Vývoj platební bilance – komentář

4. čtvrtletí 2021

Spolu s výsledky platební bilance za čtvrté čtvrtletí 2021 jsou zveřejněny aktualizované údaje za předchozí čtvrtletí let 2020 a 2021. Revidované údaje zohledňují především výsledky ročního šetření ČNB o přímých zahraničních investicích za rok 2020 a aktualizované údaje ČSÚ o vývozu a dovozu zboží a služeb.

XXX

Bilance běžného účtu platební bilance skončila ve čtvrtém čtvrtletí 2021 schodkem 53,7 mld. Kč. Na finančním účtu byl vykázán příliv finančních prostředků ze zahraničí (čisté výpůjčky ze zahraničí) ve výši 30,6 mld. Kč především vlivem růstu zahraničních pasiv. Rezervní aktiva se zvýšila o 123 mld. Kč (bez vlivu kurzových rozdílů). Schodek běžného účtu platební bilance na roční bázi k HDP byl ve výši 0,8 % a přebytek bilance zboží a služeb činil 3 %.

Běžný účet platební bilance

Poměr běžného účtu a bilance výkonů k HDP
(v mld. Kč, pravá osa v  %)

Poměr běžného účtu a bilance výkonů k HDP
Pozn.: propočet ukazatelů je proveden na bázi ročních klouzavých úhrnů

Bilance zboží a služeb (bilance výkonů) skončila ve čtvrtém čtvrtletí se schodkem 2,9 mld. Kč. Meziročně se výsledné saldo zhoršilo o 122,4 mld. Kč v důsledku růstu dovozu zboží a stagnace vývozu. Ve čtvrtém čtvrtletí došlo k vytvoření pasiva bilance se zbožím ve výši 28 mld. Kč. Bilance služeb byla aktivní v objemu 25,1 mld. Kč a meziročně se zlepšila o 14,3 mld. Kč. Ve struktuře bilance služeb se meziročně zvýšily především vývozy telekomunikačních služeb, služeb výzkumu a poradenských služeb a zlepšila se i bilance zahraničního cestovního ruchu. Celkový obrat zboží a služeb v běžných cenách je v meziročním srovnání ve čtvrtém čtvrtletí o 7,7 % vyšší při růstu vývozu o 22,2 mld. Kč a dovozu o 144,6 mld. Kč.

Záporné saldo bilance prvotních důchodů činilo za čtvrté čtvrtletí 47,3 mld. Kč. Meziroční pokles pasivního salda o 88,4 mld. Kč ovlivnil vývoj bilance výnosů z přímých investic především v důsledku nižšího objemu vyplacených dividend zahraničním vlastníkům. Objem dividend z přímých a portfoliových investic vyplacených do zahraničí představoval 24,2 mld. Kč a v meziročním srovnání je o 96,2 mld. Kč nižší.

V bilanci druhotných důchodů vznikl ve čtvrtém čtvrtletí schodek ve výši 3,6 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 2,6 mld. Kč.  V růstu schodku se promítl hlavně pokles čistých příjmů z  rozpočtu Evropské unie, které se vykazují v položce druhotných důchodů.

Kapitálový účet

Kapitálový účet byl ve čtvrtém čtvrtletí aktivní v částce 34,6 mld. Kč. Meziroční růst aktiva o 23,1 mld. Kč ovlivnil především dosažený přebytek v obchodování s emisními povolenkami a také růst čistých příjmů z rozpočtu Evropské unie vykazovaných na kapitálovém účtu.

Finanční účet platební bilance

Na finančním účtu platební bilance (vč. změny rezervních aktiv ČNB) došlo ve čtvrtém čtvrtletí k čistému přílivu finančních zdrojů (čisté výpůjčky ze zahraničí) ve výši 30,6 mld. Kč vzhledem k vyššímu růstu pasiv před zvyšováním aktiv vůči zahraničí.

Poměr finančního účtu k HDP
(v mld. Kč, pravá osa v  %)

Poměr finančníhoúčtu k HDP
Pozn.: propočet ukazatelů je proveden na bázi ročních klouzavých úhrnů

V položce přímých zahraničních investic se uskutečnil čistý odliv finančních zdrojů ve výši 4,3 mld. Kč. Hlavním faktorem bylo na straně aktiv poskytování půjček tuzemskými podniky zahraničním přidruženým firmám a navyšování základního kapitálu v zahraničních firmách vč. reinvestování zisku tuzemskými vlastníky.

V položce portfoliových investicbyl vykázán čistý příliv prostředků ze zahraničí (čisté výpůjčky ze zahraničí) ve výši 145,9 mld. Kč. Navyšování držby krátkodobých dluhopisů obchodních bank zahraničními investory souvisel s optimalizací struktury bilancí bank ke konci roku v souvislosti s platnými regulatorními požadavky (Fond pro řešení krize). Tyto operace a nákupy dluhopisů vlády zahraničními investory vedly k nárůstu pasiv o 183,6 mld. Kč, zatímco aktiva se zvýšila v důsledku nákupů zahraničních akcií tuzemskými investory o 37,7 mld. Kč

V transakcích spojených s vypořádáním obchodů s deriváty byl vykázán příliv finančních prostředků ze zahraničí ve výši 26 mld. Kč.

V položce ostatních investic došlo k odlivu finančních prostředků do zahraničí (čisté půjčky do zahraničí) ve výši 14,2 mld. Kč.

Rozhodující podíl na vývoji ostatních investic má změna krátkodobé pozice bankovního sektoru vůči zahraničí, kde došlo k čistému odlivu zdrojů do zahraničí (vč. ČNB bez rezervních aktiv) v objemu 32,6 mld. Kč.

Ve vládním sektoru došlo k čerpání zahraničních úvěrů a čistý příliv zdrojů ze zahraničí činil 13,5 mld. Kč.

U podnikového sektoru byl vykázán čistý příliv finančních prostředků ze zahraničí v objemu 4,9  mld. Kč.

Aktivní saldo transakcí pro klienty ČNB vedlo k růstu rezervních aktiv o 123 mld. Kč (po vyloučení kurzových vlivů).