Investiční pozice – komentář

k 30. 6. 2023

Společně s údaji investiční pozice a zadluženosti České republiky vůči zahraničí k 30. 6. 2023 jsou zveřejněny aktualizované údaje ke konci prvního čtvrtletí 2023. Revidované údaje zohledňují aktualizovaná data ČNB z výkazů finančních a nefinančních subjektů. 

xxxx

Ve druhém čtvrtletí 2023 se schodek investiční pozice České republiky vůči zahraničí (saldo finančních aktiv a pasiv rezidentů ČR ve vztahu k nerezidentům) snížil o 85,1 mld. Kč na 1198,5 mld. Kč. V meziročním srovnání je schodek vyšší o 188 mld. Kč a ve vztahu k HDP představuje v běžných cenách 16,8 %. Stav zahraničního dluhu České republiky činil na konci druhého čtvrtletí 4381,2 mld. Kč (tj. 61,6 % HDP). Oproti stejnému období předchozího roku je stav zahraničního dluhu nižší o 249,8 mld. Kč.

Graf 1 – Vývoj salda investiční pozice vůči nerezidentům
(v mld. Kč, stav ke konci období)

Vývoj salda investiční pozice vůči nerezidentům (v mld. Kč, stav ke konci období)

Ve druhém čtvrtletí se stav zahraničních aktiv snížil o 268,4 mld. Kč na 7870,1 mld. Kč, meziročně jsou aktiva o 1783,4 mld. Kč nižší.

Graf 2 – Vývoj struktury aktiv investiční pozice
(v mld. Kč, stav ke konci období) 

Vývoj struktury aktiv investiční pozice (v mld. Kč, stav ke konci období)

Zahraniční aktiva bankovního sektoru (vč. ČNB, bez portfoliových investic a derivátů) se ve druhém čtvrtletí zvýšila v důsledku nárůstu stavu krátkodobých vkladů a půjček v zahraničí a jejich podíl na celkových aktivech devizové pozice zaujímá ke konci června 47,9 %. Stav rezervních a ostatních aktiv ČNB se zvýšil o 39,6 mld. Kč a tvoří 39,3 %.

Stav zahraničních aktiv vládního sektoru (bez portfoliových investic a derivátů) se ve druhém čtvrtletí téměř nezměnil a jejich podíl na celkových aktivech tvoří 0,7 %.

Stav zahraničních aktiv ostatních sektorů (mimo vládní a bankovní sektor a bez portfoliových investic a derivátů) se ve druhém čtvrtletí snížil především v důsledku poklesu stavů půjček pro zahraniční spřízněné firmy a poskytnutých obchodních úvěrů. Zahraniční aktiva ostatních sektorů se podílejí na celkových aktivech investiční pozice 34,6 %.

Držba zahraničních cenných papírů tuzemskými investory (portfoliové investice) se zvýšila v důsledku nákupů zahraničních akcií a dluhopisů a tvoří 12,4 % celkových aktiv investiční pozice.

Kladná reálná hodnota derivátů poklesla ve druhém čtvrtletí o 402,5 mld. Kč a zaujímá 4,4 % aktiv investiční pozice.

Stav zahraničních pasiv investiční pozice se snížil ve druhém čtvrtletí o 353,5 mld. Kč na 9068,6 mld. Kč ke konci června. V meziročním srovnání jsou pasiva o 1595,5 mld. Kč nižší.

Graf 3 – Vývoj struktury pasiv investiční pozice
(v mld. Kč, stav ke konci období)

Vývoj struktury pasiv investiční pozice

Stav závazků z přímých investic se ve druhém čtvrtletí zvýšil a jejich podíl na celkových zahraničních pasivech zaujímá 58,9 %. Hlavním faktorem bylo navyšování základního kapitálu v tuzemských firmách formou reinvestování zisku zahraničními vlastníky.

Vývoj stavu závazků z portfoliových investic vůči zahraničí ve druhém čtvrtletí ovlivnilo především zvýšení držby dluhopisů vládního a bankovního sektoru v rukou zahraničních investorů. Na celkových pasivech zaujímají portfoliové investice 14,1 %.    

Stav záporné reálné hodnoty derivátů poklesl ve druhém čtvrtletí o 398 mld. Kč a činí 3,4 % celkových pasiv.

Zahraniční dluh České republiky (suma závazků se stanovenou lhůtou splatnosti) se zvýšil ve druhém čtvrtletí o 28,1 mld. Kč a činí 4381,2 mld. Kč ke konci června. V meziročním srovnání je jeho stav o 249,8 mld. Kč nižší. V časové struktuře zahraničního dluhu zaujímají závazky s původní splatností delší než jeden rok 45,6 % z celkových dluhových pasiv.

Graf 4 – Vývoj struktury zahraničního dluhu podle dlužníků
(v mld. Kč, stav ke konci období)

Vývoj struktury zahraničního dluhu podle dlužníků (v mld. Kč, stav ke konci období)

Ve struktuře zahraničního dluhu podle jednotlivých sektorů byl ve druhém čtvrtletí určující nárůst stavu zadluženosti vládního a bankovního sektoru.

Zvýšení stavu zahraničního dluhu vládního sektoru bylo důsledkem nákupů vládních dluhopisů zahraničními investory. Podíl vládního sektoru na celkovém zahraničním dluhu činí 15,4 %.

U bankovního sektoru vč. ČNB došlo k nárůstu vkladů přijatých ze zahraničí a ke zvýšení stavu bankovních dluhopisů v držbě zahraničních věřitelů. Podíl bankovního sektoru na celkové zadluženosti činí 39,3 %.

Zahraniční dluh ostatních sektorů (mimo vládní a bankovní sektor) se snížil na 45,3 % celkového zahraničního dluhu. Zahraniční závazky poklesly především u podniků nespojených s přímou investicí.

Ve struktuře zahraničního dluhu podle instrumentů jsou nejvíce rozšířené formy dluhového financování vklady a půjčky od přidružených podniků (v souhrnu 51,4% zahraničního dluhu).

Graf 5 – Struktura zahraničního dluhu podle instrumentů
(v mld. Kč, stav ke konci období)

Struktura zahraničního dluhu podle instrumentů (v mld. Kč, stav ke konci období)

Na zahraniční dluh soukromého sektoru připadá z celkové zahraniční zadluženosti 77,4 %. Zbývající část (22,6 %) tvoří závazky veřejného sektoru, do nichž se zahrnují závazky vládního sektoru, závazky soukromých subjektů garantované vládou a závazky subjektů s majoritní účastí státu.

Graf 6 – Zahraniční dluh veřejného a soukromého sektoru
(v mld. Kč, stav ke konci období)

Zahraniční dluh veřejného a soukromého sektoru (v mld. Kč, stav ke konci období)

Úhrady jistiny a úroků z dluhové služby ze zahraničních dlouhodobých závazků podle stavu k 30. 6. 2023 činí na druhou polovinu letošního roku 208,1 mld. Kč (z toho jistina 187,5 mld. Kč a úroky 20,6 mld. Kč).

Graf 7 – Vývoj dluhové služby ze střednědobých a dlouhodobých závazků
(v mld. Kč)

Vývoj dluhové služby ze střednědobých a dlouhodobých závazků