Odpovědi na žádosti o poskytování údajů z CEÚ

Popis souboru odpovědi

Ke každému formálně i právně správnému dotazu, vznesenému do centrální evidence účtů (dále „CEÚ“) prostřednictvím datové schránky ČNB s označením bj6755e s názvem „Centrální evidence účtů (ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA)“, je vytvořena odpověď a zaslána do datové schránky žadatele. Každému dotazu odpovídá nejméně jeden XML soubor. Odpověď na jeden dotaz je buď v samostatném XML souboru, v případě velkého množství záznamů je odpověď, z kapacitních důvodů datových schránek, rozdělena do více XML souborů. V rámci každé odpovědi na validní dotaz je zopakován dotaz, ke kterému odpověď přísluší. Odpověď obsahuje údaje jak o účtech a evidovaných vztazích na nich, dále pak v závislosti na existenci i údaje o bezpečnostních schránkách a evidovaných vztazích na nich. V případě, že CEÚ eviduje záznamy o zrušení předmětných účtů, jsou tyto záznamy předány v dalším samostatném XML souboru.

Popis dat a jednotlivých sloupců souboru odpovědi

Položka

Č. pol.

Datový typ

Délka

Popis

Stav

1

string

5

Výsledek zpracování:
OK - dotaz zpracován bez chyby,
CHYBA - dotaz zpracován s chybou, viz KodChyby a PopisChyby.

KodChyby

2

sting

10

Kód chyby při zpracování dotazu.

PopisChyby

3

string

4000

Popis chyby při zpracování dotazu.

DatumCasZpracovani

4

dateTime

19

Datum a čas kdy byl zpracován dotaz v Centrální evidenci účtů ve tvaru RRRR-MM-DDTHH:MM:SS, např. 2017-12-31T07:59:59

PocetSouboru

5

string

10

Počet všech souborů celkem pro daný dotaz, může se stát, že pro jeden dotaz bude odpověď ve více souborech XML.

PocetZaznamu

6

string

10

Počet všech záznamů v odpovědi celkem pro daný dotaz, i když záznamy můžou být v odpovědi ve více XML souborech.

PocetZaznamuBS

7

string

10

Počet všech záznamů bezpečnostních schránek v odpovědi celkem pro daný dotaz, i když záznamy můžou být v odpovědi ve více xml souborech.

PoradiSouboru

8

string

10

Pořadí souboru v rámci celkového počtu souborů "PocetSouboru" pro jeden dotaz

PocetZaznamuvSouboru

9

string

10

Počet záznamů účtů v tomto souboru.

PocetZaznamuBSvSouboru

10

string

10

Počet záznamů bezpečnostních schránek v tomto souboru.

Datum

11

date

10

Datum aktivity - ke kterému okamžiku byl záznam zapsán institucí. Hodnota ve tvaru RRRR-MM-DD

Aktivita

12

string

2

Položka z číselníku BA0271.

IdentifikacniKodUveroveInstituce

13

string

50

Účet - Identifikační kód instituce. Je uveden kód banky podle číselníku kódů platebního styku v České republice. V případě, že tento kód neexistuje, je uvedeno IČO.

NazevUveroveInstituce

14

string

180

Název instituce dle Obchodního rejstříku

PredcisliUctu

15

string

6

První část identifikátoru účtu klienta (předčíslí čísla účtu) podle § 5 vyhlášky č. 169/2011, o stanovení pravidel pro tvorbu čísla účtu v platebním styku. Je uvedeno právě 6 číselných znaků. Obsahuje-li znaků méně, jsou doplněny do požadovaného počtu zleva nuly. V případě, že předčíslí neexistuje, je uvedeno „000000“.

CisloUctu

16

string

10

Druhá část identifikátoru účtu klienta (číslo účtu) podle § 5 vyhlášky č. 169/2011, o stanovení pravidel pro tvorbu čísla účtu v platebním styku. Je uvedeno právě 10 číselných znaků. Obsahuje-li znaků méně, jsou doplněny do požadovaného počtu zleva nuly. Není uveden kód banky podle Číselníku kódů platebního styku v České republice.

Iban

17

string

24

Identifikace pomocí IBAN.

DruhUctu

18

string

2

Druh účtu, který rozlišuje jednotlivé druhy účtů vykazované institucí. Kód číselníku BA0272 (struktura číselníku je uvedena v příloze č. 1). 

TypVztahuKUctu

19

string

1

Typ vztahu k účtu, který rozlišuje, zda se jedná o majitele účtu nebo disponenta, tj. osobu oprávněnou disponovat s peněžními prostředky na účtu. Kód číselníku BA0270 (struktura číselníku je uvedena v příloze č. 1).

TypOsoby

20

string

3

Typy a třídy sledovaných subjektů, které rozlišují, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu nebo o svěřenský fond. Kód číselníku BA0008 (struktura číselníku je uvedena v příloze č. 1).

JmenoFyzickeOsoby

21

string

90

Všechna jména fyzické osoby. Pokud má fyzická osoba více jmen, jsou uvedena za sebou a oddělená mezerou.

PrijmeniFyzickeOsoby

22

string

90

Příjmení fyzické osoby. Pokud má fyzická osoba více příjmení, jsou uvedena za sebou a oddělená mezerou.

RodneCisloFyzickeOsoby

23

string

10

Rodné číslo bez lomítka přidělované v České republice českým občanům a cizincům s trvalým pobytem v České republice.

DatumNarozeniFyzickeOsoby

24

date

10

Datum narození fyzické osoby ve tvaru RRRR-MM-DD

IdentifikacniKodSubjektu

25

string

30

Identifikace subjektu pomocí identifikačního kódu v případě právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele. Je uveden i v případě svěřenského fondu nebo jiného uskupení bez právní osobnosti provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost podle zvláštních předpisů přidělené na základě zákona o základních registrech. Mohou zde být uvedeny identifikační kódy:

 1.  u tuzemských právnických osob a fyzických osob - podnikatelů IČ, které jim bylo přiděleno oprávněným orgánem v České republice (jedná se o osmimístný nevýznamový kód sloužící k jednoznačné identifikaci právnických nebo fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost podle zvláštních předpisů přidělené na základě zákona o základních registrech),
 2. LEI (Legal Entity Identifier),
 3. u zahraničních osob a jejich organizačních složek obdoba IČ, které jim bylo přiděleno oprávněným orgánem v zahraničí (ZIC),
 4. náhradní identifikační číslo (NID) přidělené oprávněným orgánem v České republice, které je veřejně dostupné,
 5. daňové identifikační číslo (DIČ), přidělené příslušným správcem daně – je použito jako alternativa pro identifikaci svěřenského fondu,
 6. interní kód instituce, který musí být jedinečný a používán po celou dobu vykazování (IID).
 7. Identifikační číslo svěřenského fondu (ISF)

TypIdentifikacnihoKoduSubjektu

26

string

3

Typ identifikace osoby podle toho, jaký typ kódu byl použit ve sl. 22. Hodnota podle číselníku BA0523 (struktura číselníku je uvedena v příloze č. 1).

NazevSubjektu

27

string

180

Úplný název subjektu (právnické osoby nebo fyzické osoby – podnikatele) vč. právní formy zapsaný v Obchodním rejstříku nebo v jiném registru vedeném na základě sektorových zákonů v případě tuzemských právnických osob nebo v případě zahraničních právnických osob v obdobných evidencích nebo registrech nebo jméno a příjmení podnikající fyzické osoby tak, jak je instituci známo. V případě svěřenského fondu je uveden jeho název.

IdentifikacniKodSpravceSverenskehoFondu

28

string

30

Identifikační kód správce svěřenského fondu. Shodná definice jako ve sl. 25 týkající se správce svěřenského fondu nebo jiného uskupení bez právní osobnosti.

TypIdentifikacnihoKoduSpravceSverenskehoFondu

29

string

3

Typ identifikačního kódu správce svěřenského fondu. Shodná definice jako ve sl. 26 týkající se správce svěřenského fondu nebo jiného uskupení bez právní osobnosti.

NazevSpravceSverenskehoFondu

30

string

180

Název správce svěřenského fondu. Shodná definice jako ve sl. 27 týkající se správce svěřenského fondu nebo jiného uskupení bez právní osobnosti.

JmenoSpravceSverenskehoFondu

31

string

90

Jméno správce svěřenského fondu. Shodná definice jako ve sl. 21 týkající se správce svěřenského fondu.

PrijmeniSpravceSverenskehoFondu

32

string

90

Příjmení správce svěřenského fondu. Shodná definice jako ve sl. 22 týkající se správce svěřenského fondu.

RodneCisloSpravceSverenskehoFondu

33

string

10

Rodné číslo správce svěřenského fondu. Shodná definice jako ve sl. 23 týkající se správce svěřenského fondu.

DatumNarozeniSpravceSverenskehoFondu

34

date

10

Datum narození správce svěřenského fondu ve tvaru RRRR-MM-DD. Shodná definice jako ve sl. 24 týkající se správce svěřenského fondu.

AdresaPobytuSidlaUlice

35

string

90

Ulice adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby nebo adresy sídla právnické osoby. V případě, že obec není členěna na ulice, položka není vyplněna.

AdresaPobytuSidlaCisloPopisne

36

string

10

Číslo popisné adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby nebo adresy sídla právnické osoby.

AdresaPobytuSidlaCisloOrientacni

37

string

10

Číslo orientační adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby nebo adresy sídla právnické osoby. V případě, že obec nepoužívá čísla orientační, položka není vyplněna.

AdresaPobytuSidlaObec

38

string

90

Název obce adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby nebo adresy sídla právnické osoby.

AdresaPobytuSidlaPSC

39

string

10

Poštovní směrovací číslo u tuzemských nebo obdobné číslo u zahraničních osob obce adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby nebo adresy sídla právnické osoby. V případě adresy v zemi, kde se žádné obdobné číslo nepoužívá je uvedeno „N/A“.

AdresaPobytuSidlaZeme

40

 string

2

Dvoumístný kód podle číselníku BA0025 Kódy zemí ISO 3166, geografické a ekonomické rozdělení světa adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby nebo adresa sídla právnické osoby.

AdresaFOproDorucovaniUlice

41

string

90

Ulice adresy fyzické osoby pro doručování, pokud je vykazující osobě známa. V případě, že obec není členěna na ulice, položka není vyplněna.

AdresaFOproDorucovaniCisloPopisne

42

string

10

Číslo popisné adresy fyzické osoby pro doručování, pokud je vykazující osobě známa.

AdresaFOproDorucovaniCisloOrientacni

43

string

10

Číslo orientační adresy fyzické osoby pro doručování, pokud je vykazující osobě známo. V případě, že obec nepoužívá čísla orientační, položka není vyplněna.

AdresaFOproDorucovaniObec

44

string

90

Název obce adresy fyzické osoby pro doručování, pokud je vykazující osobě známa.

AdresaFOproDorucovaniPSC

45

string

10

Poštovní směrovací číslo u tuzemských nebo obdobné číslo u zahraničních osob obce adresy fyzické osoby pro doručování, pokud je vykazující osobě známa.

AdresaFOproDorucovaniZeme

46

 string

2

Dvoumístný kód podle číselníku BA0025. Kódy zemí ISO 3166, geografické a ekonomické rozdělení světa adresy fyzické osoby pro doručování, pokud je vykazující osobě známa.

DatumCasVytvoreniZaznamuvDB

47

dateTime

19

Datum a čas kdy byl záznam zapsán do databáze CEU ve tvaru RRRR-MM-DDTHH:MM:SS, např. 2017-12-31T07:59:59

 

Dále pak jen pro bezpečnostní schránky:

Položka

Č. pol.

Datový typ

Délka

Popis

Datum

48

date

10

Datum aktivity - ke kterému okamžiku byl záznam zapsán uvěrovou institucí. Hodnota ve tvaru RRRR-MM-DD

Aktivita

49

string

2

Položka z číselníku BA0271.

IdentifikacniKodUveroveInstituce

50

string

50

Identifikační kód úvěrové instituce. Je uveden kód banky podle číselníku kódů platebního styku v České republice. V případě, že tento kód neexistuje, je uvedeno IČO.

NazevUveroveInstituce

51

string

180

Název úvěrové instituce dle Obchodního rejstříku.

CisloBS

52

string

40

Číslo bezpečnostní schránky klienta.

DatumZahajeni

53

date

10

Datum zahájení pronájmu bezpečnostní schránky klientem.

DatumUkonceni

54

date

10

Datum ukončení pronájmu bezpečnostní schránky klientem.

TypVztahuKBS

55

string

1

Typ vztahu k bezpečnostní schránce, který rozlišuje, zda se jedná o majitele nebo disponenta, tj. osobu oprávněnou disponovat s bezpečnostní schránkou. Kód číselníku BA0270 (struktura číselníku je uvedena v příloze č. 1).

TypOsoby

56

string

3

Typy a třídy sledovaných subjektů, které rozlišují, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu nebo o svěřenský fond. Kód číselníku BA0008 (struktura číselníku je uvedena v příloze č. 1).

JmenoFyzickeOsoby

57

string

90

Všechna jména fyzické osoby. Pokud má fyzická osoba více jmen, jsou uvedena za sebou a oddělená mezerou.

PrijmeniFyzickeOsoby

58

string

90

Příjmení fyzické osoby. Pokud má fyzická osoba více příjmení, jsou uvedena za sebou a oddělená mezerou.

RodneCisloFyzickeOsoby

59

string

10

Rodné číslo bez lomítka přidělované v České republice českým občanům a cizincům s trvalým pobytem v České republice.

DatumNarozeniFyzickeOsoby

60

date

10

Datum narození fyzické osoby ve tvaru RRRR-MM-DD

IdentifikacniKodSubjektu

61

string

30

Identifikace subjektu pomocí identifikačního kódu v případě právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele. Je uveden i v případě svěřenského fondu nebo jiného uskupení bez právní osobnosti provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost podle zvláštních předpisů přidělené na základě zákona o základních registrech. Mohou zde být uvedeny identifikační kódy:

 1. u tuzemských právnických osob a fyzických osob - podnikatelů IČ, které jim bylo přiděleno oprávněným orgánem v České republice (jedná se o osmimístný nevýznamový kód sloužící k jednoznačné identifikaci právnických nebo fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost podle zvláštních předpisů přidělené na základě zákona o základních registrech),
 2. LEI (Legal Entity Identifier),
 3. u zahraničních osob a jejich organizačních složek obdoba IČ, které jim bylo přiděleno oprávněným orgánem v zahraničí (ZIC),
 4. náhradní identifikační číslo (NID) přidělené oprávněným orgánem v České republice, které je veřejně dostupné,
 5. daňové identifikační číslo (DIČ), přidělené příslušným správcem daně – je použito jako alternativa pro identifikaci svěřenského fondu,
 6. interní kód úvěrové instituce, který musí být jedinečný a používán po celou dobu vykazování (IID).
 7. Identifikační číslo svěřenského fondu (ISF)

TypIdentifikacnihoKoduSubjektu

62

string

3

Typ identifikace osoby podle toho, jaký typ kódu byl použit ve sl. 22. Hodnota podle číselníku BA0523 (struktura číselníku je uvedena v příloze č. 1).

NazevSubjektu

63

string

180

Úplný název subjektu (právnické osoby nebo fyzické osoby – podnikatele) vč. právní formy zapsaný v Obchodním rejstříku nebo v jiném registru vedeném na základě sektorových zákonů v případě tuzemských právnických osob nebo v případě zahraničních právnických osob v obdobných evidencích nebo registrech nebo jméno a příjmení podnikající fyzické osoby tak, jak je úvěrové instituci známo. V případě svěřenského fondu je uveden jeho název.

IdentifikacniKodSpravceSverenskehoFondu

64

string

30

Identifikační kód správce svěřenského fondu. Shodná definice jako ve sl. 61 týkající se správce svěřenského fondu

TypIdentifikacnihoKoduSpravceSverenskehoFondu

65

string

3

Typ identifikačního kódu správce svěřenského fondu. Shodná definice jako ve sl. 62 týkající se správce svěřenského fondu.

NazevSpravceSverenskehoFondu

66

string

180

Název správce svěřenského fondu. Shodná definice jako ve sl. 63 týkající se správce svěřenského fondu.

JmenoSpravceSverenskehoFondu

67

string

90

Jméno správce svěřenského fondu. Shodná definice jako ve sl. 57 týkající se správce svěřenského fondu.

PrijmeniSpravceSverenskehoFondu

68

string

90

Příjmení správce svěřenského fondu. Shodná definice jako ve sl. 58 týkající se správce svěřenského fondu.

RodneCisloSpravceSverenskehoFondu

69

string

10

Rodné číslo správce svěřenského fondu. Shodná definice jako ve sl. 59 týkající se správce svěřenského fondu.

DatumNarozeniSpravceSverenskehoFondu

70

date

10

Datum narození správce svěřenského fondu ve tvaru RRRR-MM-DD. Shodná definice jako ve sl. 60 týkající se správce svěřenského fondu.

AdresaPobytuSidlaUlice

71

string

90

Ulice adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby nebo adresy sídla právnické osoby. V případě, že obec není členěna na ulice, položka není vyplněna.

AdresaPobytuSidlaCisloPopisne

72

string

10

Číslo popisné adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby nebo adresy sídla právnické osoby.

AdresaPobytuSidlaCisloOrientacni

73

string

10

Číslo orientační adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby nebo adresy sídla právnické osoby. V případě, že obec nepoužívá čísla orientační, položka není vyplněna.

AdresaPobytuSidlaObec

74

string

90

Název obce adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby nebo adresy sídla právnické osoby.

AdresaPobytuSidlaPSC

75

string

10

Poštovní směrovací číslo u tuzemských nebo obdobné číslo u zahraničních osob obce adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby nebo adresy sídla právnické osoby. V případě adresy v zemi, kde se žádné obdobné číslo nepoužívá je uvedeno „N/A“.

AdresaPobytuSidlaZeme

76

string

2

Dvoumístný kód podle číselníku BA0025 Kódy zemí ISO 3166, geografické a ekonomické rozdělení světa adresy bydliště (pobytu) fyzické osoby nebo adresa sídla právnické osoby.

AdresaFOproDorucovaniUlice

77

string

90

Ulice adresy fyzické osoby pro doručování, pokud je vykazující osobě známa. V případě, že obec není členěna na ulice, položka není vyplněna.

AdresaFOproDorucovaniCisloPopisne

78

string

10

Číslo popisné adresy fyzické osoby pro doručování, pokud je vykazující osobě známa.

AdresaFOproDorucovaniCisloOrientacni

79

string

10

Číslo orientační adresy fyzické osoby pro doručování, pokud je vykazující osobě známo. V případě, že obec nepoužívá čísla orientační, položka není vyplněna.

AdresaFOproDorucovaniObec

80

string

90

Název obce adresy fyzické osoby pro doručování, pokud je vykazující osobě známa.

AdresaFOproDorucovaniPSC

81

string

10

Poštovní směrovací číslo u tuzemských nebo obdobné číslo u zahraničních osob obce adresy fyzické osoby pro doručování, pokud je vykazující osobě známa.

AdresaFOproDorucovaniZeme

82

string

2

Dvoumístný kód podle číselníku BA0025. Kódy zemí ISO 3166, geografické a ekonomické rozdělení světa adresy fyzické osoby pro doručování, pokud je vykazující osobě známa.

DatumCasVytvoreniZaznamuvDB

83

dateTime

19

Datum a čas kdy byl záznam zapsán do databáze CEU ve tvaru RRRR-MM-DDTHH:MM:SS, např. 2017-12-31T07:59:59

 

Popis dat a jednotlivých sloupců souboru odpovědi – zrušené účty

Položka

Č. pol.

Datový typ

Délka

Popis

DatumCasZpracovani

1

dateTime

19

Datum a čas zpracování - datum a čas kdy byl zpracován dotaz v Centrální evidenci účtů ve tvaru RRRR-MM-DDTHH:MM:SS, např. 2019-07-31T07:59:59

PocetZaznamu

2

string

10

Počet záznamů - počet všech záznamů pro zrušené účty v odpovědi

PredcisliUctu

3

string

6

První část identifikátoru účtu klienta (předčíslí čísla účtu) podle § 5 vyhlášky č. 169/2011, o stanovení pravidel pro tvorbu čísla účtu v platebním styku. Je uvedeno právě 6 číselných znaků. Obsahuje-li znaků méně, jsou doplněny do požadovaného počtu zleva nuly. V případě, že předčíslí neexistuje, je uvedeno „000000“.

CisloUctu

4

string

10

Druhá část identifikátoru účtu klienta (číslo účtu) podle § 5 vyhlášky č. 169/2011, o stanovení pravidel pro tvorbu čísla účtu v platebním styku. Je uvedeno právě 10 číselných znaků. Obsahuje-li znaků méně, jsou doplněny do požadovaného počtu zleva nuly. Není uveden kód banky podle Číselníku kódů platebního styku v České republice.

Iban

5

string

24

Identifikace pomocí IBAN.

DatumZruseniUctu

6

date

10

Datum zrušení účtu ve formátu RRRR-MM-DD

IdentifikacniKodUveroveInstituce

7

string

10

Účet - Identifikační kód instituce. Je uveden kód banky podle číselníku kódů platebního styku v České republice. V případě, že tento kód neexistuje, je uvedeno IČO.

NazevUveroveInstituce

8

string

180

Název instituce dle Obchodního rejstříku

DatumCasVytvoreniZaznamuvDB

9

dateTime

19

Datum a čas kdy byl záznam zapsán do databáze CEU ve tvaru RRRR-MM-DDTHH:MM:SS, např. 2017-12-31T07:59:59

  

Příloha č. 1 – Použité číselníky

BA0008 – Typy a třídy sledovaných subjektů
Určení typu osob, které mají vztah k vykazovanému účtu, tj. majitele nebo disponenta.

Položky:
430 – Právnická osoba
440 – Fyzická osoba
470 – Podnikající fyzická osoba
954 – Svěřenský fond
958 – Jiná osoba bez právní osobnosti

BA0270 – Typ vztahu k účtu
Určení vztahu osoby k účtu vedenému vykazující osobou, tj. zda jde o vztah majitele nebo disponenta, tj. osoby oprávněné nakládat s prostředky na účtu.

Položky:
M – majitel
D – disponent (osoba oprávněná nakládat s účtem)
S - skutečný majitel
P – osoba s plnou mocí

BA0271 – Druh aktivity
Určení typu operace s účtem, která je vykazována.

Položky: 
ZA – Nový zápis
Použije se v případech, kdy došlo k založení nového vztahu, tj. založení účtu, založení disponentského vztahu aj.

ZR – Ukončení platnosti původního zápisu
Použije se v případech, kdy dochází k ukončení některého ze vztahů, tj. např. zrušení účtu, ukončení oprávnění nakládat s prostředky na účtu apod.

ZM – Změna původního zápisu
Použije se v případech, kdy dochází ke změně skutečností v původním záznamu, tj. při změně identifikačních údajů.

BA0272  – Druh účtu
Specifikace typu účtu, který banka vede pro klienta z hlediska jeho obsahu.

Položky: 
10 Běžný účet
Zahrnují se všechny typy účtů, které umožňují zejména hotovostní a bezhotovostní platební styk, tj. účty, na kterých klient může aktivně provádět finanční transakce prostřednictvím vkladů, výběrů a převodních příkazů.

20 Vkladový/spořící účet
Zahrnují se všechny typy účtů, jejichž hlavním účelem je shromažďování finančních prostředků klienta bez ohledu na to, zda výběr finančních prostředků je vázán na výpovědní lhůtu nebo další podmínky. Zahrnují se i vklady na základě smlouvy o jednorázovém vkladu. Patří sem vklady potvrzované vkladní knížkou i vkladními listy. Tyto vklady zpravidla neumožňují provádění platebního styku.

30 Úvěrový účet
Zahrnují se všechny typy účtů, na kterých banka eviduje stav poskytnutého úvěru klientovi. Patří sem např. i účty ke kontokorentním úvěrům, hypotéčním úvěrům, úvěrům ke kreditním kartám apod.

40 Majetkový účet
Zahrnují se všechny typy účtů, na kterých vykazující osoba eviduje finanční prostředky jako zákaznický majetek ve smyslu § 2 písm. h) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

90 Ostatní účty
Zahrnují se všechny ostatní účty jinde neuvedené.

BA0523 – Typ identifikace osoby
Určení typu identifikačního kódu, který byl použit k identifikaci vykazovaného subjektu.

Položky:
IC – IČO
LEI  – Legal Entity Identifier
ZIC – Zahraniční IČO
NID – Náhradní identifikace
IID – Interní identifikace
DIC – Daňové identifikační číslo
ISF – Identifikační číslo svěřenského fondu