Investiční pozice – komentář

k 31. 3. 2024

V prvním čtvrtletí 2024 se schodek investiční pozice České republiky vůči zahraničí (saldo finančních aktiv a pasiv rezidentů ČR ve vztahu k nerezidentům) snížil o 251,1 mld. Kč na 715,6 mld. Kč ke konci března. V meziročním srovnání je schodek nižší o 596,8 mld. Kč a ve vztahu k HDP představuje v běžných cenách 9,7 %. Stav zahraničního dluhu České republiky činil na konci prvního čtvrtletí 4852,8 mld. Kč (tj. 65,5 % HDP). Oproti stejnému období předchozího roku je stav zahraničního dluhu vyšší o 519 mld. Kč.

Graf 1 – Vývoj salda investiční pozice vůči nerezidentům
(v mld.Kč, stav ke konci období)

Vývoj salda investiční pozice vůči nerezidentům (vmld.Kč, stav ke konci období)

V prvním čtvrtletí se stav zahraničních aktiv zvýšil o 567,5 mld. Kč na 9022,3 mld. Kč, meziročně jsou aktiva vyšší o 880,9 mld. Kč.

Graf 2 – Vývoj struktury aktiv investiční pozice
(v mld.Kč, stav ke konci období)

Vývoj struktury aktiv investiční pozice (vmld.Kč, stav ke konci období)

Zahraniční aktiva bankovního sektoru (vč. ČNB, bez portfoliových investic a derivátů) se v prvním čtvrtletí zvýšila o 239,8 mld. Kč a zaujímají 46,9 % celkových aktiv. Rozhodující měrou  k tomuto vývoji přispěl přírůstek stavu rezervních a ostatních aktiv ČNB, která se zvýšila o 169,6 mld. Kč a tvoří 38,7 %.

Stav zahraničních aktiv vládního sektoru (bez portfoliových investic a derivátů) se v prvním čtvrtletí téměř nezměnil a jejich podíl na celkových aktivech tvoří 0,6 %.

Stav zahraničních aktiv ostatních sektorů (mimo vládní a bankovní sektor a bez portfoliových investic a derivátů) se v prvním čtvrtletí zvýšil především v důsledku růstu objemu mezipodnikových půjček poskytnutých přidruženým zahraničním podnikům. V nižší míře se rovněž zvýšil objem poskytnutých obchodních úvěrů a dalších krátkodobých aktiv u podniků nespojených s přímou investicí. Zahraniční aktiva ostatních sektorů se podílejí na celkových aktivech investiční pozice 36,8 %.

Hodnota zahraničních cenných papírů v rukou tuzemských investorů (portfoliové investice) se zvýšila v důsledku nákupů zahraničních akcií a dluhopisů a dopadů kurzového a cenového vývoje. Jejich podíl na celkových aktivech investiční pozice tvoří 13,2 %.

Kladná reálná hodnota derivátů poklesla v prvním čtvrtletí o 26,8 mld. Kč a zaujímá 2,5 % aktiv investiční pozice.

Stav zahraničních pasiv investiční pozice se zvýšil v prvním čtvrtletí o 316,4 mld. Kč na 9737,9 mld. Kč ke konci března. V meziročním srovnání jsou pasiva o 284,1 mld. Kč vyšší.

Graf 3 – Vývoj struktury pasiv investiční pozice
(v mld.Kč, stav ke konci období)

Vývoj struktury pasiv investiční pozice

Stav závazků z přímých investic se v prvním čtvrtletí zvýšil a jejich podíl na celkových zahraničních pasivech zaujímá 58,8 %. Došlo k navýšení základního kapitálu v tuzemských firmách formou reinvestování zisku zahraničními vlastníky a nárůstu stavu přijatých půjček od přidružených podniků.

Ve vývoji závazků z portfoliových investic vůči zahraničí dopady kurzového a cenového vývoje převýšily objem splácení tuzemských dluhopisů nerezidenty. Výsledný stav závazků se mírně navýšil a na celkových pasivech zaujímají portfoliové investice 13,6 %.

Stav záporné reálné hodnoty derivátů poklesl v prvním čtvrtletí o 25 mld. Kč a činí 2,1 % celkových pasiv.

Zahraniční dluh České republiky (suma závazků se stanovenou lhůtou splatnosti) se zvýšil v prvním čtvrtletí o 230,6 mld. Kč a činí 4852,8 mld. Kč ke konci března. V meziročním srovnání je jeho stav o 519,0 mld. Kč vyšší. V časové struktuře zahraničního dluhu zaujímají závazky s původní splatností delší než jeden rok 48,8 % z celkových dluhových pasiv.

Graf 4 – Vývoj struktury zahraničního dluhu podle dlužníků
(v mld.Kč, stav ke konci období)

Vývoj struktury zahraničního dluhu podle dlužníků (vmld.Kč, stav ke konci období)

Ve struktuře zahraničního dluhu podle jednotlivých sektorů byl v prvním čtvrtletí vykázán nárůst stavu zadluženosti u všech hlavních ekonomických sektorů.

U bankovního sektoru vč. ČNB byl určující pro vývoj zadluženosti nárůst krátkodobých půjček a vkladů přijatých ze zahraničí. Podíl bankovního sektoru na celkové zadluženosti činí 38,4 %.

Zvýšení stavu zahraničního dluhu sektoru vládních institucí bylo důsledkem nákupů vládních dluhopisů zahraničními investory. Podíl sektoru vládních institucí na celkovém zahraničním dluhu činí 15,4 %.

V nejvyšší míře vzrostl zahraniční dluh ostatních sektorů, který zaujímá 46,2 % celkového zahraničního dluhu. Stav zahraničních závazků se zvýšil především v důsledku nárůstu stavu obchodních úvěrů a půjček čerpanými tuzemskými podniky ze zahraničí.

Ve struktuře zahraničního dluhu podle instrumentů jsou nejvíce rozšířené formy dluhového financování vklady a půjčky od přidružených podniků (v souhrnu 54 % zahraničního dluhu).

Graf 5 – Struktura zahraničního dluhu podle instrumentů
(v mld.Kč, stav ke konci období)

Struktura zahraničního dluhu podle instrumentů (vmld.Kč, stav ke konci období)

Na zahraniční dluh soukromého sektoru připadá z celkové zahraniční zadluženosti 77,4 %. Zbývající část (22,6 %) tvoří závazky veřejného sektoru, do nichž se zahrnují závazky sektoru vládních institucí, závazky soukromých subjektů garantované vládními institucemi a závazky subjektů s majoritní účastí vládních institucí.

Graf 6 – Zahraniční dluh veřejného a soukromého sektoru
(v mld.Kč, stav ke konci období)

Zahraniční dluh veřejného a soukromého sektoru (vmld.Kč, stav ke konci období)