Vývoj platební bilance – komentář

Červen 2019

Pasivum běžného účtu platební bilance dosáhlo v červnu -3,9 mld. Kč. Bilance zboží a služeb byla aktivní v objemu 35,9 mld. Kč. V bilanci prvotních důchodu na straně pasiv jsou vykázány dividendy z přímých investic ve výši 41,6 mld. Kč. V prvotních a druhotných důchodech je zahrnuto aktivní saldo převodů z rozpočtu EU do ČR ve výši 11,5 mld. Kč. Na kapitálovém účtu jsou zahrnuty příjmy z rozpočtu EU v objemu 4,9 mld. Kč.

Běžný účet
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 1 – Běžný účet

Odliv kapitálu na finančním účtu (čisté půjčky do zahraničí) činil 5,1 mld. Kč, vzhledem k rychlejšímu růstu aktiv před zvýšením pasiv vůči zahraničí. Saldo přílivu přímých zahraničních investic bylo 17,9 mld. Kč, z toho saldo reinvestovaného zisku činilo 8,2 mld. Kč. Saldo přílivu přímých investic se v ročním úhrnu mírně zvyšuje. Saldo přílivu portfoliových investic ve výši 172,4 mld. Kč (čisté výpůjčky ze zahraničí) bylo ovlivněno na straně pasiv především zvýšením závazků bank ve formě krátkodobých dluhopisů (při současném snížení přijatých depozit) a navýšením investic nerezidentů do vládních dluhopisů. Saldo přílivu portfoliových investic se v ročním úhrnu od počátku roku mírně zvyšuje.

Vývoj přímých a portfoliových investic
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 2 – Vývoj přímých a portfoliových investic

Saldo ostatních investic vykázalo odliv kapitálu (čisté půjčky do zahraničí) v objemu 176,7 mld. Kč. Odliv ostatního kapitálu byl ovlivněn především změnou krátkodobé pozice bankovního sektoru vůči zahraničí. Saldo transakcí pro klienty ČNB vedlo (po vyloučení kurzových rozdílů) ke zvýšení devizových rezerv o 14,4 mld. Kč.