Odpovědi na žádosti o poskytování údajů z CEÚ

Popis souboru odpovědi

Ke každému formálně i právně správnému dotazu, vznesenému do centrální evidence účtů prostřednictvím datové schránky ČNB s označením bj6755e s názvem „Centrální evidence účtů (ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA)“, je vytvořena odpověď a zaslána do datové schránky žadatele. Každému dotazu odpovídá jeden XML soubor. Odpověď na jeden dotaz je buď v samostatném XML souboru, v případě velkého množství záznamů je odpověď, z kapacitních důvodů datových schránek, rozdělena do více XML souborů. V rámci každé odpovědi na validní dotaz je zopakován dotaz, ke kterému odpověď přísluší. V případě, že CEÚ eviduje záznamy o zrušení předmětných účtů, jsou tyto záznamy předány v dalším samostatném XML souboru.

Popis dat a jednotlivých sloupců souboru odpovědi

Položka

Č. pol.

Datový typ

Délka

Popis

Stav

1

string

5

Výsledek zpracování:
OK - dotaz zpracován bez chyby,
CHYBA - dotaz zpracován s chybou, viz KodChyby a PopisChyby.

KodChyby

2

sting

10

Kód chyby při zpracování dotazu.

PopisChyby

3

string

200

Popis chyby při zpracování dotazu.

DatumCasZpracovani

4

dateTime

19

Datum a čas kdy byl zpracován dotaz v Centrální evidenci účtů ve tvaru RRRR-MM-DDTHH:MM:SS, např. 2017-12-31T07:59:59

PocetSouboru

5

string

10

Počet všech souborů celkem pro daný dotaz, může se stát, že pro jeden dotaz bude odpověď ve více souborech XML.

PocetZaznamu

6

string

10

Počet všech záznamů v odpovědi celkem pro daný dotaz, i když záznamy můžou být v odpovědi ve více XML souborech.

PoradiSouboru

7

string

10

Pořadí souboru v rámci celkového počtu souborů "PocetSouboru" pro jeden dotaz

PocetZaznamuvSouboru

8

string

10

Počet záznamů v tomto souboru

Datum

9

date

10

Datum aktivity - ke kterému okamžiku byl záznam zapsán uvěrovou institucí. Hodnota ve tvaru RRRR-MM-DD

Aktivita

10

string

2

Položka z číselníku BA0271.

IdentifikacniKodUveroveInstituce

11

string

10

Účet - Identifikační kód úvěrové instituce. Je uveden kód banky podle číselníku kódů platebního styku v České republice. V případě, že tento kód neexistuje, je uvedeno IČO.

NazevUveroveInstituce

12

string

180

Název úvěrové instituce dle Obchodního rejstříku

PredcisliUctu

13

string

6

První část identifikátoru účtu klienta (předčíslí čísla účtu) podle § 5 vyhlášky č. 169/2011, o stanovení pravidel pro tvorbu čísla účtu v platebním styku. Je uvedeno právě 6 číselných znaků. Obsahuje-li znaků méně, jsou doplněny do požadovaného počtu zleva nuly. V případě, že předčíslí neexistuje, je uvedeno „000000“.

CisloUctu

14

string

10

Druhá část identifikátoru účtu klienta (číslo účtu) podle § 5 vyhlášky č. 169/2011, o stanovení pravidel pro tvorbu čísla účtu v platebním styku. Je uvedeno právě 10 číselných znaků. Obsahuje-li znaků méně, jsou doplněny do požadovaného počtu zleva nuly. Není uveden kód banky podle Číselníku kódů platebního styku v České republice.

DruhUctu

15

string

2

Druh účtu, který rozlišuje jednotlivé druhy účtů vykazované úvěrovou institucí. Kód číselníku BA0272 (struktura číselníku je uvedena v příloze č. 1). 

TypVztahuKUctu

16

string

1

Typ vztahu k účtu, který rozlišuje, zda se jedná o majitele účtu nebo disponenta, tj. osobu oprávněnou disponovat s peněžními prostředky na účtu. Kód číselníku BA0270 (struktura číselníku je uvedena v příloze č. 1).

ObjektVykazovani

17

string

3

Typy a třídy sledovaných subjektů, které rozlišují, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu nebo o svěřenský fond nebo jiné uskupení bez právní osobnosti. Kód číselníku BA0008 (struktura číselníku je uvedena v příloze č. 1).

JmenoFyzickeOsoby

18

string

90

Všechna jména fyzické osoby. Pokud má fyzická osoba více jmen, jsou uvedena za sebou a oddělená mezerou.

PrijmeniFyzickeOsoby

19

string

90

Příjmení fyzické osoby. Pokud má fyzická osoba více příjmení, jsou uvedena za sebou a oddělená mezerou.

RodneCisloFyzickeOsoby

20

string

10

Rodné číslo bez lomítka přidělované v České republice českým občanům a cizincům s trvalým pobytem v České republice.

DatumNarozeniFyzickeOsoby

21

date

10

Datum narození fyzické osoby ve tvaru RRRR-MM-DD

IdentifikacniKodSubjektu

22

string

30

Identifikace subjektu pomocí identifikačního kódu v případě právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele. Je uveden i v případě svěřenského fondu nebo jiného uskupení bez právní osobnosti provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost podle zvláštních předpisů přidělené na základě zákona o základních registrech.
Mohou zde být uvedeny identifikační kódy:
a) u tuzemských právnických osob a fyzických osob - podnikatelů IČ, které jim bylo přiděleno oprávněným orgánem v České republice (jedná se o osmimístný nevýznamový kód sloužící k jednoznačné identifikaci právnických nebo fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost podle zvláštních předpisů přidělené na základě zákona o základních registrech),
b) LEI (Legal Entity Identifier),
c) u zahraničních osob a jejich organizačních složek obdoba IČ, které jim bylo přiděleno oprávněným orgánem v zahraničí (ZIC), 
d) náhradní identifikační číslo (NID) přidělené oprávněným orgánem v České republice, které je veřejně dostupné,
e) daňové identifikační číslo (DIČ), přidělené příslušným správcem daně – je použito jako alternativa pro identifikaci svěřenského fondu,
f) interní kód úvěrové instituce, který musí být jedinečný a používán po celou dobu vykazování (IID).
g) Identifikační číslo svěřenského fondu (ISF)

TypIdentifikacnihoKoduSubjektu

23

string

3

Typ identifikace osoby podle toho, jaký typ kódu byl použit ve sl. 22. Hodnota podle číselníku BA0523 (struktura číselníku je uvedena v příloze č. 1).

NazevSubjektu

24

string

180

Úplný název subjektu (právnické osoby nebo fyzické osoby – podnikatele) vč. právní formy zapsaný v Obchodním rejstříku nebo v jiném registru vedeném na základě sektorových zákonů v případě tuzemských právnických osob nebo v případě zahraničních právnických osob v obdobných evidencích nebo registrech nebo jméno a příjmení podnikající fyzické osoby tak, jak je úvěrové instituci známo. V případě svěřenského fondu nebo jiného právního uskupení bez právní osobnosti je uveden jeho název.

IdentifikacniKodSpravceSverenskehoFondu

25

string

30

Identifikační kód správce svěřenského fondu. Shodná definice jako ve sl. 22 týkající se správce svěřenského fondu nebo jiného uskupení bez právní osobnosti. 

TypIdentifikacnihoKoduSpravceSverenskehoFondu

26

string

3

Typ identifikačního kódu správce svěřenského fondu. Shodná definice jako ve sl. 23 týkající se správce svěřenského fondu nebo jiného uskupení bez právní osobnosti.

NazevSpravceSverenskehoFondu

27

string

180

Název správce svěřenského fondu. Shodná definice jako ve sl. 24 týkající se správce svěřenského fondu nebo jiného uskupení bez právní osobnosti.

JmenoSpravceSverenskehoFondu

28

string

90

Jméno správce svěřenského fondu. Shodná definice jako ve sl. 18 týkající se správce svěřenského fondu nebo jiného právního uskupení bez právní osobnosti. 

PrijmeniSpravceSverenskehoFondu

29

string

90

Příjmení správce svěřenského fondu. Shodná definice jako ve sl. 19 týkající se správce svěřenského fondu nebo jiného právního uskupení bez právní osobnosti.

RodneCisloSpravceSverenskehoFondu

30

string

10

Rodné číslo správce svěřenského fondu. Shodná definice jako ve sl. 20 týkající se správce svěřenského fondu nebo jiného právního uskupení bez právní osobnosti. 

DatumNarozeniSpravceSverenskehoFondu

31

date

10

Datum narození správce svěřenského fondu ve tvaru RRRR-MM-DD. Shodná definice jako ve sl. 21 týkající se správce svěřenského fondu nebo jiného právního uskupení bez právní osobnosti. 

AdresaPobytuSidlaUlice

32

string

90

Ulice adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby nebo adresy sídla právnické osoby. V případě, že obec není členěna na ulice, položka není vyplněna.

AdresaPobytuSidlaCisloPopisne

33

string

10

Číslo popisné adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby nebo adresy sídla právnické osoby.

AdresaPobytuSidlaCisloOrientacni

34

string

10

Číslo orientační adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby nebo adresy sídla právnické osoby. V případě, že obec nepoužívá čísla orientační, položka není vyplněna.

AdresaPobytuSidlaObec

35

string

90

Název obce adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby nebo adresy sídla právnické osoby.

AdresaPobytuSidlaPSC

36

string

10

Poštovní směrovací číslo u tuzemských nebo obdobné číslo u zahraničních osob obce adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby nebo adresy sídla právnické osoby. V případě adresy v zemi, kde se žádné obdobné číslo nepoužívá je uvedeno „N/A“.

AdresaPobytuSidlaZeme

37

 string

2

Dvoumístný kód podle číselníku BA0025 Kódy zemí ISO 3166, geografické a ekonomické rozdělení světa adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby nebo adresa sídla právnické osoby.

AdresaFOproDorucovaniUlice

38

string

90

Ulice adresy fyzické osoby pro doručování, pokud je vykazující osobě známa. V případě, že obec není členěna na ulice, položka není vyplněna.

AdresaFOproDorucovaniCisloPopisne

39

string

10

Číslo popisné adresy fyzické osoby pro doručování, pokud je vykazující osobě známa.

AdresaFOproDorucovaniCisloOrientacni

40

string

10

Číslo orientační adresy fyzické osoby pro doručování, pokud je vykazující osobě známo. V případě, že obec nepoužívá čísla orientační, položka není vyplněna.

AdresaFOproDorucovaniObec

41

string

90

Název obce adresy fyzické osoby pro doručování, pokud je vykazující osobě známa.

AdresaFOproDorucovaniPSC

42

string

10

Poštovní směrovací číslo u tuzemských nebo obdobné číslo u zahraničních osob obce adresy fyzické osoby pro doručování, pokud je vykazující osobě známa.

AdresaFOproDorucovaniZeme

43

 string

2

Dvoumístný kód podle číselníku BA0025. Kódy zemí ISO 3166, geografické a ekonomické rozdělení světa adresy fyzické osoby pro doručování, pokud je vykazující osobě známa.

DatumCasVytvoreniZaznamuvDB

44

dateTime

19

Datum a čas kdy byl záznam zapsán do databáze CEU ve tvaru RRRR-MM-DDTHH:MM:SS, např. 2017-12-31T07:59:59

 

Popis dat a jednotlivých sloupců souboru odpovědi – zrušené účty

Položka

Č. pol.

Datový typ

Délka

Popis

DatumCasZpracovani

1

dateTime

19

Datum a čas zpracování - datum a čas kdy byl zpracován dotaz v Centrální evidenci účtů ve tvaru RRRR-MM-DDTHH:MM:SS, např. 2019-07-31T07:59:59

PocetZaznamu

2

string

10

Počet záznamů - počet všech záznamů pro zrušené účty v odpovědi

PredcisliUctu

3

string

6

První část identifikátoru účtu klienta (předčíslí čísla účtu) podle § 5 vyhlášky č. 169/2011, o stanovení pravidel pro tvorbu čísla účtu v platebním styku. Je uvedeno právě 6 číselných znaků. Obsahuje-li znaků méně, jsou doplněny do požadovaného počtu zleva nuly. V případě, že předčíslí neexistuje, je uvedeno „000000“.

CisloUctu

4

string

10

Druhá část identifikátoru účtu klienta (číslo účtu) podle § 5 vyhlášky č. 169/2011, o stanovení pravidel pro tvorbu čísla účtu v platebním styku. Je uvedeno právě 10 číselných znaků. Obsahuje-li znaků méně, jsou doplněny do požadovaného počtu zleva nuly. Není uveden kód banky podle Číselníku kódů platebního styku v České republice.

DatumZruseniUctu

5

date

10

Datum zrušení účtu ve formátu RRRR-MM-DD

IdentifikacniKodUveroveInstituce

6

string

10

Účet - Identifikační kód úvěrové instituce. Je uveden kód banky podle číselníku kódů platebního styku v České republice. V případě, že tento kód neexistuje, je uvedeno IČO.

NazevUveroveInstituce

7

string

180

Název úvěrové instituce dle Obchodního rejstříku

DatumCasVytvoreniZaznamuvDB

8

dateTime

19

Datum a čas kdy byl záznam zapsán do databáze CEU ve tvaru RRRR-MM-DDTHH:MM:SS, např. 2017-12-31T07:59:59

  

Příloha č. 1 – Použité číselníky

BA0008 – Typy a třídy sledovaných subjektů
Určení typu osob, které mají vztah k vykazovanému účtu, tj. majitele nebo disponenta.

Položky:
430 – Právnická osoba
440 – Fyzická osoba
470 – Podnikající fyzická osoba
954 – Svěřenský fond
958 – Jiná osoba bez právní osobnosti

BA0270 – Typ vztahu k účtu
Určení vztahu osoby k účtu vedenému vykazující osobou, tj. zda jde o vztah majitele nebo disponenta, tj. osoby oprávněné nakládat s prostředky na účtu.

Položky:
M – majitel
D – disponent (osoba oprávněná nakládat s účtem)

BA0271 – Druh aktivity
Určení typu operace s účtem, která je vykazována.

Položky: 
ZA – Nový zápis
Použije se v případech, kdy došlo k založení nového vztahu, tj. založení účtu, založení disponentského vztahu aj.

ZR – Ukončení platnosti původního zápisu
Použije se v případech, kdy dochází k ukončení některého ze vztahů, tj. např. zrušení účtu, ukončení oprávnění nakládat s prostředky na účtu apod.

ZM – Změna původního zápisu
Použije se v případech, kdy dochází ke změně skutečností v původním záznamu, tj. při změně identifikačních údajů.

BA0272  – Druh účtu
Specifikace typu účtu, který banka vede pro klienta z hlediska jeho obsahu.

Položky: 
10 Běžný účet
Zahrnují se všechny typy účtů, které umožňují zejména hotovostní a bezhotovostní platební styk, tj. účty, na kterých klient může aktivně provádět finanční transakce prostřednictvím vkladů, výběrů a převodních příkazů.

20 Vkladový/spořící účet
Zahrnují se všechny typy účtů, jejichž hlavním účelem je shromažďování finančních prostředků klienta bez ohledu na to, zda výběr finančních prostředků je vázán na výpovědní lhůtu nebo další podmínky. Zahrnují se i vklady na základě smlouvy o jednorázovém vkladu. Patří sem vklady potvrzované vkladní knížkou i vkladními listy. Tyto vklady zpravidla neumožňují provádění platebního styku.

30 Úvěrový účet
Zahrnují se všechny typy účtů, na kterých banka eviduje stav poskytnutého úvěru klientovi. Patří sem např. i účty ke kontokorentním úvěrům, hypotéčním úvěrům, úvěrům ke kreditním kartám apod.

40 Majetkový účet
Zahrnují se všechny typy účtů, na kterých vykazující osoba eviduje finanční prostředky jako zákaznický majetek ve smyslu § 2 písm. h) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

90 Ostatní účty
Zahrnují se všechny ostatní účty jinde neuvedené.

BA0523 – Typ identifikace osoby
Určení typu identifikačního kódu, který byl použit k identifikaci vykazovaného subjektu.

Položky:
IC – IČO
LEI  – Legal Entity Identifier
ZIC – Zahraniční IČO
NID – Náhradní identifikace
IID – Interní identifikace
DIC – Daňové identifikační číslo
ISF – Identifikační číslo svěřenského fondu