Přímé investice - roční výběrové šetření ČNB

Výkazy pro šetření České národní banky o stavu přímých zahraničních investic v ČR a českých investic v zahraničí předkládají respondenti, kteří byli zařazeni do okruhu statisticky významných vykazujících osob ve smyslu zákona ze dne 20. června 2013, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, Část devátá, Výkaznictví a statistika, Hlava I, § 41, (1) c)

Roční výkaz o stavu přímých investic v tuzemsku k 31. 12. 2019

Roční výkaz o stavu přímých investic v zahraničí k 31. 12. 2019


Číselníky k výkazům


pzi@cnb.cz