Informace o provedených směnárenských obchodech – nebankovní směnárenská činnost

S účinností od 1. listopadu 2013 provozovatelé (nebankovní směnárníci) předkládají České národní bance informace o objemu směnárenských obchodů podle zákona č. 277/2013 Sb. (pdf, 166 kB), o směnárenské činnosti a vyhlášky č. 315/2013 Sb. (pdf, 294 kB), o směnárenské činnosti:

  • čtvrtletně: výkaz předkládají provozovatelé, kteří splnili podmínku stanoveného limitu v §8 odst. 1cit. vyhlášky (viz bod A)
    nebo
  • ročně: údaje podle §8 odst. 5 cit. vyhlášky, zasílají provozovatelé, kteří nemají povinnost předkládat čtvrtletní údaje (viz bod B)

A)  Výkaz DEV(ČNB) 26-04 „Nákup a prodej cizí měny“

Čtvrtletní výkaz předkládá provozovatel vždy do 15 kalendářních dnů po skončení kalendářního čtvrtletí.

Vyplnění a odeslání výkazu probíhá elektronicky prostřednictvím přiděleného autorizačního kódu ČNB

V případech, kdy provozovatel splní roční limit uvedený ve vyhlášce a neobdrží autorizační kód od ČNB, zašle vyplněný výkaz (ve formátu xls) do ČNB elektronicky na e-mail smenarny@cnb.cz .

B) „Souhrnné údaje o celkovém objemu směnárenských obchodů za vykazovaný kalendářní rok“

Roční formulář o celkovém objemu směnárenských obchodů ve vykazovaném kalendářním roce provozovatel doručí do 20. února následujícího kalendářního roku.

Vyplnění a odeslání výkazu probíhá elektronicky prostřednictvím přiděleného autorizačního kódu ČNB:

Pokud se vyskytnou důvody, které neumožní elektronické zaslání dat do ČNB, lze je poslat v listinné formě, a to vyplněním xls formuláře „Souhrnné údaje o celkovém objemu směnárenských obchodů za vykazovaný kalendářní rok“ a zasláním na adresu ČNB:
Česká národní banka
odbor makroekonomických statistik
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Kontakt: smenarny@cnb.cz