Vývoj platební bilance – komentář

2. čtvrtletí 2021

Bilance běžného účtu platební bilance skončila ve druhém čtvrtletí 2021 aktivem 27,6 mld. Kč. Na finančním účtu byl vykázán odliv finančních prostředků do zahraničí (čisté půjčky do zahraničí) ve výši 25,1 mld. Kč vzhledem k poklesu zahraničních pasiv. Rezervní aktiva se zvýšila o 7,3 mld. Kč (bez vlivu kurzových rozdílů) v důsledku aktivního salda transakcí pro klienty ČNB. Přebytek běžného účtu platební bilance na roční bázi k HDP činil 3,4 % a přebytek bilance zboží a služeb 7,2 %.

Běžný účet platební bilance

Poměr běžného účtu a bilance výkonů k HDP
(v mld. Kč, pravá osa v  %)

Poměr běžného účtu a bilance výkonů k HDP
Pozn.: propočet ukazatelů je proveden na bázi ročních klouzavých úhrnů

Bilance zboží a služeb (bilance výkonů) byla ve druhém čtvrtletí aktivní ve výši 77,2 mld. Kč. Meziročně je výsledné saldo vyšší o 20,4 mld. Kč v důsledku vyššího růstu vývozu v porovnání s dovozem a tím i zlepšení obchodní bilance se zbožím o 16,2 mld. Kč. V bilanci služeb aktivní saldo meziročně vzrostlo o 4,2 mld. Kč především v důsledku zvýšení vývozu dopravních služeb, telekomunikačních služeb a služeb spojených s opravami a údržbou. Pasivum zahraničního cestovního ruchu bylo ovlivněno rychlejším meziročním oživením výdajů na cesty do zahraničí před růstem příjmů. Celkový obrat zboží a služeb v běžných cenách je v meziročním srovnání ve druhém čtvrtletí o 34,7 % vyšší při růstu vývozu o 296,1 mld. Kč a dovozu o 275,7 mld. Kč.

Schodek bilance prvotních důchodů činil za druhé čtvrtletí 51 mld. Kč. Meziroční nárůst pasivního salda o 13,2 mld. Kč ovlivnil vývoj bilance výnosů z přímých investic, především  zvýšení objemu reinvestovaného zisku zahraničními vlastníky. Objem dividend z přímých a portfoliových investic vyplacených do zahraničí představoval 52 mld. Kč a v meziročním srovnání se snížil o 8,3 mld. Kč.

V bilanci druhotných důchodů vznikl ve druhém čtvrtletí přebytek ve výši 1,4 mld. Kč, což představuje meziroční zlepšení o 3,5 mld. Kč. Ve změně schodku na přebytek se promítl hlavně růst čistých příjmů z rozpočtu Evropské unie, které se vykazují v položce druhotných důchodů. .

Kapitálový účet

Kapitálový účet byl ve druhém čtvrtletí aktivní ve výši 23,8 mld. Kč. Meziroční růst aktiva o 3,1 mld. Kč ovlivnila aktivní bilance v obchodování s emisními povolenkami.

Finanční účet platební bilance

Na finančním účtu platební bilance (vč. změny rezervních aktiv ČNB) došlo ve druhém čtvrtletí k čistému odlivu finančních zdrojů (čisté půjčky dozahraničí) ve výši 25,1 mld. Kč, vzhledem k poklesu zahraničních pasiv.

Poměr finančního účtu k HDP
(v mld. Kč, pravá osa v  %)

Poměr finančníhoúčtu k HDP
Pozn.: propočet ukazatelů je proveden na bázi ročních klouzavých úhrnů

V položce přímých zahraničních investic se uskutečnil čistý příliv finančních zdrojů ve výši 33,1 mld. Kč. Hlavním faktorem bylona straně pasiv reinvestování zisku a navyšování základníhokapitálu v tuzemských dceřiných společnostech zahraničními investory.

V položce portfoliových investic byl vykázán čistý odliv prostředků dozahraničí (čisté půjčky do zahraničí) ve výši 54,3 mld. Kč. Na straně aktiv tuzemští investoři nakupovali zahraniční akcie a aktiva se zvýšila o 35,9 mld. Kč. Na straně pasiv zahraniční investoři snížili držbu vládních a podnikových dlouhodobých dluhopisů, což vedlo k poklesu pasiv o 18,4 mld. Kč.

V transakcích spojených s vypořádáním obchodů s deriváty byl vykázán příliv finančních prostředků ze zahraničí ve výši 15,7 mld. Kč.

V položce ostatních investic došlo k odlivu finančních prostředků dozahraničí (čisté půjčky do zahraničí) ve výši 12,3 mld. Kč.

Rozhodující podíl na tomtovývoji má rychlejší snižování krátkodobých pasiv před snižováním aktiv podnikového sektoru vůči zahraničí, kde došlo k čistému odlivu finančních prostředků do zahraničí v objemu 23,8  mld. Kč.

Ve vládním sektoru došloke splácení dříve čerpaných úvěrů a čistý odliv zdrojů dozahraničí činil 1,6 mld. Kč.

V bankovním sektoru se změnila krátkodobá pozice bank v důsledku růstu stavu  přijatých vkladů ze zahraničí. Čistý příliv zdrojů ze zahraničí (vč. ČNB bez rezervních aktiv) činil 13,1 mld. Kč.

Aktivní saldo transakcí pro klienty ČNB vedlo k růstu rezervních aktiv o 7,3 mld. Kč (po vyloučení kurzových vlivů).