Vývoj platební bilance – komentář

Duben 2020

Pasivum běžného účtu platební bilance dosáhlo v dubnu 9,2 mld. Kč. Bilance zboží a služeb byla pasivní v objemu 8,1 mld. Kč. V bilanci prvotních důchodu na straně pasiv jsou vykázány dividendy z přímých investic ve výši 4 mld. Kč. V prvotních a druhotných důchodech je zahrnuto aktivní saldo převodů do ČR z rozpočtu EU ve výši 9,2 mld. Kč. Na kapitálovém účtu jsou zahrnuty příjmy z rozpočtu EU v objemu 6,9 mld. Kč. 

Běžný účet
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 1 – Běžný účet

Příliv kapitálu na finančním účtu (čisté výpůjčky ze zahraničí) činil 8,7 mld. Kč vzhledem k rychlejšímu poklesu aktiv před snížením pasiv vůči zahraničí. Saldo přílivu přímých zahraničních investic bylo 23,9 mld. Kč, z toho saldo reinvestovaného zisku činilo 6,2 mld. Kč. Saldo přímých investic v ročním úhrnu vykazuje příliv kapitálu. Saldo odlivu portfoliových investic ve výši 34,3 mld. Kč (čisté půjčky do zahraničí) bylo ovlivněno na straně pasiv, kde došlo k výraznému poklesu závazků bank ve formě krátkodobých dluhopisů vůči nerezidentům, který byl částečně kompenzován navýšením držby vládních dluhopisů nerezidenty.

Vývoj přímých a portfoliových investic
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 2 – Vývoj přímých a portfoliových investic

Saldo ostatních investic vykázalo příliv kapitálu (čisté výpůjčky ze zahraničí) v objemu 27,3 mld. Kč. Příliv ostatního kapitálu byl ovlivněn změnou krátkodobé pozice bank a podnikového sektoru vůči zahraničí. Saldo transakcí pro klienty ČNB vedlo (po vyloučení kurzových rozdílů) ke zvýšení devizových rezerv o 8,4 mld. Kč.