Vývoj platební bilance

4. čtvrtletí 2019

Spolu s výsledky platební bilance za čtvrté čtvrtletí 2019 jsou zveřejněny aktualizované údaje za předchozí čtvrtletí let 2019 a 2018. Revidované údaje zohledňují především výsledky ročního šetření ČNB o přímých zahraničních investicích za rok 2018 a aktualizované údaje ČSÚ o vývozu a dovozu zboží a služeb. Jde o pravidelnou revizi[1] dat platební bilance. 

xxxx

Bilance běžného účtu platební bilance skončila ve čtvrtém čtvrtletí 2019 pasivem 23,1 mld. Kč. Na finančním účtu byl vykázán příliv finančních prostředků ze zahraničí (čisté výpůjčky ze zahraničí) ve výši 1,8 mld. Kč vzhledem k rychlejšímu růstu pasiv před navyšováním aktiv vůči zahraničí. Rezervní aktiva se zvýšila o 59,9 mld. Kč (bez vlivu kurzových rozdílů) vlivem transakcí pro klienty ČNB. Schodek běžného účtu platební bilance na roční bázi k HDP činil 0,4 % a přebytek bilance zboží a služeb 6,1 %.

Běžný účet platební bilance

Poměr běžného účtu a bilance výkonů k HDP
(v mld. Kč, pravá osa v %)

Poměr běžného účtu a bilance výkonů k HDP

Bilance zboží a služeb (bilance výkonů) byla ve čtvrtém čtvrtletí aktivní ve výši 48,9 mld. Kč. Na meziročním poklesu přebytku o 19,2 mld. Kč se hlavní měrou podílelo snížení aktiva bilance služeb o 18,1 mld. Kč především vlivem růstu pasiva v položce výzkum a vývoj. Aktivní bilance zahraničního cestovního ruchu se meziročně téměř nezměnila.  Přebytek obchodní bilance se zbožím poklesl o 1,1 mld. Kč.

Schodek bilance prvotních důchodů činil za čtvrté čtvrtletí 72,4 mld. Kč. Meziroční nárůst pasivního salda o 20 mld. Kč byl ovlivněn bilancí výnosů z přímých investic, kde došlo ke zvýšení reinvestovaného zisku i objemu vyplacených dividend do zahraničí. Objem dividend z přímých a portfoliových investic vyplacených do zahraničí představoval 60,5 mld. Kč a meziročně narostl o 5,1 mld. Kč.

Bilance druhotných důchodů byla ve čtvrtém čtvrtletí aktivní ve výši 0,4 mld. Kč a meziročně se přebytek snížil o 3,5 mld. Kč. Rozhodujícím faktorem byl pokles čistých příjmů z rozpočtu Evropské unie vykazovaných v položce druhotných důchodů.    

Kapitálový účet

Kapitálový účet skončil ve čtvrtém čtvrtletí aktivem 10,9 mld. Kč. Meziroční nárůst aktiva o 1,2 mld. Kč je důsledkem vyšších příjmů z rozpočtu Evropské unie, které se vykazují na kapitálovém účtu.

Finanční účet platební bilance

Na finančním účtu platební bilance (vč. změny rezervních aktiv ČNB) došlo ve čtvrtém čtvrtletí k čistému přílivu finančních zdrojů (čisté výpůjčky ze zahraničí) ve výši 1,8 mld. Kč vlivem rychlejšího navýšení pasiv před nárůstem aktiv vůči zahraničí.

Poměr finančního účtu k HDP
(v mld. Kč, pravá osa v %)

Poměr finančního účtu k HDP

V položce přímých investic se uskutečnil čistý příliv finančních zdrojů ve výši 1,2 mld. Kč. Hlavním faktorem bylo reinvestování zisku zahraničními vlastníky v tuzemských firmách.

V položce portfoliových investic se uskutečnil čistý odliv prostředků do zahraničí (čisté půjčky do zahraničí) ve výši 46,7 mld. Kč vlivem snížení držby tuzemských vládních a bankovních dluhopisů zahraničními investory. Na straně aktiv bylo saldo transakcí tuzemských investorů se zahraničními cennými papíry téměř vyrovnané.  

V transakcích spojených s vypořádáním obchodů s deriváty byl vykázán odliv finančních prostředků do zahraničí ve výši 5,6 mld. Kč.

V položce ostatních investic připlynuly finanční prostředky ze zahraničí (čisté výpůjčky ze zahraničí) ve výši 112,8 mld. Kč.

V bankovním sektoru se změnila krátkodobá pozice bank v důsledku nárůstu stavu krátkodobých pasiv. Čistý příliv zdrojů ze zahraničí (vč. ČNB bez rezervních aktiv) činil 75,7 mld. Kč.

Ve vládním sektoru se uskutečnily splátky dříve čerpaných úvěrů a došlo k čistému odlivu zdrojů do zahraničí ve výši 5,8 mld. Kč.  

U ostatních sektorů nastal čistý příliv finančních prostředků ze zahraničí v objemu 42,9  mld. Kč v důsledku snížení stavu aktiv podnikové sféry v zahraničí.   

Aktivní saldo transakcí pro klienty ČNB vedlo k růstu rezervních aktiv o 59,9 mld. Kč (po vyloučení kurzových vlivů).


[1]  Česká národní banka ve spolupráci s Českým statistickým úřadem připravuje pro rok 2020 revizi platební bilance a investiční pozice České republiky vůči zahraničí, která bude zveřejněna v červnu 2020 spolu s publikací dat za první čtvrtletí 2020. Zveřejnění bude sladěno s revizí národních účtů a finančních účtů. Jde o tzv. benchmark revision (tzv. pravidelnou výjimečnou revizi dat), která je koordinována Eurostatem a Evropskou centrální bankou se zeměmi EU. Jde o odlišný typ revize dat, než jsou pravidelné revize dat prováděné každý rok a to z důvodu revize delší časové řady. Důvodem revize delšího období jsou zejména nové zdroje informací, ale také zavedení propočtů některých nových veličin. Výsledem budou kvalitnější údaje platební bilance a investiční pozice státu vůči zahraničí v časové řadě od roku 2015, které budou více konsistentní s platnými mezinárodními standardy v oblasti statistiky vnějších ekonomických vztahů. Celkové trendy vývoje platební bilance a investiční pozice vůči zahraničí zůstanou zachovány.