Vývoj platební bilance

1. čtvrtletí 2019

Bilance běžného účtu platební bilance skončila v prvním čtvrtletí 2019 aktivem 44,7 mld. Kč. Na finančním účtu byl vykázán odliv finančních prostředků do zahraničí (čisté půjčky do zahraničí) ve výši 47,1 mld. Kč vzhledem k rychlejšímu růstu aktiv před navyšováním pasiv vůči zahraničí. Rezervní aktiva se snížila o 0,5 mld. Kč (bez vlivu kurzových rozdílů) vlivem transakcí pro klienty ČNB. Přebytek běžného účtu platební bilance na roční bázi k HDP činil 0,2 % a přebytek bilance zboží a služeb na roční bázi k HDP činil 6,3 %. 

Běžný účet platební bilance

Poměr běžného účtu a bilance výkonů k HDP
(v mld. Kč, pravá osa v %)

Poměr běžného účtu a bilance výkonů k HDP

Bilance zboží a služeb (bilance výkonů) byla v prvním čtvrtletí aktivní ve výši 112,6 mld. Kč a výše salda se meziročně nezměnila. Pokles přebytku bilance zboží o 3,8 mld. Kč (vyšší přírůstek dovozu než vývozu) vyrovnal růst aktiva služeb ve stejném rozsahu zejména z důvodu nárůstu vývozů dopravních služeb a služeb telekomunikací.

Schodek bilance prvotních důchodů se meziročně téměř nezměnil a činil za první čtvrtletí 40,9 mld. Kč. Objem dividend z přímých a portfoliových investic vyplacených do zahraničí představoval 39,3 mld. Kč.

Bilance druhotných důchodů byla v prvním čtvrtletí pasivní ve výši 27,0 mld. Kč a meziročně je schodek vyšší o 6,7 mld. Kč. Rozhodujícím faktorem byl růst čistých plateb do rozpočtu Evropské unie, které se vykazují v položce druhotných důchodů. 

Kapitálový účet

Kapitálový účet byl v prvním čtvrtletí pasivní 6,2 mld. Kč (ve stejném období minulého roku byl aktivní 1,3 mld. Kč). Vznik pasiva způsobily vyšší nákupy emisních povolenek ze zahraničí.

Finanční účet platební bilance

Na finančním účtu platební bilance (vč. změny rezervních aktiv ČNB) došlo v prvním čtvrtletí k čistému odlivu finančních zdrojů (čisté půjčky do zahraničí) ve výši 47,1 mld. Kč vlivem rychlejšího navýšení zahraničních aktiv před nárůstem zahraničních pasiv.

Poměr finančního účtu k HDP
(v mld. Kč, pravá osa v %)

Poměr finančního účtu k HDP

V položce přímých investic se uskutečnil čistý odliv finančních zdrojů ve výši 4,7 mld. Kč. Rozhodující měrou se na tomto vývoji podílelo poskytnutí úvěrů tuzemskými podniky zahraničním přidruženým firmám.

V položce portfoliových investic se uskutečnil čistý příliv prostředků ze zahraničí (čisté výpůjčky ze zahraničí) ve výši 148,9 mld. Kč. Rozhodujícím faktorem byly nákupy tuzemských bankovních a vládních dluhopisů zahraničními investory.

V transakcích spojených s vypořádáním obchodů s deriváty byl vykázán příliv finančních prostředků ze zahraničí ve výši 1,7 mld. Kč.

V položce ostatních investic odplynuly finanční prostředky do zahraničí (čisté půjčky do zahraničí) ve výši 193,5 mld. Kč.

V bankovním sektoru se změnila krátkodobá pozice bank v důsledku poklesu krátkodobých pasiv. Čistý odliv zdrojů do zahraničí (vč. ČNB bez rezervních aktiv) činil 160,7 mld. Kč.

Ve vládním sektoru se uskutečnily splátky dříve čerpaných úvěrů ve výši 10,5 mld. Kč.

U ostatních sektorů nastal čistý odliv finančních prostředků do zahraničí v objemu 22,3 mld. Kč.

Záporné saldo transakcí pro klienty ČNB vedlo k poklesu rezervních aktiv o 0,5 mld. Kč (po vyloučení kurzových vlivů).