalová mince bude mít zlatý střed o ryzosti 99,99 a průměru 16 mm a stříbrné mezikruží o ryzosti 99,9 a průměru 40 mm. Zlatý střižek bude umístěn v geometrickém středu mince.

  Obě mince budou raženy také ve špičkové kvalitě, u níž se zvlášť dobře dociluje vrcholný lesk i v drobných ploškách proti matovému reliéfu.

   K této okolnosti by měli účastníci soutěže přihlédnout. Soutěžící mohou shlédnout vzorové modely pamětních mincí, mince špičkové kvality a seznámit se s publikacemi o mincích v sekci peněžní a platebního styku České národní banky v Praze 1, Na příkopě 28, tel.22441-2998 (2999), po dohodě se sekretářkou komise v pracovní dny od 9 do 15 hod. 2  


  1 Počet heraldických zvířat v kompozici není pevně stanoven - může se jednat o samostatné zvíře (český lev, moravská orlice, slezská orlice), kombinaci dvou zvířat (např. obou orlic), pokud je to významné vzhledem k tématu mince, úplnou trojici zvířat nebo jejich čtveřici tak, jak je ve velkém státním znaku. Protože samostatný český lev je na oběžných mincích ČR a trojice zvířat na mincích zlatých, čtveřice (popř. dvojice) heraldických zvířat se považuje za vhodnější, pokud umělecká kompozice není zároveň součástí tematického zpracování.

  2 České a československé pamětní mince a některé jejich sádrové modely lze shlédnout i v Expozici České národní banky. Podrobnější informace o Expozici ČNB a možnosti ji navštívit jsou k disposici na internetových stránkách ČNB http://www.cnb.cz/.


 5. Soutěžní návrhy musí být odevzdány nebo odeslány poštou do 12. hodiny dne 18. dubna 2003 (pátek) na adresu:

  1. pro osobní styk
   Česká národní banka
   Sekce peněžní a platebního styku
   Na Příkopě 28 (vchod ze Senovážné ul.)
   doba příjmu : 8,00 až 12,00 hod.
    

  2. pro poštovní styk
   Česká národní banka
   Sekce peněžní a platebního styku
   Na Příkopě 28
   115 03 Praha 1

  K návrhu musí být připojena zalepená obálka označená stejnou soutěžní značkou (heslem), jaká je na modelech. Obálka musí obsahovat lístek se jménem autora návrhu, jeho adresou a stejnou soutěžní značkou jako na obálce. Doporučuje se uvést i telefonní číslo pro případ nutnosti rychlého spojení.

  Žádáme autory, aby na lístku s adresou uvedli i číslo účtu včetně specifického symbolu a kódu bankovního ústavu (sporožiro, osobní konto atd.) pro bezhotovostní převod úhrady za případné finanční ohodnocení návrhu. Zároveň žádáme o včasné oznámení při změnách účtů. V opačném případě nemůžeme zajistit správné doručení peněz.

  Návrhy odeslané poštou musí být avizovány na adresu uvedenou v tomto bodu doporučeným dopisem s uvedením podacího čísla odesílajícího poštovního úřadu. U balíkových zásilek je rozhodující hodina a datum poštovního razítka na průvodce. Návrhy musí být zaslány v obalech pro křehké zásilky odpovídajících přepravním pravidlům pošty. Zásilky musí být zapečetěny a na vnějším obalu označeny "Soutěž na pamětní minci vstup do EU".

 6. Soutěžní návrhy zhodnotí komise pro posuzování návrhů na české peníze, návrhy pro každou minci budou hodnoceny samostatně. Předsedou komise je náměstek ředitele sekce peněžní a platebního styku České národní banky, členy komise jsou renomovaní výtvarníci, medailéři, teoretici výtvarného umění a učitelé uměleckých škol. Komisi svolává Česká národní banka jako vypisovatelka soutěže. Administrativní práce pro komisi zajišťuje sekretářka komise, Mgr. Alena Kolínová, pracovnice sekce peněžní a platebního styku České národní banky, tel. 22441-2999.

 7. Pro nejhodnotnější návrhy se stanoví tyto ceny:

  I.   cena ..................... Kč 30.000,-
  II.  cena ..................... Kč 23.000,-
  III. cena ..................... Kč 17.000,-

  Kromě toho může komise rozhodnout o udělení odměn i dalším hodnotným návrhům. Komise může rovněž od udělení kterékoliv z cen upustit, anebo částky určené na ceny rozdělit jiným způsobem, a to i ve formě odměn. Komise navrhuje též vyplacení režijních příspěvků autorům hodnotných návrhů, které v soutěži cenu nebo odměnu neobdržely. Výše a počet těchto příspěvků jsou závislé na počtu soutěžních návrhů a na jejich umělecké a technické úrovni. Ceny, odměny a režijní příspěvky vyplatí Česká národní banka do 30 dnů od výroku komise.

  V případě pořádání užší soutěže obdrží její účastníci vyzývací odměnu. Vítězný návrh získá I. cenu, zbývající návrhy již v užší soutěži dále honorovány nebudou. Od udělení I. ceny může komise upustit.

  Ceny a odměny ze soutěže vyšší než 10.000 Kč budou podle § 36, odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu ve znění pozdějších předpisů, sníženy o daň z příjmů ve výši 20 %, která bude Českou národní bankou odvedena podle § 79 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, správci daně.

 8. Výběr soutěžních návrhů pro realizaci provádí bankovní rada České národní banky. Bankovní rada není vázána názorem komise, k realizaci však může být vybrán pouze návrh, kterému byla udělena některá z cen, nebo návrh z užší soutěže.

  Autorovi, jehož soutěžní návrh bude realizován (líc i rub), bude vyplacena autorská odměna za užití díla (převedení reprodukčního práva k ražbě neomezeného počtu mincí s ročníkem ražby 2003) a výtvarnou spolupráci při realizaci, v celkové částce Kč 40.000,-, a to na základě smlouvy uzavřené s autorem. Nepřijme-li autor, jehož soutěžní návrh bude vybrán k realizaci, návrh smlouvy o převedení reprodukčního práva k ražbě do 15 dnů poté, co mu bude doručen, vyhrazuje si ČNB právo zahájit jednání o realizaci s autorem jiného návrhu.

  V případě kombinace lícní a rubové strany dvou autorů obdrží každý autor polovinu uvedené částky. Bude-li nutno provést na přijatém návrhu úpravy, je autor povinen provést je bezplatně ve spolupráci s určenou mincovnou do 4 týdnů po podepsání smlouvy. Věcné náklady spojené s cestou autora do mincovny budou hrazeny Českou národní bankou zvlášť po předložení příslušných dokladů. Jestliže by autor návrhu vybraného k realizaci nemohl provést či dokončit z jakéhokoliv důvodu definitivní úpravy ve stanovené době, má Česká národní banka právo nechat úpravy provést jiným výtvarníkem nebo zadat k realizaci jiný návrh.

  Pokud nebude mince realizována vůbec, obdrží výtvarníci, kteří v soutěži získali I., II. a III. cenu, k těmto cenám částku 10.000 Kč, 6.000 Kč resp. 4.000 Kč. Pokud bude realizován jiný návrh než ten, kterému byla udělena I. cena, dostane autor návrhu, který získal první cenu, částku 20.000 Kč.

 9. Autorské právo k oceněným návrhům zůstává nedotčeno. Návrhy splňující soutěžní podmínky, které v soutěži obdržely ceny nebo byly odměněny alespoň částkou Kč 10.000,-, se stávají vlastnictvím České národní banky. Při případné realizaci kteréhokoliv návrhu bude autorovi vyplacena odměna podle bodu 8) těchto podmínek.

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Evropská unie

Česká republika by se dne 1. května 2004 měla stát členským státem Evropské unie. Toto integrační seskupení, které po prvních padesát let své existence sdružovalo země západní Evropy, se rozšířením z 15 na 25 členů stane vpravdě celoevropskou institucí.

Základní principy a cíle, které se vytvářely v průběhu poválečného procesu evropské integrace, by neměly být rozšířením unie zásadněji pozměněny. Jsou vyjádřeny v zakládajících smlouvách - Smlouvě o Evropské unii a ve Smlouvě o založení Evropského společenství. Jde zejména o podporu hospodářského a sociálního pokroku, dosahování vyváženého a trvale udržitelného rozvoje a vysoké úrovně zaměstnanosti. K tomu slouží vytváření jednotného trhu cestou odstraňování překážek pro pohyb zboží, služeb, kapitálu a pracovních sil a sjednocováním pravidel zajišťujících svobodu podnikání. Zavedení měny euro ve 12 zemích unie je vrcholem dosavadních integračních snah v ekonomické oblasti.

Evropská unie je založena na zásadách svobody, demokracie, respektování lidských práv a základních svobod. Státní identita členských zemí je respektována. Pro naplnění cílů unie byly vytvořeny společné evropské instituce, které mohou přijímat právní předpisy v oblastech společného zájmu.

Nové členské státy nemohou od počátku svého členství plně aplikovat všechny principy, které se vztahují na dosavadní členské země. Proto v některých oblastech obdrží časově omezené výjimky. Jednou z těch výjimek bude i výjimka pro zavedení jednotné měny euro. Ta bude v nových členských zemích, tedy i v ČR, zavedena až po splnění řady podmínek a kritérií, které vyplývají ze Smlouvy o založení Evropského společenství. Délku tohoto procesu nelze v současné době přesně odhadnout, navíc se může v jednotlivých zemích lišit. V každém případě půjde o střednědobý časový horizont.

Poznámka:

Lícní, tzv. evropská strana centových mincí je vždy stejná pro tři hodnoty (1, 2 a 5 centů, 10, 20 a 50 centů) a pro všechny státy unie. Rovněž euromince v hodnotě 1 a 2 eura mají lícní stranu evropskou, stejnou pro všechny státy unie, druhou národní. Jednoeurová mince má stříbřitý střed a žluté mezikruží, dvoueurová mince má zbarvení opačné. Na rubových - národních stranách euromincí jsou symboly vztahující se ke konkrétní členské zemi unie. Některé země mají na své národní straně na všech mincích pouze jeden symbol (Irsko státní znak, Belgie portrét panovníka), jiné používají stejný symbol vždy pro řádově stejné hodnoty (Francie, Německo, Portugalsko, Španělsko), některé mají jiný symbol pro centové mince, jiné pro eurové (Nizozemí, Lucembursko a Finsko, které však má navíc jiný symbol na jednoeurové a jiný na dvoueurové minci), Itálie, Rakousko a Řecko mají z pohledu rubové strany každou minci jinou.

Zpracovala: sekce peněžní a platebního styku, 28.1.2003