Komentář ke statistice investičních fondů

Červenec 2021

Komentář k agregované sektorové rozvaze

Vlastní kapitál

Hodnota vlastního kapitálu investičních fondů na konci července činila 684,9 mld. Kč. Oproti červnu tato hodnota vzrostla o 11,3 mld. Kč (měsíční transakce představovaly +8,3 mld. Kč). Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku hodnota vlastního kapitálu investičních fondů vzrostla o 20,0 %. Největší meziměsíční změna byla zaznamenána u ostatních fondů, u kterých hodnota vlastního kapitálu vzrostla o 4,4 mld. Kč na 110,4 mld. Kč.

Investice do dluhopisů

Hodnota držených dluhopisů ke konci července činila 165,0 mld. Kč. Ve srovnání s předchozím měsícem celkový objem dluhopisů v portfoliu fondů vzrostl o 1,0 mld. Kč (měsíční transakce představovaly +0,6 mld. Kč). Podíl dluhových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci poklesl, a to na 24,1 %.

Investice do majetkových cenných papírů

V průběhu sledovaného měsíce došlo k růstu objemu majetkových cenných papírů v portfoliu fondů. Ke konci měsíce představovala hodnota držených majetkových cenných papírů 350,8 mld. Kč, z toho 150,1 mld. Kč činily investice do akcií a podílových listů investičních fondů a 200,7 mld. Kč do akcií a ostatních majetkových účastí. Oproti červnu hodnota majetkových cenných papírů vzrostla o 4,5 mld. Kč (měsíční transakce činily +3,1 mld. Kč). Podíl majetkových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci poklesl na hodnotu 51,2 %.

Ostatní investice

Hodnota prostředků investovaných do jiných aktiv během sledovaného období vzrostla. Celkový objem ostatních investic v červenci činil 209,8 mld. Kč, z toho 53,0 mld. Kč tvořily investice do stálých aktiv a 67,2 mld. Kč do vkladů. Podíl ostatních investic na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci poklesl na 30,6 %.

Počet vykazujících subjektů

Ke konci července 2021 působilo na území České republiky 602 rezidentských investičních fondů. Z toho bylo 62 akciových fondů, 61 dluhopisových fondů, 77 smíšených fondů, 97 nemovitostních fondů, 301 ostatních fondů a 4 fondy bez investiční politiky.

Bilanční suma členěná podle položek aktiv
Bilanční suma členěná podle položek aktiv – graf

Vlastní kapitál členěný podle typu fondu


Vlastní kapitál členěný podle typu fondu – 

	graf


Poznámky:

  • Investičními fondy se rozumí investiční a podílové fondy jiné než fondy peněžního trhu. Dle nařízení Evropské centrální banky ECB/2013/33 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí fondy peněžního trhu spadají do tohoto sektoru a data za fondy peněžního trhu nejsou součástí statistiky investičních fondů.

  • Transakcemi se rozumí změny ve stavech, ke kterým došlo v průběhu určeného období v důsledku nákupu/prodeje daného instrumentu. Měsíční transakce jsou počítány z rozdílů zůstatkových hodnot očištěných o reklasifikace, změny cen, pohyby směnných kurzů a případně ostatní změny, které nejsou důsledkem finančních transakcí (tzv. netransakční vlivy).

  • Ostatními investicemi se rozumí prostředky investované do jiných aktiv než dluhopisů a majetkových cenných papírů (zejména vklady, úvěry a nemovitosti).

  • Časové řady zachycující vývoj statistiky investičních fondů jsou dostupné v systému časových řad ARAD.