Vývoj platební bilance – komentář

4. čtvrtletí 2022

Spolu s výsledky platební bilance za čtvrté čtvrtletí 2022 jsou zveřejněny aktualizované údaje za předchozí čtvrtletí let 2022 a 2021. V revidovaných údajích jsou promítnuty především výsledky ročního šetření ČNB o přímých zahraničních investicích za rok 2021 a zpřesněné údaje ČSÚ o vývozu a dovozu zboží a služeb.

xxx

Bilance běžného účtu platební bilance skončila ve čtvrtém čtvrtletí 2022 schodkem 83,6 mld. Kč. Na finančním účtu byl vykázán příliv finančních prostředků ze zahraničí (čisté výpůjčky ze zahraničí) ve výši 59 mld. Kč především vlivem poklesu zahraničních aktiv. Rezervní aktiva se snížila o 47,1 mld. Kč (bez vlivu kurzových rozdílů). Záporné saldo běžného účtu platební bilance činilo na roční bázi k HDP 6,1 %.

Běžný účet platební bilance

Poměr běžného účtu a bilance výkonů k HDP
(v mld. Kč, pravá osa v  %)

Poměr běžného účtu a bilance výkonů k HDP
Pozn.: propočet ukazatelů je proveden na bázi ročních klouzavých úhrnů

Bilance zboží a služeb (bilance výkonů) byla ve čtvrtém čtvrtletí záporná ve výši 10,1 mld. Kč. Meziročně se výsledné pasivní saldo prohloubilo o 3,5 mld. Kč v důsledku vyššího tempa růstu dovozu služeb v porovnání s přírůstkem vývozu. Obchodní bilance se zbožím byla záporná ve výši 15,9 mld. Kč, což představuje meziroční zlepšení salda o 13,1 mld. Kč. U bilance služeb meziročně poklesl přebytek o 16,6 mld. Kč na 5,8 mld. Kč. Pokles aktivního salda služeb ovlivnilo navýšení dovozu služeb výzkumu a vývoje, dopravních a odborných poradenských služeb. Bilance zahraničního cestovního ruchu zaznamenala v porovnání se srovnatelným obdobím minulého roku při nárůstu obratu služeb aktivní saldo 1 mld. Kč. Celkový obrat zboží a služeb v běžných cenách je v meziročním srovnání ve čtvrtém čtvrtletí o 15,9 % vyšší při růstu vývozu o 184,1 mld. Kč a dovozu o 187,6 mld. Kč.

Záporné saldo bilance prvotních důchodů činilo za čtvrté čtvrtletí 76,1 mld. Kč. Meziroční zvýšení pasivního salda o 8,8 mld. Kč ovlivnil nárůst vyplacených dividend a zvýšení objemu reinvestovaného zisku zahraničními vlastníky. Objem vyplacených dividend z přímých a portfoliových investic činil 43,8 mld. Kč, což představuje meziroční zvýšení o 10,5 mld. Kč.

V bilanci druhotných důchodů byl ve čtvrtém čtvrtletí zaznamenán přebytek ve výši 2,6 mld. Kč, což je v porovnání s předchozím rokem růst o 6 mld. Kč. Pozitivní vliv na tento vývoj mělo zejména zlepšení bilance příjmů a výdajů ve vztahu k rozpočtu Evropské unie, které se vykazují v položce druhotných důchodů.

Kapitálový účet

Kapitálový účet byl ve čtvrtém čtvrtletí pasivní ve výši 18,1 mld. Kč. Meziroční zhoršení bilance o 57,2 mld. Kč způsobilo záporné saldo obchodování s emisními povolenkami.

Finanční účet platební bilance

Na finančním účtu platební bilance (vč. změny rezervních aktiv ČNB) došlo ve čtvrtém čtvrtletí k čistému přílivu finančních zdrojů (čisté výpůjčky ze zahraničí) ve výši 59 mld. Kč vzhledem k výraznějšímu poklesu zahraničních aktiv v porovnání se snížením pasiv.

Poměr finančního účtu k HDP
(v mld. Kč, pravá osa v  %)

Poměr finančníhoúčtu k HDP
Pozn.: propočet ukazatelů je proveden na bázi ročních klouzavých úhrnů

V položce přímých zahraničních investic se uskutečnil čistý příliv finančních zdrojů ve výši 91,5 mld. Kč. Na straně pasiv bylo hlavním faktorem navyšování základního kapitálu v tuzemských firmách, a to především  reinvestování zisku zahraničními vlastníky.

V položce portfoliových investic byl vykázán čistý příliv prostředků ze zahraničí (čisté výpůjčky ze zahraničí) ve  výši 79,1 mld. Kč. Celková pasiva se zvýšila o 113,9 mld. Kč především z důvodu zvýšení stavu bankovních dluhopisů v držbě nerezidentů. Aktiva vzrostla o 34,8 mld. Kč v důsledku nákupů zahraničních akcií tuzemskými investory.

U transakcí spojených s vypořádáním obchodů s deriváty byl vykázán odliv finančních prostředků do zahraničí ve výši 3,6 mld. Kč.

V položce ostatních investic došlo k odlivu finančních prostředků do zahraničí (čisté půjčky do zahraničí) ve výši 155 mld. Kč.

Rozhodující podíl na tomto vývoji má změna krátkodobé pozice bank především v důsledku snížení stavu přijatých půjček a vkladů ze zahraničí. Čistý odliv zdrojů do zahraničí (vč. ČNB bez rezervních aktiv) činil 169,5 mld. Kč.

V sektoru vládních institucí se uskutečnilo čerpání dlouhodobé půjčky vládou od Evropské komise ve výši 2,5 mld. EUR (prostředky z SURE).[1] Vlivem splacení části krátkodobých půjček čistý příliv zdrojů ze zahraničí v sektoru vládních institucí činil 35,3 mld. Kč.

U ostatních sektorů došlo ke splácení úvěrů do zahraničí a byl tak vykázán čistý odliv finančních prostředků do zahraničí v objemu 20,8 mld. Kč.

Transakce pro klienty ČNB a vlastní operace ČNB (po vyloučení kurzových rozdílů) vedly ke snížení devizových rezerv o 47,1 mld. Kč. 


[1] SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) je evropský nástroj pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci, který je členským státům k dispozici v případě, že potřebují mobilizovat značný objem finančních prostředků na boj proti negativním hospodářským a sociálním důsledkům koronavirové krize.