Předkládání Čtvrtletního přehledu cenných papírů v držení banky podle § 4 odst. 2 opatření České národní banky č. 7/2004

Banky a pobočky zahraničních bank zasílají od 1. čtvrtletí 2005 "Čtvrtletní přehled cenných papírů v držení banky" (dále jen "Přehled") do ČNB pouze v elektronické formě ve formátu MS-Excel prostřednictvím souboru odpovídajícího věcně i formálně vzorovému souboru "formular_prehled_cp.xls", který je připojen k této informaci. Zpráva se souborem obsahujícím Přehled je zasílána do ČNB elektronickou poštou a jeadresována stanoveným pracovníkům odboru měnové a bankovní statistiky ČNB (nikoliv příslušnému odboru sekce bankovní regulace a dohledu).

Identifikace a zabezpečení zasílaných souborů a zpráv ani zaměstnanci ČNB, na něž jsou adresovány zprávy s Přehledem, se oproti roku 2004 nemění. Pokyny pro tyto účely uvedené v příloze dopisu odboru měnové a bankovní statistiky ČNB ze dne 23. června 2004 č.j. 2004/1745/410 zůstávají tak v platnosti i pro rok 2005.

Pro označení druhu cenného papíru v prvém sloupci tabulek se použijí kódy uvedené na posledním listu "Druh CP" připojeného vzorového souboru, stanovené na bázi číselníku BA0088 používaného v bankovním výkaznictví.

Čtvrtletní přehled cenných papírů v držení banky (xls, 40 kB)