Vývoj platební bilance – komentář

Duben 2019

Aktivum běžného účtu platební bilance dosáhlo v dubnu 17,7 mld. Kč. Bilance zboží a služeb byla aktivní v objemu 32,2 mld. Kč. V bilanci prvotních důchodu na straně pasiv jsou vykázány dividendy z přímých investic ve výši 6,5 mld. Kč. V prvotních a druhotných důchodech je zahrnuto aktivní saldo převodů do ČR z rozpočtu EU ve výši 4,2 mld. Kč. Na kapitálovém účtu jsou zahrnuty příjmy z rozpočtu EU v objemu 3,6 mld. Kč. Aktivní saldo běžného účtu v ročním úhrnu se v posledních měsících mírně klesá.

Běžný účet
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 1 – Běžný účet

Odliv kapitálu na finančním účtu (čisté půjčky do zahraničí) činil 25,2 mld. Kč vzhledem k růstu aktiv a mírnému snížení pasiv vůči zahraničí. Saldo odlivu přímých zahraničních investic bylo 1,3 mld. Kč, z toho saldo reinvestovaného zisku činilo 8,2 mld. Kč. Saldo přímých investic v ročním úhrnu vykazuje příliv kapitálu. Saldo odlivu portfoliových investic ve výši 151,8 mld. Kč (čisté půjčky do zahraničí) bylo ovlivněno na straně pasiv, kde došlo k poklesu závazků bank ve formě krátkodobých dluhopisů vůči nerezidentům (při současném zvýšení krátkodobých vkladů bank přijatých ze zahraničí).

Vývoj přímých a portfoliových investic
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 2 – Vývoj přímých a portfoliových investic

Saldo ostatních investic vykázalo příliv kapitálu (čisté výpůjčky ze zahraničí) v objemu 133,7 mld. Kč. Příliv ostatního kapitálu byl ovlivněn především změnou krátkodobé pozice bankovního sektoru vůči zahraničí. Saldo transakcí pro klienty ČNB vedlo (po vyloučení kurzových rozdílů) ke zvýšení devizových rezerv o 6,8 mld. Kč.