Vývoj platební bilance – komentář

4. čtvrtletí 2023

Spolu s výsledky platební bilance za čtvrté čtvrtletí 2023 jsou zveřejněny aktualizované údaje za předchozí čtvrtletí let 2023 a 2022. Revidované údaje zohledňují především výsledky ročního šetření o vývoji přímých zahraničních investic v roce 2022 a aktualizované údaje ČSÚ o vývozu a dovozu zboží a služeb a na finančním účtu údaje ČNB z výkazů finančních i nefinančních subjektů.

xxx

Bilance běžného účtu platební bilance skončila ve čtvrtém čtvrtletí 2023 přebytkem 12 mld. Kč. Na finančním účtu byl vykázán odliv finančních prostředků do zahraničí (čisté půjčky do zahraničí) ve výši 47,2 mld. Kč vlivem vyššího nárůstu zahraničních aktiv v porovnání s přírůstkem zahraničních pasiv. Rezervní aktiva ČNB vzrostla o 75,2 mld. Kč (bez vlivu kurzových rozdílů). Vznikl přebytek běžného účtu platební bilance na roční bázi k HDP ve výši 0,4 %, bilance zboží a služeb byla aktivní ve výši 5,2 %.

Běžný účet platební bilance

Poměr běžného účtu a bilance výkonů k HDP
(v mld. Kč, pravá osa v  %)

Poměr běžného účtu a bilance výkonů k HDP
Pozn.: propočet ukazatelů je proveden na bázi ročních klouzavých úhrnů

Bilance zboží a služeb (bilance výkonů) skončila ve čtvrtém čtvrtletí s přebytkem 106 mld. Kč. Meziročně se výsledné saldo v běžných cenách zlepšilo o 102,9 mld. Kč vzhledem k výraznějšímu snížení dovozu zboží (index 91,4) v porovnání se stagnací vývozu (index 99,6). Obchodní bilance se zbožím tak byla aktivní ve výši 90 mld. Kč (meziroční zlepšení o 91,9 mld. Kč). Bilance služeb skončila rovněž přebytkem 16 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst aktivního salda o 11 mld. Kč. Tento vývoj ovlivnily především pokles dovozu dopravních služeb a zlepšení bilance v obchodu se službami výzkumu a vývoje.  Naopak v položce zahraničního cestovního ruchu vlivem vyšší tuzemské poptávky vznikla pasivní bilance při meziročním nárůstu objemu vyvážených a dovážených turistických služeb. Celkový obrat zboží a služeb v běžných cenách je v meziročním srovnání ve čtvrtém čtvrtletí o 2,7 % nižší při navýšení vývozu o 14,4 mld. Kč a poklesu dovozu o 88,5 mld. Kč.

Záporné saldo bilance prvotních důchodů činilo ve čtvrtém čtvrtletí 90,4 mld. Kč. Jeho meziroční nárůst o 23,6 mld. Kč ovlivnilo především zvýšení podílu na reinvestovaném zisku v tuzemských dceřiných společnostech náležejících zahraničním vlastníkům. Objem poukázaných dividend z přímých a portfoliových investic do zahraničí činil 55,6 mld. Kč, což představuje v meziročním srovnání zvýšení o 1,1 mld. Kč.

V bilanci druhotných důchodů vznikl ve čtvrtém čtvrtletí schodek ve výši 3,7 mld. Kč (meziroční nárůst o 2,9 mld. Kč). V navýšení schodku se promítl pokles čistých příjmů z rozpočtu EU zaznamenávaných v bilanci druhotných důchodů.  

Kapitálový účet

Kapitálový účet byl ve čtvrtém čtvrtletí aktivní 21,6 mld. Kč. Meziroční nárůst aktivního salda o 14,9 mld. Kč je výsledkem zvýšených příjmů z rozpočtu Evropské unie, které se vykazují na kapitálovém účtu.

Finanční účet platební bilance

Na finančním účtu platební bilance (vč. změny rezervních aktiv ČNB) došlo ve čtvrtém čtvrtletí k čistému odlivu finančních zdrojů (čisté půjčky do zahraničí) ve výši 47,2 mld. Kč vzhledem k výraznějšímu zvýšení zahraničních aktiv v porovnání s přírůstkem zahraničních pasiv.

Poměr finančního účtu k HDP
(v mld. Kč, pravá osa v  %)

Poměr finančního účtu k HDP
Pozn.: propočet ukazatelů je proveden na bázi ročních klouzavých úhrnů

V položce přímých zahraničních investic se uskutečnil čistý příliv finančních zdrojů ve výši 9,1 mld. Kč. Hlavním faktorem byl na straně pasiv růst podílu zahraničních vlastníků na reinvestovaném zisku v tuzemských firmách. Aktivní operace zahrnovaly vedle navyšování podílu na reinvestovaném zisku tuzemskými vlastníky v zahraničních dceřiných společnostech i nákupy zahraničních akcií.

V položce portfoliových investic byl vykázán čistý odliv prostředků do zahraničí (čisté půjčky do zahraničí) ve výši 130,3 mld. Kč. Tento vývoj souvisel s poklesem držby tuzemských bankovních a vládních dluhopisů zahraničními investory, což znamenalo snížení pasiv  o 109,9 mld. Kč. Aktiva vzrostla v důsledku nákupů zahraničních cenných papírů rezidenty o 20,5 mld. Kč.

V transakcích spojených s vypořádáním obchodů s deriváty došlo k přílivu finančních prostředků ze zahraničí ve výši 5,2 mld. Kč.

V položce ostatních investic připlynuly finanční prostředky ze zahraničí (čisté výpůjčky ze zahraničí) ve výši 144 mld. Kč.

Rozhodující podíl na tomto vývoji má vývoj devizové pozice bankovního sektoru (vč. ČNB), kde došlo k navýšení objemu vkladů přijatých ze zahraničí. Čistý příliv zdrojů činil 169,2 mld. Kč.

V pozici sektoru vládních institucí vůči nerezidentům byl vykázán čistý odliv zdrojů do zahraničí ve výši 23,2 mld. Kč zejména v důsledku splacení přijatých krátkodobých půjček do zahraničí.

U ostatních sektorů byl určujícím faktorem nárůst stavu krátkodobých aktiv v zahraničí. Čistý odliv finančních prostředků do zahraničí činil 2 mld. Kč.

Vlastní operace ČNB a transakce pro klienty ČNB (po vyloučení kurzových rozdílů) vedly ke zvýšení rezervních aktiv o 75,2 mld. Kč.