Vývoj platební bilance – komentář

2. čtvrtletí 2020

Spolu s výsledky platební bilance za druhé čtvrtletí 2020 jsou zveřejněny aktualizované údaje za první čtvrtletí 2020. V revidovaných údajích jsou promítnuty především zpřesněné údaje ČSÚ o vývozu a dovozu zboží a služeb a na finančním účtu údaje ČNB z výkazů od finančních i nefinančních subjektů.

xxxx

Vývoj platební bilance byl ve druhém čtvrtletí ovlivněn zavedením karanténních opatření proti šíření koronavirové epidemie v jednotlivých zemích, které měly zásadní dopad na ekonomickou aktivitu v tuzemsku i u největších obchodních partnerů České republiky. Bilance běžného účtu platební bilance skončila aktivem 7,4 mld. Kč. Na finančním účtu byl vykázán odliv finančních prostředků do zahraničí (čisté půjčky do zahraničí) ve výši 1,5 mld. Kč vzhledem k vyššímu splácení zahraničních pasiv v porovnání s poklesem aktiv. Rezervní aktiva se zvýšila o 17 mld. Kč (bez vlivu kurzových rozdílů) vlivem aktivního salda transakcí pro klienty ČNB. Přebytek běžného účtu platební bilance na roční bázi k HDP činil 0,02 % a přebytek bilance zboží a služeb 5 %.

Běžný účet platební bilance

Poměr běžného účtu a bilance výkonů k HDP
(v mld. Kč, pravá osa v %)

Poměr běžného účtu a bilance výkonů k HDP

Bilance zboží a služeb (bilance výkonů) byla ve druhém čtvrtletí aktivní ve výši 60 mld. Kč. Meziročně výsledné saldo pokleslo o 55,6 mld. Kč v důsledku poklesu vývozu zboží a tím i zhoršení obchodní bilance o 46,7 mld. Kč. V bilanci služeb pokles aktivního salda o 8,9 mld. Kč souvisel především se snížením přebytku bilancí zahraničního cestovního ruchu a dopravních služeb. Celkový meziroční obrat zboží a služeb v běžných cenách klesl ve druhém čtvrtletí o 20,5 % (při poklesu vývozu o 239,9 mld. Kč a dovozu o 184,3 Kč).

Schodek bilance prvotních důchodů činil za druhé čtvrtletí 42,4 mld. Kč. Meziroční pokles pasivního salda o 45,1 mld. Kč ovlivnil vývoj bilance výnosů z přímých investic v důsledku snížení objemu vyplacených dividend do zahraničí a nižší předpokládané výše reinvestovaného zisku zahraničními vlastníky. Objem dividend z přímých a portfoliových investic vyplacených do zahraničí představoval 63,8 mld. Kč a v meziročním srovnání se snížil o 33,4 mld. Kč.

V bilanci druhotných důchodů vznikl ve druhém čtvrtletí schodek ve výši 10,2 mld. Kč (ve stejném období minulého roku byla bilance vyrovnaná). Nižší byl objem čistých příjmů z rozpočtu Evropské unie, které se vykazují v položce druhotných důchodů.

Kapitálový účet

Kapitálový účet skončil ve druhém čtvrtletí aktivem 20,6 mld. Kč. Meziroční nárůst aktiva o 8,3 mld. Kč je důsledkem vyšších příjmů z rozpočtu Evropské unie, které se vykazují na kapitálovém účtu.

Finanční účet platební bilance

Na finančním účtu platební bilance (vč. změny rezervních aktiv ČNB) došlo ve druhém čtvrtletí k čistému odlivu finančních zdrojů (čisté půjčky do zahraničí) ve výši 1,5 mld. Kč vlivem vyššího poklesu zahraničních pasiv proti snížení zahraničních aktiv.

Poměr finančního účtu k HDP
(v mld. Kč, pravá osa v %)

Poměr finančního účtu k HDP

V položce přímých investic se uskutečnil čistý příliv finančních zdrojů ve výši 43 mld. Kč. Hlavním faktorem bylo na straně aktiv splácení úvěrů zahraničními přidruženými podniky tuzemským společnostem. Na straně pasiv došlo k jejich poklesu v důsledku snížení stavu majetkových účastí v tuzemských firmách. 

V položce portfoliových investic se uskutečnil čistý příliv prostředků ze zahraničí (čisté výpůjčky ze zahraničí) ve výši 36,9 mld. Kč vlivem nákupů vládních dluhopisů nerezidenty.  

V transakcích spojených s vypořádáním obchodů s deriváty byl vykázán příliv finančních prostředků ze zahraničí ve výši 0,2 mld. Kč.

V položce ostatních investic odplynuly finanční prostředky do zahraničí (čisté půjčky do zahraničí) ve výši 64,6 mld. Kč.

V bankovním sektoru se změnila krátkodobá pozice bank v důsledku poklesu stavu krátkodobých pasiv. Čistý odliv zdrojů do zahraničí (vč. ČNB bez rezervních aktiv) činil 37 mld. Kč.

Ve vládním sektoru se uskutečnilo splácení půjček dříve čerpaných ze zahraničí a došlo k čistému odlivu zdrojů do zahraničí ve výši 9,2 mld. Kč.  

U ostatních sektorů nastal čistý odliv finančních prostředků do zahraničí v objemu 18,4  mld. Kč v důsledku snížení závazků podniků.

Aktivní saldo transakcí pro klienty ČNB vedlo k růstu rezervních aktiv o 17 mld. Kč (po vyloučení kurzových vlivů).