Komentář ke statistice investičních fondů

Březen 2024

Komentář k agregované sektorové rozvaze

Vlastní kapitál

Hodnota vlastního kapitálu investičních fondů na konci března činila 1 268,6 mld. Kč. Oproti únoru tato hodnota vzrostla o 21,7 mld. Kč (měsíční transakce představovaly +10,9 mld. Kč). Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku hodnota vlastního kapitálu investičních fondů vzrostla o 30,1 %. Největší meziměsíční změna byla zaznamenána u dluhopisových fondů, u kterých hodnota vlastního kapitálu vzrostla o 7,9 mld. Kč na 386,9 mld. Kč.

Investice do dluhopisů

Hodnota držených dluhopisů ke konci března činila 286,9 mld. Kč. Ve srovnání s předchozím měsícem celkový objem dluhopisů v portfoliu fondů vzrostl o 7,0 mld. Kč (měsíční transakce představovaly +7,7 mld. Kč). Podíl dluhových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci vzrostl, a to na 22,6 %.

Investice do majetkových cenných papírů

V průběhu sledovaného měsíce došlo k růstu objemu majetkových cenných papírů v portfoliu fondů. Ke konci měsíce představovala hodnota držených majetkových cenných papírů 604,9 mld. Kč, z toho 216,8 mld. Kč činily investice do akcií a podílových listů investičních fondů a 388,1 mld. Kč do akcií a ostatních majetkových účastí. Oproti únoru hodnota majetkových cenných papírů vzrostla o 12,8 mld. Kč (měsíční transakce činily +4,9 mld. Kč). Podíl majetkových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci vzrostl na hodnotu 47,7 %.

Ostatní investice

Hodnota prostředků investovaných do jiných aktiv během sledovaného období klesla. Celkový objem ostatních investic v březnu činil 455,4 mld. Kč, z toho 72,2 mld. Kč tvořily investice do stálých aktiv a 162,5 mld. Kč do vkladů. Podíl ostatních investic na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci poklesl na 35,9 %.

Počet vykazujících subjektů

Ke konci března 2024 působilo na území České republiky 841 rezidentských investičních fondů. Z toho bylo 94 akciových fondů, 72 dluhopisových fondů, 75 smíšených fondů, 143 nemovitostních fondů, 435 ostatních fondů a 22 fondů bez investiční politiky.

Graf č. 1 – Bilanční suma členěná podle položek aktiv
Bilanční suma členěná podle položek aktiv – graf

Zdroj: ARAD systém časových řad

Graf č. 2 – Vlastní kapitál členěný podle typu fondu
Vlastní kapitál členěný podle typu fondu – graf

Zdroj: ARAD systém časových řad


Poznámky:

  • Investičními fondy se rozumí investiční a podílové fondy jiné než fondy peněžního trhu. Dle nařízení Evropské centrální banky ECB/2013/33 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí fondy peněžního trhu spadají do tohoto sektoru a data za fondy peněžního trhu nejsou součástí statistiky investičních fondů.
  • Transakcemi se rozumí změny ve stavech, ke kterým došlo v průběhu určeného období v důsledku nákupu/prodeje daného instrumentu. Měsíční transakce jsou počítány z rozdílů zůstatkových hodnot očištěných o reklasifikace, změny cen, pohyby směnných kurzů a případně ostatní změny, které nejsou důsledkem finančních transakcí (tzv. netransakční vlivy).
  • Ostatními investicemi se rozumí prostředky investované do jiných aktiv než dluhopisů a majetkových cenných papírů (zejména vklady, úvěry a nemovitosti).
  • Časové řady zachycující vývoj statistiky investičních fondů jsou dostupné v systému časových řad ARAD.