Vývoj platební bilance

4. čtvrtletí 2018

Spolu s výsledky platební bilance za čtvrté čtvrtletí 2018 jsou zveřejněny aktualizované údaje za předchozí čtvrtletí let 2018 až 2017. Revidované údaje zohledňují především výsledky ročního šetření ČNB o přímých zahraničních investicích za rok 2017 a aktualizované údaje o vývozu a dovozu zboží a služeb.

xxxx

Bilance běžného účtu platební bilance skončila ve čtvrtém čtvrtletí 2018 aktivem 11,1 mld. Kč. Na finančním účtu byl vykázán odliv finančních prostředků do zahraničí (čisté půjčky do zahraničí) ve výši 1,9 mld. Kč vzhledem k rychlejšímu růstu aktiv před navyšováním pasiv vůči zahraničí. Rezervní aktiva se zvýšila o 42,8 mld. Kč (bez vlivu kurzových rozdílů) vlivem transakcí pro klienty ČNB. Přebytek běžného účtu platební bilance na roční bázi k HDP činil 0,3 % a přebytek bilance zboží a služeb na roční bázi k HDP činil 6,4 %.

Běžný účet platební bilance

Poměr běžného účtu a bilance výkonů k HDP
(v mld. Kč, pravá osa v %)

Poměr běžného účtu a bilance výkonů k HDP

 Bilance zboží a služeb (bilance výkonů) byla ve čtvrtém čtvrtletí aktivní ve výši 66 mld. Kč. Meziroční pokles přebytku o 6,1 mld. Kč byl důsledkem nižšího aktivního salda bilance zboží o 4,2 mld. Kč (vyšší přírůstek dovozu než vývozu). Aktivum služeb pokleslo meziročně o 1,9 mld. Kč vzhledem k nárůstu dovozů odborných poradenských služeb a poklesu aktivního salda bilance cestovního ruchu.

Schodek bilance prvotních důchodů činil ve čtvrtém čtvrtletí 58,8 mld. Kč a v meziročním srovnání se snížil o 5 mld. Kč. Objem dividend z přímých a portfoliových investic vyplacených do zahraničí činil 48,5 mld. Kč.

Bilance druhotných důchodů byla ve čtvrtém čtvrtletí aktivní ve výši 3,9 mld. Kč a meziročně se saldo zlepšilo o 7 mld. Kč. Rozhodujícím důvodem je růst čistých příjmů z rozpočtu Evropské unie, které se vykazují v položce druhotných důchodů. 

Kapitálový účet

Kapitálový účet skončil ve čtvrtém čtvrtletí aktivem 9,7 mld. Kč. Meziroční pokles aktiva o 17,5 mld. Kč ovlivnilo snížení čistých příjmů z rozpočtu Evropské unie zahrnutých na kapitálovém účtu a vyšší nákupy emisních povolenek ze zahraničí.

Finanční účet platební bilance

Na finančním účtu platební bilance (vč. změny rezervních aktiv ČNB) došlo k čistému odlivu finančních zdrojů (čisté půjčky do zahraničí) ve výši 1,9 mld. Kč vlivem rychlejšího navýšení zahraničních aktiv před nárůstem zahraničních pasiv.

Poměr finančního účtu k HDP
(v mld. Kč, pravá osa v %)

Poměr finančního účtu k HDP

V položce přímých investic se uskutečnil čistý příliv finančních zdrojů ve výši 35,5 mld. Kč. Rozhodující měrou se na tomto vývoji podílelo reinvestování zisku zahraničními vlastníky v tuzemských firmách a čerpání úvěrů od přidružených podniků.

V položce portfoliových investic se uskutečnil čistý příliv prostředků ze zahraničí (čisté výpůjčky ze zahraničí) ve výši 22 mld. Kč. Na straně aktiv tuzemští investoři snížili držbu zahraničních cenných papírů o 15,4 mld. Kč. Navýšení pasivních investic o 6,6 mld. Kč bylo důsledkem nákupů tuzemských bankovních a podnikových dluhopisů zahraničními investory.

V transakcích spojených s vypořádáním obchodů s deriváty byl vykázán příliv finančních prostředků ze zahraničí ve výši 10,2 mld. Kč.

V položce ostatních investic odplynuly finanční prostředky do zahraničí (čisté půjčky do zahraničí) ve výši 26,8 mld. Kč.

V bankovním sektoru se změnila krátkodobá pozice bank v důsledku snížení krátkodobých pasiv. Čistý odliv zdrojů do zahraničí (vč. ČNB bez rezervních aktiv) činil 42,9 mld. Kč. Vývoj krátkodobé pozice bank byl ovlivněn především na straně pasiv optimalizací struktury bilancí bank ke konci roku, v souvislosti s platnými regulatorními požadavky (Fond pro řešení krize).

Ve vládním sektoru se uskutečnily splátky dříve čerpaných úvěrů a došlo k čistému odlivu zdrojů do zahraničí ve výši 13,4 mld. Kč.

U ostatních sektorů nastal čistý příliv finančních prostředků ze zahraničí v objemu 29,5 mld. Kč.

Kladné saldo transakcí pro klienty ČNB vedlo ke zvýšení rezervních aktiv o 42,8 mld. Kč (po vyloučení kurzových vlivů).