Zpravodajský soubor měnových finančních institucí

Sektor měnových finančních institucí (MFI) zahrnuje instituce, které tvoří sektor tvorby peněz Eurozóny. Patří sem rezidentské úvěrové instituce tak, jak jsou definovány v právních předpisech Společenství, a ostatní rezidentské finanční instituce, předmětem jejichž činnosti je přijímat vklady a/nebo prostředky velmi podobné vkladům od jiných subjektů než měnových finančních institucí a na vlastní účet (přinejmenším v ekonomickém smyslu) poskytovat úvěry a/nebo investovat do cenných papírů. 

Evropský systém centrálních bank vytvořil postupy neustálého sledování, ověřování a aktualizace institucí, které tvoří sektor měnových finančních institucí s cílem zajistit, že seznam měnových finančních institucí zůstává pro vykazování rozvahové statistiky pro účely měnových analýz aktuální, přesný, maximálně stejnorodý a dostatečné stabilní. Seznam MFI nezahrnuje pouze země Eurozóny, ale i ty členské státy Evropské unie, které nejsou členy měnové unie. Seznam je pravidelně aktualizován na webových stránkách (http://www.ecb.int) pod heslem "MFIs and assets". 

Pro účely sestavování konsolidované rozvahy sektoru měnových finančních institucí v rámci Eurozóny se soubor zpravodajských jednotek skládá z rezidentských měnových finančních institucí, včetně dceřiných společností mateřských společností nacházejících se mimo Eurozónu. Při vykazování měnové finanční instituce konsolidují obchodní činnosti všech svých poboček, které se nacházejí na území téže země. Správní ústředí dále může konsolidovat obchodní činnost dceřiných společností, jsou-li měnovými finančními institucemi nacházejícími se na území stejné země, přičemž však musí oddělit obchodní činnost úvěrových institucí od ostatních měnových finančních institucí pro účely sestavování základu pro stanovení minimálních rezerv. Pro statistické výkazy se nedovoluje konsolidace přes státní hranice. Instituce nacházející se v extrateritoriálních finančních střediscích se pro statistické účely považují za rezidenty na územích, ve kterých se tato střediska nacházejí.