Vývoj platební bilance

2. čtvrtletí 2019

Spolu s výsledky platební bilance za druhé čtvrtletí 2019 jsou zveřejněny aktualizované údaje za první čtvrtletí 2019. V revidovaných údajích jsou promítnuty především zpřesněné údaje ČSÚ o vývozu a dovozu zboží a služeb a na finančním účtu údaje ČNB z výkazů od finančních i nefinančních subjektů.

xxxx

Bilance běžného účtu platební bilance skončila ve druhém čtvrtletí 2019 aktivem 33,6 mld. Kč. Na finančním účtu byl vykázán odliv finančních prostředků do zahraničí (čisté půjčky do zahraničí) ve výši 47,6 mld. Kč vzhledem k rychlejšímu růstu aktiv před navyšováním pasiv vůči zahraničí. Rezervní aktiva se zvýšila o 28,3 mld. Kč (bez vlivu kurzových rozdílů) vlivem transakcí pro klienty ČNB. Přebytek běžného účtu platební bilance na roční bázi k HDP činil 0,7 % a přebytek bilance zboží a služeb na roční bázi k HDP činil 6,3 %.

Běžný účet platební bilance

Poměr běžného účtu a bilance výkonů k HDP
(v mld. Kč, pravá osa v %)

Poměr běžného účtu a bilance výkonů k HDP

Bilance zboží a služeb (bilance výkonů) byla ve druhém čtvrtletí aktivní ve výši 116,8 mld. Kč. Na meziročním nárůstu přebytku o 11,4 mld. Kč se hlavní měrou podílel nárůst aktiva obchodní bilance o 9,9 mld. Kč. Přebytek bilance služeb se zvýšil o 1,5 mld. Kč především vlivem růstu vývozu služeb telekomunikací a počítačové techniky. Aktivní bilance příjmů a výdajů ze zahraničního cestovního ruchu se meziročně téměř nezměnila.

Schodek bilance prvotních důchodů činil za druhé čtvrtletí 81 mld. Kč. Meziroční pokles pasivního salda o 6,1 mld. Kč ovlivnila zlepšená bilance výnosů z přímých investic vlivem nárůstu objemu reinvestování zisků tuzemskými vlastníky v zahraničních dceřiných firmách. Objem dividend z přímých a portfoliových investic vyplacených do zahraničí představoval 92,8 mld. Kč. Meziročně vyplacené dividendy poklesly o 5,2 mld. Kč.

Bilance druhotných důchodů byla ve druhém čtvrtletí pasivní ve výši 2,3 mld. Kč a meziročně schodek poklesl o 10,6 mld. Kč. Rozhodujícím faktorem byl růst čistých příjmů z rozpočtu Evropské unie, které se vykazují v položce druhotných důchodů.

Kapitálový účet

Kapitálový účet skončil ve druhém čtvrtletí aktivním saldem 8,3 mld. Kč (ve stejném období minulého roku byl pasivní 1,3 mld. Kč). Vznik aktiva souvisel především s vyššími příjmy z rozpočtu Evropské unie, které se vykazují na kapitálovém účtu.

Finanční účet platební bilance

Na finančním účtu platební bilance (vč. změny rezervních aktiv ČNB) došlo ve druhém čtvrtletí k čistému odlivu finančních zdrojů (čisté půjčky do zahraničí) ve výši 47,6 mld. Kč vlivem rychlejšího navýšení zahraničních aktiv před nárůstem zahraničních pasiv.

Poměr finančního účtu k HDP
(v mld. Kč, pravá osa v %)

Poměr finančního účtu k HDP

V položce přímých investic se uskutečnil čistý příliv finančních zdrojů ve výši 16,9 mld. Kč. Hlavním faktorem na straně pasiv bylo reinvestování zisku zahraničními vlastníky v tuzemských firmách.

V položce portfoliových investic se uskutečnil čistý příliv prostředků ze zahraničí (čisté výpůjčky ze zahraničí) ve výši 22,9 mld. Kč. Zahraniční investoři zvýšili objem investic do vládních dluhopisů. Na straně aktiv byly nákupy a prodeje zahraničních cenných papírů tuzemskými investory v souhrnu vyrovnané.

V transakcích spojených s vypořádáním obchodů s deriváty byl vykázán odliv finančních prostředků do zahraničí ve výši 2,6 mld. Kč.

V položce ostatních investic odplynuly finanční prostředky do zahraničí (čisté půjčky do zahraničí) ve výši 56,4 mld. Kč.
V bankovním sektoru se změnila krátkodobá pozice bank v důsledku poklesu krátkodobých pasiv. Čistý odliv zdrojů do zahraničí (vč. ČNB bez rezervních aktiv) činil 51,5 mld. Kč.

Ve vládním sektoru se uskutečnily splátky dříve čerpaných úvěrů a došlo k čistému odlivu zdrojů do zahraničí ve výši 10,1 mld. Kč.

U ostatních sektorů nastal čistý příliv finančních prostředků ze zahraničí v objemu 5,2 mld. Kč v důsledku čerpání finančních půjček ze zahraničí podnikovou sférou.

Aktivní saldo transakcí pro klienty ČNB vedlo k růstu rezervních aktiv o 28,3 mld. Kč (po vyloučení kurzových vlivů).