Vývoj platební bilance – komentář

Září 2023

Přebytek běžného účtu platební bilance dosáhl v září 33,4 mld. Kč. Bilance zboží a služeb skončila v přebytku ve výši 34,5 mld. Kč. V bilanci prvotních důchodů jsou na straně výdajů vykázány dividendy z přímých investic ve výši 4,0 mld. Kč. V důchodech a kapitálových transferech je zahrnuto pasivní saldo převodů z rozpočtu Evropské unie do ČR ve výši 2,7 mld. Kč.

Běžný účet
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 1 – Běžný účet

Čistý odliv kapitálu na finančním účtu (čisté půjčky do zahraničí) dosáhl v září 34,3 mld. Kč, při rychlejším růstu aktiv oproti závazkům vůči nerezidentům. Čistý odliv kapitálu v rámci přímých zahraničních investic činil 10,7 mld. Kč. V rámci kategorie portfoliových investic byl na saldu zaznamenán příliv kapitálu ve výši 40,6 mld. Kč, který byl tažen rostoucími nerezidentskými nákupy dlouhodobých dluhových cenných papírů emitovaných rezidentskými subjekty.

Vývoj přímých a portfoliových investic
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 2 – Vývoj přímých a portfoliových investic

Saldo ostatních investic vykázalo odliv kapitálu ve výši 11,2 mld. Kč, při rostoucím objemu jak aktiv (12,7 mld.) tak závazků (1,5 mld.) vůči nerezidentům. Na aktivní straně růstu dominoval růst krátkodobých vkladů bankovního sektoru u nerezidentů (18,8 mld.) a růst krátkodobých půjček (8,0 mld.) poskytnutých nerezidentům. Na pasivní straně byl zaznamenán růst závazků ČNB vůči nerezidentům (38,8 mld.). Růst celkových závazků v rámci kategorie ostatních investic byl korigován zejména poklesem krátkodobých vkladů nerezidentů v domácím bankovním sektoru (bez ČNB) o 20,9 mld., a dále poklesem závazků sektoru vládních institucí vůči nerezidentům (11,2 mld.). Vlivem finančních transakcí došlo v září k růstu devizových rezerv o 54,0 mld. Kč.