Komentář ke statistice investičních fondů

Březen 2022

Komentář k agregované sektorové rozvaze

Vlastní kapitál

Hodnota vlastního kapitálu investičních fondů na konci března činila 776,1 mld. Kč. Oproti únoru tato hodnota vzrostla o 18,1 mld. Kč (měsíční transakce představovaly +17,2 mld. Kč). Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku hodnota vlastního kapitálu investičních fondů vzrostla o 19,9 %. Největší meziměsíční změna byla zaznamenána u dluhopisových fondů, u kterých hodnota vlastního kapitálu vzrostla o 10,8 mld. Kč na 189,5 mld. Kč.

Investice do dluhopisů

Hodnota držených dluhopisů ke konci března činila 174,5 mld. Kč. Ve srovnání s předchozím měsícem celkový objem dluhopisů v portfoliu fondů vzrostl o 4,9 mld. Kč (měsíční transakce představovaly +8,8 mld. Kč). Podíl dluhových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci vzrostl, a to na 22,5 %.

Investice do majetkových cenných papírů

V průběhu sledovaného měsíce došlo k poklesu objemu majetkových cenných papírů v portfoliu fondů. Ke konci měsíce představovala hodnota držených majetkových cenných papírů 389,1 mld. Kč, z toho 157,7 mld. Kč činily investice do akcií a podílových listů investičních fondů a 231,4 mld. Kč do akcií a ostatních majetkových účastí. Oproti únoru hodnota majetkových cenných papírů poklesla o 4,6 mld. Kč (měsíční transakce činily -2,2 mld. Kč). Podíl majetkových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci poklesl na hodnotu 50,1 %.

Ostatní investice

Hodnota prostředků investovaných do jiných aktiv během sledovaného období vzrostla. Celkový objem ostatních investic v březnu činil 273,1 mld. Kč, z toho 70,5 mld. Kč tvořily investice do stálých aktiv a 87,6 mld. Kč do vkladů. Podíl ostatních investic na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci vzrostl na 35,2 %.

Počet vykazujících subjektů

Ke konci března 2022 působilo na území České republiky 668 rezidentských investičních fondů. Z toho bylo 72 akciových fondů, 64 dluhopisových fondů, 76 smíšených fondů, 107 nemovitostních fondů, 338 ostatních fondů a 11 fondů bez investiční politiky.

Graf č. 1 – Bilanční suma členěná podle položek aktiv
Bilanční suma členěná podle položek aktiv – graf

Graf č. 2 – Vlastní kapitál členěný podle typu fondu
Vlastní kapitál členěný podle typu fondu – 

	graf


Poznámky:

  • Investičními fondy se rozumí investiční a podílové fondy jiné než fondy peněžního trhu. Dle nařízení Evropské centrální banky ECB/2013/33 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí fondy peněžního trhu spadají do tohoto sektoru a data za fondy peněžního trhu nejsou součástí statistiky investičních fondů.
  • Transakcemi se rozumí změny ve stavech, ke kterým došlo v průběhu určeného období v důsledku nákupu/prodeje daného instrumentu. Měsíční transakce jsou počítány z rozdílů zůstatkových hodnot očištěných o reklasifikace, změny cen, pohyby směnných kurzů a případně ostatní změny, které nejsou důsledkem finančních transakcí (tzv. netransakční vlivy).
  • Ostatními investicemi se rozumí prostředky investované do jiných aktiv než dluhopisů a majetkových cenných papírů (zejména vklady, úvěry a nemovitosti).
  • Časové řady zachycující vývoj statistiky investičních fondů jsou dostupné v systému časových řad ARAD.