Vývoj platební bilance – komentář

Březen 2022

Pasivum běžného účtu platební bilance dosáhlo v březnu 17,6 mld. Kč. Bilance zboží a služeb byla aktivní v objemu 0,4 mld. Kč. V bilanci prvotních důchodů na straně pasiv tvoří dividendy z přímých investic částku 3,9 mld. Kč. V prvotních a druhotných důchodech je zahrnuto pasivní saldo převodů z ČR do rozpočtu EU ve výši 1 mld. Kč. Na kapitálovém účtu příjmy z rozpočtu EU činily 0,3 mld. Kč.

Běžný účet
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 1 – Běžný účet

Odliv kapitálu na finančním účtu (čisté půjčky do zahraničí) činil 2,3 mld. Kč vzhledem k rychlejšímu růstu aktiv před zvyšováním pasiv vůči zahraničí. Saldo odlivu přímých zahraničních investic bylo 5,9 mld. Kč. Saldo reinvestovaného zisku činilo 10 mld. Kč. Saldo přílivu portfoliových investic ve výši 42,2 mld. Kč (čisté výpůjčky ze zahraničí) bylo ovlivněno na straně pasiv především zvýšením závazků bank ve formě krátkodobých dluhopisů vůči nerezidentům.  

Vývoj přímých a portfoliových investic
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 2 – Vývoj přímých a portfoliových investic

Saldo ostatních investic vykázalo odliv kapitálu (čisté půjčky do zahraničí) v objemu 34,4 mld. Kč. Odliv ostatního kapitálu byl způsoben především změnou krátkodobé pozice bankovního sektoru vůči zahraničí (snížení krátkodobých pasiv). Saldo transakcí pro klienty ČNB (po vyloučení kurzových rozdílů) a saldo vlastních transakcí ČNB vedlo ke zvýšení devizových rezerv o  8,7 mld. Kč.