Vývoj platební bilance – komentář

Únor 2021

Aktivum běžného účtu platební bilance dosáhlo v únoru 24,3 mld. Kč vlivem aktiva bilance zboží a služeb. Bilance zboží a služeb byla aktivní v objemu 33,3 mld. Kč. V prvotních a druhotných důchodech je zahrnuto pasivní saldo převodů z ČR do rozpočtu EU ve výši 4,2 mld. Kč.

Běžný účet
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 1 – Běžný účet

Odliv kapitálu na finančním účtu (čisté půjčky do zahraničí) činil 8,7 mld. Kč vzhledem k rychlejšímu růstu aktiv před zvyšováním pasiv vůči zahraničí. Saldo odlivu přímých zahraničních investic bylo 0,4 mld. Kč. Saldo reinvestovaného zisku činilo 6,2 mld. Kč. Saldo přílivu portfoliových investic ve výši  60,5 mld. Kč (čisté výpůjčky ze zahraničí) bylo ovlivněno na straně pasiv zvýšením investic nerezidentů do bankovních a vládních dluhopisů.

Vývoj přímých a portfoliových investic
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 2 – Vývoj přímých a portfoliových investic

Saldo ostatních investic vykázalo odliv kapitálu (čisté půjčky do zahraničí) v objemu 38,3 mld. Kč. Odliv ostatního kapitálu byl ovlivněn především změnou krátkodobé pozice bankovního sektoru vůči zahraničí (pokles krátkodobých pasiv a zvýšení krátkodobých aktiv). Saldo transakcí pro klienty ČNB vedlo (po vyloučení kurzových rozdílů) ke zvýšení devizových rezerv o  32,4  mld. Kč.