Žádosti o poskytování údajů z CEÚ

Popis způsobu předávání žádosti o poskytování údajů z CEÚ

Žádosti o poskytování údajů z CEÚ (dále jen žádosti) jsou předávány pomocí datových zpráv prostřednictvím datových schránek. Osoby oprávněné žádat výpis z CEU, jejichž okruh je upraven v § 7 odst. 3 zákona č. 300/2016 Sb. o centrální evidenci účtů (dále jen zákon), nejdříve oznámí ČNB seznam datových schránek, ze kterých mohou přicházet žádosti od oprávněných osob.

Datové zprávy s žádostmi z těchto datových schránek jsou zasílány do datové schránky ČNB s označením bj6755e a s názvem „Centrální evidence účtů (ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA)“. Datová zpráva obsahující žádost nebo žádosti o poskytnutí údajů se označí v poli Předmět textem „ Žádost o poskytnutí údajů z CEÚ“, v poli Zmocnění se uvede odkaz na zákon, tj. číslo zákona „300“, včetně roku „2016“ a § „6“. V poli K rukám se uvede text „Centrální evidence účtů“.

Datová zpráva může obsahovat více jednotlivých žádostí o poskytnutí údajů, avšak každá jednotlivá žádost je v jednom souboru XML v jednotné struktuře, který je přílohou datové zprávy. Žádosti ve stanovené XML struktuře si žadatelé mohou vytvořit sami nebo využít aplikaci Žádosti o poskytování údajů z CEÚ, kterou připravila ČNB a která umožňuje vyplnění žádosti v grafickém formuláři a následný převod do XML formátu. Tento soubor pak je možné připojit k datové zprávě zasílané k vyřízení ČNB.

Z bezpečnostních důvodů se nedoporučuje vytváření ani prohlížení datových souborů pomocí volně dostupných on-line aplikací nebo pomocí aplikací vytvořených nedůvěryhodnou nebo neznámou organizací.

Popis souboru žádosti

Obsah žádosti vychází z § 8 odst. 1 písm. c) zákona. Na jeho základě a s doplněním potřebných technických parametrů existuje 10 typů žádostí. Každá jednotlivá žádost obsahuje údaje o žadateli, údaje o žádosti a vlastní dotaz na osobu nebo účet. Každá žádost musí vždy obsahovat všechny tři bloky informací, tj. informace o žadateli, informace o žádosti a informace o dotazované osobě nebo účtu. V případě aplikace pro tvorbu žádosti je umožněno, aby při vyplňování nemusely být zadávány shodné informace vícekrát (tj. aplikace zajistí zkopírování informací o žadateli a o žádosti, které mohou být společné více osobám nebo účtům).

Níže jsou uvedena jednotlivá pole dotazu odpovídající jednotlivým typům dotazů. Informace o žadateli a informace o žádosti jsou shodné pro všechny typy dotazů (a proto jsou uvedeny předřazeně pouze jednou). V případě kódů zemí uváděných v adresách se používá dvoumístný kód země podle číselníku ISO3166. Z důvodů bezpečnosti nesmí soubor XML obsahovat DTD (Document Type Definition) deklarace ani CDATA tagy. Pokud bude DTD deklarace, nebo CDATA tag v XML nalezen, bude dotaz odmítnut jako chybný.

Popis XML souboru pro žádosti a odpovědi ve formě XSD ke stažení (xsd, 83 kB).

Přehled jednotlivých položek žádosti a jejich formáty

Společné informace pro všechny typy žádostí

Položka Datový typ Délka Povinná Hledání Popis
Informace o žadateli o předání údajů
NazevZadatele string 100 Ano Ne Název žadatele.
JmenoaPrijmeniZamestnance string 100 Ano Ne Jméno a příjmení zaměstnance žadatele.
InterniIdentifikaceZamestnance string 100 Ne Ne Interní identifikace zaměstnance žadatele.
OsobaNaridila string 100 Ne Ne Interní identifikace osoby orgánu pro vyhledáváni majetku z trestné činnosti.
OsobaPrijemce string 300 Ne Ne Interní identifikace osoby orgánu pro vyhledáváni majetku z trestné činnosti.
Informace o žádosti
SpisovaZnackaRizeni string 100 Ano Ne Spisová značka řízení.
OznaceniRizeni string 300 Ano Ne Interní označení příslušného řízení, v rámci kterého oprávněný orgán žádá o poskytnutí údajů z centrální evidence účtů. Orgán, který dle § 7, odst. 1 zákona označení řízení neuvádí, zadá hodnotu „NENÍ“.
DatumCasVytvoreniDotazu dateTime 19 Ano Ne Datum a čas vytvoření žádosti ve tvaru RRRR-MM-DDTHH:MM:SS, např. 2017-12-31T07:59:59
TypDotazu string 2 Ano Ne Typ dotazu dle následující definice 1, 3, 4, 5, 7a, 7c, 7d, 7e, 8, 8a. Pole Typdotazu se uvádí na začátku dokumentu.

 

Typ dotazu 1:

Dotaz podle § 8 odst. 1 písm. c bod 2 na fyzickou osobu, u které je k dispozici rodné číslo vydávané v České republice. Záznamy se vyhledávají pouze podle rodného čísla, ostatní požadované údaje jsou z důvodu lepší orientace žadatelů. Kromě informací o žadateli a dotazu, jsou požadovány následující položky:

Položka Datový typ Délka Povinná Hledání Popis
FORodneCislo string 10 Ano Ano
Rodné číslo bez lomítka přidělované v České republice českým občanům a cizincům s trvalým pobytem v České republice.
FOJmeno
string 90 Ne Ne
Jméno fyzické osoby. Pokud má fyzická osoba více jmen, uvádějí se za sebou oddělena mezerou.
FOPrijmeni
string 90 Ne Ne
Příjmení fyzické osoby. Pokud má fyzická osoba více příjmení, uvádějí se za sebou oddělena mezerou.
FOAdresaUlice
string 90 Ne Ne
Ulice adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby. V případě, že obec není členěna na ulice, položka se nevyplňuje.
FOAdresaCisloPopisne
string 10 Ne Ne
Číslo popisné adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby.
FOAdresaCisloOrientacni
string 10 Ne Ne
Číslo orientační a písmeno orientační adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby. V případě, že obec orientační čísla nepoužívá, údaj se nevyplňuje.
FOAdresaObec
string 90 Ne Ne
Obec adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby.
FOAdresaPSC
string 10 Ne Ne
Poštovní směrovací číslo u tuzemských nebo obdobné číslo u zahraničních osob obce adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby.
FOAdresaZeme string 2 Ne Ne Dvoumístný kód země podle číselníku ISO3166 adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby.

 

Typ dotazu 3:

Dotaz podle § 8 odst. 1 písm. c bod 2 na fyzickou osobu, u které je k dispozici pouze datum narození a nikoliv rodné číslo. Záznamy se vyhledávají podle jména, příjmení a data narození, ostatní požadované údaje jsou z důvodu lepší orientace žadatelů. Kromě informací o žadateli a dotazu, jsou požadovány následující položky:

Položka Datový typ Délka Povinná Hledání Popis
FOJmeno string 90 Ano Ano Jméno fyzické osoby. Pokud má fyzická osoba více jmen, uvádějí se za sebou oddělena mezerou.
FOPrijmeni string 90 Ano Ano Příjmení fyzické osoby. Pokud má fyzická osoba více příjmení, uvádějí se za sebou oddělena mezerou.
FODatumNarozeni date 10 Ano Ano Datum narození fyzické osoby ve tvaru RRRR-MM-DD
FOAdresaUlice string 90 Ne Ne Ulice adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby. V případě, že obec není členěna na ulice, položka se nevyplňuje. 
FOAdresaCisloPopisne string 10 Ne Ne Číslo popisné adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby. 
FOAdresaCisloOrientacni string 10 Ne Ne Číslo orientační a písmeno orientační adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby. V případě, že obec orientační čísla nepoužívá, údaj se nevyplňuje.
FOAdresaObec string 90 Ne Ne Obec adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby. 
FOAdresaPSC string 10 Ne Ne Poštovní směrovací číslo u tuzemských nebo obdobné číslo u zahraničních osob obce adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby. 
FOAdresaZeme string 2 Ne Ne Dvoumístný kód země podle číselníku ISO3166 adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby. 

 

Typ dotazu 4:

Dotaz podle § 8 odst. 1 písm. c bod 3 na fyzickou osobu – podnikatele, které bylo přiděleno identifikační číslo podle zákona o základních registrech (IČ). Záznamy se vyhledávají pouze podle IČ, ostatní požadované údaje jsou z důvodu lepší orientace žadatelů. V případě, že podnikající fyzická osoba má i soukromé účty založené na rodném čísle, nejsou tyto v případě tohoto typu dotazu vyhledány a pokud je žadatelé potřebují, musí souběžně zadat i dotaz typu 1. Kromě informací o žadateli a dotazu, jsou požadovány následující položky:

Položka Datový typ Délka Povinná Hledání Popis
FOIdentifikacniKod string 30 Ano Ano Identifikační kód subjektu – IČ, které jim bylo přiděleno oprávněným orgánem v České republice (jedná se o osmimístný nevýznamový kód sloužící k jednoznačné identifikaci právnických nebo fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost podle zvláštních předpisů přidělené na základě zákona o základních registrech).
FOTypIdentifikacnihoKodu string 3 Ano Ano Typ identifikačního kódu, který byl použit v položce POIdentifikacniKod. Uvede se hodnota podle následujícího číselníku:
IC – IČO
LEI – Legal Entity Identifier
ZIC – Zahraniční IČO
NID – Náhradní identifikace
IID – Interní identifikace
DIC – Daňové identifikační číslo
ISF – Identifikační číslo svěřenského fondu
FONazev string 180 Ne Ne Jméno včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení podnikající fyzické osoby.

 

Typ dotazu 5:

Dotaz podle § 8 odst. 1 písm. c bod 3 na právnickou osobu, které bylo přiděleno identifikační číslo podle zákona o základních registrech (IČ) nebo jiný typ identifikátoru jako např. LEI, identifikační číslo přidělované v zahraničí, příp. další veřejně dostupný identifikační kód. Záznamy se vyhledávají pouze podle těchto identifikačních kódů, ostatní požadované údaje jsou z důvodu lepší orientace žadatelů. V případě, že právnická osoba je identifikována více identifikačními kódy, v databázi se vyhledají pouze záznamy s identifikačním kódem uvedeným v dotazu. Pokud si žadatel bude chtít ověřit úplnost, musí zadat samostatné dotazy s dostupnými identifikačními kódy, protože není vyloučeno, že jednotlivé instituce mohou zejména zahraniční instituce evidovat pod různými kódy. Kromě informací o žadateli a dotazu, jsou požadovány následující položky:

Položka Datový typ Délka Povinná Hledání Popis
POIdentifikacniKod string 30 Ano Ano

Identifikační kód subjektu – možno uvést následující kódy:

 1. u tuzemských právnických osob a fyzických osob – podnikatelů se vždy použije IČ, které jim bylo přiděleno oprávněným orgánem v České republice (jedná se o osmimístný nevýznamový kód sloužící k jednoznačné identifikaci právnických nebo fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost podle zvláštních předpisů přidělené na základě zákona o základních registrech),
 2. LEI (Legal Entity Identifier)
 3. u zahraničních osob a jejich organizačních složek se použije obdoba IČ, které jim bylo přiděleno oprávněným orgánem v zahraničí (ZIC),
 4. náhradní identifikační číslo (NID) přidělené oprávněným orgánem v České republice, které je veřejně dostupné,
 5. interní kód instituce, který musí být jedinečný a používán po celou dobu vykazování. (IID),
 6. Daňové identifikační číslo (DIC) g) Identifikační
POTypIdentifikacnihoKodu string 3 Ano Ano Typ identifikačního kódu, který byl použit v položce POIdentifikacniKod. Uvede se hodnota podle následujícího číselníku:
IC – IČO
LEI – Legal Entity Identifier
ZIC – Zahraniční IČO
NID – Náhradní identifikace
IID – Interní identifikace
DIC – Daňové identifikační číslo
ISF – Identifikační číslo svěřenského fondu
PONazev string 180 Ne Ne Uvede se úplný název subjektu (právnické osoby nebo fyzické osoby – podnikatele) vč. právní formy zapsaný v Obchodním rejstříku nebo v jiném registru vedeném na základě sektorových zákonů v případě tuzemských právnických osob nebo v případě zahraničních právnických osob v obdobných evidencích nebo registrech nebo jméno a příjmení podnikající fyzické osoby tak, jak je žadateli známo.
POAdresaUlice string 90 Ne Ne Ulice, pokud existuje, adresy sídla právnické osoby. V případě, že obec není členěna na ulice, položka se nevyplňuje. 
POAdresaCisloPopisne string 10 Ne Ne Číslo popisné adresy sídla právnické osoby. 
POAdresaCisloOrientacni string 10 Ne Ne Číslo orientační a písmeno orientační, pokud existují, adresy sídla právnické osoby. V případě, že obec orientační čísla nepoužívá, údaj se nevyplňuje.
POAdresaObec string 90 Ne Ne Název obce adresy sídla právnické osoby. 
POAdresaPSC string 10 Ne Ne Poštovní směrovací číslo u tuzemských nebo obdobné číslo u zahraničních osob obce sídla právnické osoby. 
POAdresaZeme string 2 Ne Ne Dvoumístný kód země podle číselníku ISO3166 adresy sídla právnické osoby.

 

Typ dotazu 7a, 7c, 7d, 7e:

Následující dotazy podle § 8 odst. 1 písm. c bod 4 na svěřenský fond, kde jsou kromě názvu svěřenského fondu vyžadovány i informace o správci tohoto fondu, kterým může být jak právnická, tak i fyzická osoba, se tak rozpadají do dalších 4 variant, podle dostupných identifikací správce. Záznamy se vyhledávají podle plné shody názvu svěřenského fondu a údajů o správci podle toho, jaké informace jsou o něm k dispozici. Kromě informací o žadateli a dotazu, jsou požadovány následující položky:
 

Typ dotazu 7a: správcem je fyzická osoba identifikovaná rodným číslem

Položka Datový typ Délka Povinná Hledání Popis
SNazev string 180 Ano Ano Název svěřenského fondu 
SFORodneCislo string 10 Ano Ano Rodné číslo bez lomítka přidělované v České republice českým občanům a cizincům s trvalým pobytem v České republice.
SFOJmeno string 90 Ne Ne Jméno fyzické osoby. Pokud má fyzická osoba více jmen, uvádějí se za sebou oddělena mezerou.
SFOPrijmeni string 90 Ne Ne Příjmení fyzické osoby. Pokud má fyzická osoba více příjmení, uvádějí se za sebou oddělena mezerou.
SFOAdresaUlice string 90 Ne Ne Ulice adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby. V případě, že obec není členěna na ulice, položka se nevyplňuje. 
SFOAdresaCisloPopisne string 10 Ne Ne Číslo popisné adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby. 
SFOAdresaCisloOrientacni string 10 Ne Ne Číslo orientační a písmeno orientační adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby. V případě, že obec orientační čísla nepoužívá, údaj se nevyplňuje.
SFOAdresaObec string 90 Ne Ne Obec adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby. 
SFOAdresaPSC string 10 Ne Ne Poštovní směrovací číslo u tuzemských nebo obdobné číslo u zahraničních osob obce adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby. 
SFOAdresaZeme string 2 Ne Ne Dvoumístný kód země podle číselníku ISO3166 adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby. 

 

Typ dotazu 7c: správcem je fyzická osoba identifikovaná jménem a příjmením a datem narození

Položka Datový typ Délka Povinná Hledání Popis
SNazev string 180 Ano Ano Název svěřenského fondu 
SFOJmeno string 90 Ano Ano Jméno fyzické osoby. Pokud má fyzická osoba více jmen, uvádějí se za sebou oddělena mezerou.
SFOPrijmeni string 90 Ano Ano Příjmení fyzické osoby. Pokud má fyzická osoba více příjmení, uvádějí se za sebou oddělena mezerou.
SFODatumNarozeni date 10 Ano Ano Datum narození fyzické osoby ve tvaru RRRR-MM-DD
SFOAdresaUlice string 90 Ne Ne Ulice adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby. V případě, že obec není členěna na ulice, položka se nevyplňuje. 
SFOAdresaCisloPopisne string 10 Ne Ne Číslo popisné adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby. 
SFOAdresaCisloOrientacni string 10 Ne Ne Číslo orientační a písmeno orientační adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby. V případě, že obec orientační čísla nepoužívá, údaj se nevyplňuje.
SFOAdresaObec string 90 Ne Ne Obec adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby. 
SFOAdresaPSC string 10 Ne Ne Poštovní směrovací číslo u tuzemských nebo obdobné číslo u zahraničních osob obce adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby. 
SFOAdresaZeme string 2 Ne Ne Dvoumístný kód země podle číselníku ISO3166 adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby. 

 

Typ dotazu 7d: správcem je fyzická osoba – podnikatel, identifikovaná IČO

Položka Datový typ Délka Povinná Hledání Popis
SNazev string 180 Ano Ano Název svěřenského fondu 
SFOIdentifikacniKod string 30 Ano Ano Identifikační kód subjektu – IČ, které jim bylo přiděleno oprávněným orgánem v České republice (jedná se o osmimístný nevýznamový kód sloužící k jednoznačné identifikaci právnických nebo fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost podle zvláštních předpisů přidělené na základě zákona o základních registrech).
SFOTypIdentifikacnihoKodu string 3 Ano Ano Typ identifikačního kódu, který byl použit v položce POIdentifikacniKod. Uvede se hodnota podle následujícího číselníku:
IC – IČO
LEI – Legal Entity Identifier
ZIC – Zahraniční IČO
NID – Náhradní identifikace
IID – Interní identifikace
DIC – Daňové identifikační číslo
ISF – Identifikační číslo svěřenského fondu
SFONazev string 180 Ne Ne Jméno včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení podnikající fyzické osoby – správce.

 

Typ dotazu 7e: správcem je právnická osoba identifikovaná identifikačním kódem

Položka Datový typ Délka Povinná Hledání Popis
SNazev string 180 Ano Ano Název svěřenského fondu 
SPOIdentifikacniKod string 30 Ano Ano

Identifikační kód subjektu – možno uvést následující kódy:

 1. u tuzemských právnických osob a fyzických osob – podnikatelů se vždy použije IČ, které jim bylo přiděleno oprávněným orgánem v České republice (jedná se o osmimístný nevýznamový kód sloužící k jednoznačné identifikaci právnických nebo fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost podle zvláštních předpisů přidělené na základě zákona o základních registrech),
 2. LEI (Legal Entity Identifier)
 3. u zahraničních osob a jejich organizačních složek se použije obdoba IČ, které jim bylo přiděleno oprávněným orgánem v zahraničí,
 4. náhradní identifikační číslo (NID) přidělené oprávněným orgánem v České republice, které je veřejně dostupné,
 5. interní kód instituce, který musí být jedinečný a používán po celou dobu vykazování (IID),
 6. Daňové identifikační číslo (DIC).
 7. Identifikační číslo svěřenského fondu (ISF)
SPOTypIdentifikacnihoKodu string 3 Ano Ano Typ identifikačního kódu, který byl použit v položce POIdentifikacniKod. Uvede se hodnota podle následujícího číselníku:
IC – IČO
LEI – Legal Entity Identifier
ZIC – Zahraniční IČO
NID – Náhradní identifikace
IID – Interní identifikace
DIC – Daňové identifikační číslo
ISF – Identifikační číslo svěřenského fondu
SPONazev string 180 Ne Ne Uvede se úplný název subjektu (právnické osoby nebo fyzické osoby – podnikatele) vč. právní formy zapsaný v Obchodním rejstříku nebo v jiném registru vedeném na základě sektorových zákonů v případě tuzemských právnických osob nebo v případě zahraničních právnických osob v obdobných evidencích nebo registrech nebo jméno a příjmení podnikající fyzické osoby tak, jak je žadateli známo.
SPOAdresaUlice string 90 Ne Ne Ulice, pokud existuje, adresy sídla právnické osoby. V případě, že obec není členěna na ulice, položka se nevyplňuje. 
SPOAdresaCisloPopisne string 10 Ne Ne Číslo popisné adresy sídla právnické osoby. 
SPOAdresaCisloOrientacni string 10 Ne Ne Číslo orientační a písmeno orientační, pokud existují, adresy sídla právnické osoby. V případě, že obec orientační čísla nepoužívá, údaj se nevyplňuje.
SPOAdresaObec string 90 Ne Ne Název obce adresy sídla právnické osoby. 
SPOAdresaPSC string 10 Ne Ne Poštovní směrovací číslo u tuzemských nebo obdobné číslo u zahraničních osob obce sídla právnické osoby. 
SPOAdresaZeme string 2 Ne Ne Dvoumístný kód země podle číselníku ISO3166 adresy sídla právnické osoby.

 

Typ dotazu 8:

Dotaz podle § 8 odst. 1 písm. c) bod 1 na účet vedený u instituce. Záznamy se vyhledávají podle čísla účtu, ostatní požadované údaje jsou z důvodu lepší orientace žadatelů. Kromě informací o žadateli a informací o žádosti obsahuje dotaz následující položky:

Položka Datový typ Délka Povinná Hledání Popis
PredcisliUctu string 6 číslic 6 Ano Ano Předčíslí účtu – uvádí se první část identifikátoru účtu klienta (předčíslí čísla účtu) podle § 5 vyhlášky č. 169/2011, o stanovení pravidel pro tvorbu čísla účtu v platebním styku. Je nezbytné uvést právě 6 číselných znaků. Obsahuje-li znaků méně, doplní se do požadovaného počtu zleva nuly. V případě, že předčíslí neexistuje, uvede se „000000“.
CisloUctu string 10 číslic 10 Ano Ano Číslo účtu – uvádí se druhá část identifikátoru účtu klienta (číslo účtu) podle § 5 vyhlášky č. 169/2011, o stanovení pravidel pro tvorbu čísla účtu v platebním styku. Je nezbytné uvést právě 10 číselných znaků. Obsahuje-li znaků méně, doplní se do požadovaného počtu zleva nuly. Neuvádí se kód banky podle Číselníku kódů platebního styku v České republice.
IdentifikacniKodUveroveInstituce string 30 Ano Ano Identifikační kód instituce, u které je účet veden. Uvádí se kód banky podle Číselníku kódů platebního styku v České republice. V případě, že tento kód neexistuje, uvádí se IČO instituce, u které je účet veden.
NazevUveroveInstituce string 180 Ne Ne Název instituce dle Obchodního rejstříku.

 

Typ dotazu 8a:

Dotaz podle § 8 odst. 1 písm. c) bod 1 na účet vedený u instituce. Záznamy se vyhledávají podle IBAN, ostatní požadované údaje jsou z důvodu lepší orientace žadatelů. Kromě informací o žadateli a informací o žádosti obsahuje dotaz následující položky:

Položka Datový typ Délka Povinná Hledání Popis
Iban string 24 Ano Ne Uvádí se IBAN v elektronické formě zápisu.
NazevUveroveInstituce string 180 Ne Ne Název instituce dle Obchodního rejstříku.

 


Legenda:

 • Položka – Název položky – tento název je použit i pro název položek v souboru XML.
 • Datový typ – Datový typ.
 • Délka – Maximální délka položky vyjádřená v počtu znaků.
 • Povinná – Povinnost uvádět hodnotu položky v datovém souboru Ano, Ne, nebo Podmíněně povinná (tj. pokud se hodnota sleduje, tak je povinná, tj. např. číslo orientační se u některých obcí nesleduje a pak se nezadává, jinak je povinné).
 • Hledání – Zohlednění položky pro hledání v datech CEÚ.
 • Popis – Vysvětlení významu položky.