Investiční pozice – komentář

k 31. 12. 2023

Společně s údaji investiční pozice a zadluženosti České republiky vůči zahraničí k 31.12. 2023 jsou zveřejněny aktualizované údaje za předchozí čtvrtletí let 2023 a 2022. Revidované údaje zohledňují především výsledky ročního šetření ČNB o přímých zahraničních investicích za rok 2022 a aktualizovaná data ČNB z výkazů finančních a nefinančních subjektů.

xxxx

Ve čtvrtém čtvrtletí 2023 se schodek investiční pozice České republiky vůči zahraničí (saldo finančních aktiv a pasiv rezidentů ČR ve vztahu k nerezidentům) mezičtvrtletně snížil o 48,3 mld. Kč na 966,7 mld. Kč ke konci prosince. V meziročním srovnání je schodek nižší o 303,1 mld. Kč a ve vztahu k HDP představuje v běžných cenách 13,2 %. Stav zahraničního dluhu České republiky činil na konci čtvrtého čtvrtletí 4622,2 mld. Kč (tj. 63 % HDP). Oproti stejnému období předchozího roku je stav zahraničního dluhu vyšší o 129 mld. Kč.

Graf 1 – Vývoj salda investiční pozice vůči nerezidentům
(v mld. Kč, stav ke konci období)

Vývoj salda investiční pozice vůči nerezidentům (v mld. Kč, stav ke konci období)

Ve čtvrtém čtvrtletí se stav zahraničních aktiv zvýšil o 260,5 mld. Kč na  8454,8 mld. Kč, meziročně jsou aktiva o  3,1 mld. Kč nižší.

Graf 2 – Vývoj struktury aktiv investiční pozice
(v mld. Kč, stav ke konci období) 

Vývoj struktury aktiv investiční pozice (v mld. Kč, stav ke konci období)

Zahraniční aktiva bankovního sektoru (vč. ČNB, bez portfoliových investic a derivátů) se ve čtvrtém čtvrtletí zvýšila o 111,3 mld. Kč a tvoří 47,2 % celkových aktiv. Rozhodující měrou k tomuto vývoji přispěl přírůstek rezervních a ostatních aktiv ČNB, která se zvýšila o 141,6 mld. Kč a tvoří 39,3 % celkových aktiv.

Stav zahraničních aktiv sektoru vládních institucí (bez portfoliových investic a derivátů) se ve čtvrtém čtvrtletí téměř nezměnil a jejich podíl na celkových aktivech tvoří 0,7 %.

Stav zahraničních aktiv ostatních sektorů (mimo vládní a bankovní sektor a bez portfoliových investic a derivátů) se ve čtvrtém čtvrtletí zvýšil především v důsledku uskutečněných investic do základního kapitálu zahraničních dceřiných společností. V nižší míře se rovněž zvýšil objem poskytnutých obchodních úvěrů a dalších krátkodobých aktiv u podniků nespojených s přímou investicí. Zahraniční aktiva ostatních sektorů se podílejí na celkových aktivech investiční pozice 36 %.

Hodnota zahraničních cenných papírů v rukou tuzemských investorů (portfoliové investice) se zvýšila v důsledku nákupů zahraničních akcií a dluhopisů a cenového vývoje.  Jejich podíl na celkových aktivech investiční pozice tvoří 13,1 %.

Kladná reálná hodnota derivátů poklesla ve čtvrtém čtvrtletí o 56,5 mld. Kč a zaujímá 3 % aktiv investiční pozice.

Stav zahraničních pasiv investiční pozice se zvýšil ve čtvrtém čtvrtletí o 212,3 mld. Kč na 9421,5 mld. Kč ke konci roku. V meziročním srovnání jsou pasiva o 306,2 mld. Kč nižší.

Graf 3 – Vývoj struktury pasiv investiční pozice
(v mld. Kč, stav ke konci období)

Vývoj struktury pasiv investiční pozice

Stav závazků z přímých investic se ve čtvrtém čtvrtletí zvýšil a jejich podíl na celkových zahraničních pasivech zaujímá 58,7 %. Došlo k navýšení základního kapitálu v tuzemských firmách formou reinvestování zisku zahraničními vlastníky a stavu přijatých půjček od přidružených podniků.

Vývoj závazků z portfoliových investic vůči zahraničí zaznamenal splácení tuzemských dluhopisů, které bylo téměř vyrovnáno cenovým a kurzovým vývojem. Výsledný celkový objem se tak téměř nezměnil a na celkových pasivech zaujímají portfoliové investice 14 %.    

Stav záporné reálné hodnoty derivátů poklesl ve čtvrtém čtvrtletí o 38,5 mld. Kč a činí 2,5 % celkových pasiv.

Zahraniční dluh České republiky (suma závazků se stanovenou lhůtou splatnosti) se zvýšil ve čtvrtém čtvrtletí o 167,4 mld. Kč a činí 4622,2 mld. Kč ke konci roku. V meziročním srovnání je jeho stav o 129 mld. Kč vyšší. V časové struktuře zahraničního dluhu zaujímají závazky s původní splatností delší než jeden rok 48,1 % z celkových dluhových pasiv.

Graf 4 – Vývoj struktury zahraničního dluhu podle dlužníků
(v mld. Kč, stav ke konci období)

Vývoj struktury zahraničního dluhu podle dlužníků (v mld. Kč, stav ke konci období)

Ve struktuře zahraničního dluhu podle jednotlivých sektorů byl ve čtvrtém čtvrtletí vykázán nárůst stavu zadluženosti u všech hlavních ekonomických sektorů.

U bankovního sektoru vč. ČNB byl určující pro vývoj zadluženosti nárůst vkladů přijatých ze zahraničí. Podíl bankovního sektoru na celkové zadluženosti činí 39,7 %.

Zvýšení stavu zahraničního dluhu sektoru vládních institucí bylo důsledkem růstu hodnoty vládních dluhopisů v držbě nerezidentů v důsledku cenových a kurzových vlivů. Podíl sektoru vládních institucí na celkovém zahraničním dluhu činí 15,8 %.

V nejvyšší míře vzrostl zahraniční dluh ostatních sektorů (mimo vládní a bankovní sektor), který zaujímá 44,5 % celkového zahraničního dluhu. Stav zahraničních závazků se zvýšil především v důsledku navýšení stavu obchodních úvěrů u tuzemských podniků nespojených s přímou investicí a finančních úvěrů čerpaných podniky od přidružených zahraničních firem.

Ve struktuře zahraničního dluhu podle instrumentů jsou nejvíce rozšířené formy dluhového financování vklady a půjčky od přidružených podniků (v souhrnu 54 % zahraničního dluhu).

Graf 5 – Struktura zahraničního dluhu podle instrumentů
(v mld. Kč, stav ke konci období)

Struktura zahraničního dluhu podle instrumentů (v mld. Kč, stav ke konci období)

Na zahraniční dluh soukromého sektoru připadá z celkové zahraniční zadluženosti 77,3 %. Zbývající část (22,7 %) tvoří závazky veřejného sektoru, do nichž se zahrnují závazky sektoru vládních institucí, závazky soukromých subjektů garantované vládou a závazky subjektů s majoritní účastí vládních institucí.

Graf 6 – Zahraniční dluh veřejného a soukromého sektoru
(v mld. Kč, stav ke konci období)

Zahraniční dluh veřejného a soukromého sektoru (v mld. Kč, stav ke konci období)

Na zahraniční dluh soukromého sektoru připadá z celkové zahraniční zadluženosti 77,3 %. Zbývající část (22,7 %) tvoří závazky veřejného sektoru, do nichž se zahrnují závazky sektoru vládních institucí, závazky soukromých subjektů garantované vládou a závazky subjektů s majoritní účastí vládních institucí.

Graf 7 – Vývoj dluhové služby ze střednědobých a dlouhodobých závazků
(v mld. Kč)

Vývoj dluhové služby ze střednědobých a dlouhodobých závazků