Vývoj platební bilance – komentář

Červenec 2020

Aktivum běžného účtu platební bilance dosáhlo v červenci 20,5 mld. Kč. Bilance zboží a služeb byla aktivní v objemu 30,7 mld. Kč. V bilanci prvotních důchodů na straně pasiv tvoří dividendy z přímých investic částku 6,1 mld. Kč. V prvotních a druhotných důchodech je zahrnuto pasivní saldo převodů z ČR do rozpočtu EU ve výši 0,7 mld. Kč. Na kapitálovém účtu jsou zahrnuty příjmy z rozpočtu EU v objemu 1,9 mld. Kč.   

Běžný účet
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 1 – Běžný účet

Odliv kapitálu na finančním účtu (čisté půjčky do zahraničí) činil 20,3 mld. Kč vzhledem k růstu aktiv a poklesu pasiv vůči zahraničí. Saldo odlivu přímých zahraničních investic bylo 5,4 mld. Kč. Saldo reinvestovaného zisku činilo 0,9 mld. Kč. Saldo odlivu portfoliových investic ve výši 154,7  mld. Kč (čisté půjčky do zahraničí) bylo ovlivněno na straně pasiv především snížením závazků bank ve formě krátkodobých dluhopisů (při současném zvýšení přijatých depozit).

Vývoj přímých a portfoliových investic
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 2 – Vývoj přímých a portfoliových investic

Saldo ostatních investic vykázalo příliv kapitálu (čisté výpůjčky ze zahraničí) v objemu 150,8 mld. Kč. Příliv ostatního kapitálu byl způsoben především změnou krátkodobé pozice bankovního sektoru vůči zahraničí (zvýšení krátkodobých pasiv). Saldo transakcí pro klienty ČNB vedlo (po vyloučení kurzových rozdílů) ke zvýšení devizových rezerv o 6,5 mld. Kč.