Vývoj platební bilance – komentář

Červenec 2021

Pasivum běžného účtu platební bilance dosáhlo v červenci 19,5 mld. Kč. Bilance zboží a služeb byla aktivní v objemu 9,1 mld. Kč. V bilanci prvotních důchodů na straně pasiv tvoří dividendy z přímých investic částku 22 mld. Kč. V prvotních a druhotných důchodech je zahrnuto pasivní saldo převodů z ČR do rozpočtu EU ve výši 1,5 mld. Kč. Na kapitálovém účtu jsou zahrnuty příjmy z rozpočtu EU v objemu 1,2 mld. Kč.

Běžný účet
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 1 – Běžný účet

Příliv kapitálu na finančním účtu (čisté výpůjčky ze zahraničí) činil 43,5 mld. Kč vzhledem k  růstu pasiv a poklesu aktiv vůči zahraničí. Saldo přílivu přímých zahraničních investic bylo 11,4 mld. Kč. Saldo reinvestovaného zisku činilo 7 mld. Kč. Saldo odlivu portfoliových investic ve výši  208  mld. Kč (čisté půjčky do zahraničí) bylo ovlivněno na straně pasiv především snížením závazků bank ve formě krátkodobých dluhopisů (při současném zvýšení přijatých depozit).

Vývoj přímých a portfoliových investic
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 2 – Vývoj přímých a portfoliových investic

Saldo ostatních investic vykázalo příliv kapitálu (čisté výpůjčky ze zahraničí) v objemu 232,5 mld. Kč. Příliv ostatního kapitálu byl způsoben především změnou krátkodobé pozice bankovního sektoru vůči zahraničí (zvýšení krátkodobých pasiv). Saldo transakcí pro klienty ČNB vedlo (po vyloučení kurzových rozdílů) ke zvýšení devizových rezerv o 1,5 mld. Kč.