Vývoj platební bilance – komentář

Březen 2020

Pasivum běžného účtu platební bilance dosáhlo v březnu 0,5 mld. Kč. Bilance zboží a služeb byla aktivní v objemu 18,6 mld. Kč. V bilanci prvotních důchodů na straně pasiv tvoří dividendy z přímých investic částku 19,7 mld. Kč. V prvotních a druhotných důchodech je zahrnuto aktivní saldo převodů z rozpočtu EU do ČR ve výši 7,7 mld. Kč. Na kapitálovém účtu příjmy z rozpočtu EU činily 12,1 mld. Kč.

Běžný účet
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 1 – Běžný účet

Odliv kapitálu na finančním účtu (čisté půjčky do zahraničí) činil 46,4 mld. Kč vzhledem k rychlejšímu růstu aktiv před zvyšováním pasiv vůči zahraničí. Saldo odlivu přímých zahraničních investic bylo 12,1 mld. Kč. Saldo reinvestovaného zisku činilo 6,4 mld. Kč. Saldo přílivu portfoliových investic ve výši 200,5 mld. Kč (čisté výpůjčky ze zahraničí) bylo ovlivněno na straně pasiv především zvýšením závazků bank ve formě krátkodobých dluhopisů a zvýšením držby korunových vládních dluhopisů nerezidenty.

Vývoj přímých a portfoliových investic
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 2 – Vývoj přímých a portfoliových investic

Saldo ostatních investic vykázalo odliv kapitálu (čisté půjčky do zahraničí) v objemu 197,7 mld. Kč. Odliv ostatního kapitálu byl způsoben především změnou krátkodobé pozice bankovního sektoru vůči zahraničí. Saldo transakcí pro klienty ČNB vedlo (po vyloučení kurzových rozdílů) ke zvýšení devizových rezerv o 21,3 mld. Kč.