Vývoj platební bilance – komentář

Leden 2020

Aktivum běžného účtu platební bilance dosáhlo v lednu 18,5 mld. Kč vlivem aktiva bilance zboží a služeb v objemu 27,8 mld. Kč. V prvotních a druhotných důchodech je zahrnuto pasivní saldo převodů z ČR do rozpočtu EU ve výši 1,1 mld. Kč.  

Běžný účet
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 1 – Běžný účet

Odliv kapitálu na finančním účtu (čisté půjčky do zahraničí) činil 12,8 mld. Kč vzhledem k růstu aktiv a poklesu pasiv vůči zahraničí. Saldo přílivu přímých zahraničních investic bylo 6,2 mld. Kč. Saldo reinvestovaného zisku činilo 6,4 mld. Kč. Saldo odlivu portfoliových investic ve výši 129,9 mld. Kč (čisté půjčky do zahraničí) bylo ovlivněno na straně pasiv zpětnými operacemi proti provedené optimalizaci struktury bilancí bank ke konci roku 2019 v návaznosti na regulatorní požadavky (Fond pro řešení krize).

Vývoj přímých a portfoliových investic
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 2 – Vývoj přímých a portfoliových investic

Saldo ostatních investic vykázalo příliv kapitálu (čisté výpůjčky ze zahraničí) v objemu 100,1 mld. Kč. Příliv ostatního kapitálu byl ovlivněn především změnou krátkodobé pozice bankovního sektoru vůči zahraničí (zvýšení krátkodobých pasiv). Saldo transakcí pro klienty ČNB vedlo (po vyloučení kurzových rozdílů) ke snížení devizových rezerv o 14,3 mld. Kč.