Výše celkového ročního příspěvku

Výše celkového ročního příspěvku představuje souhrnnou částku, kterou jsou instituce povinny v konkrétním roce do FŘK odvést. Tato částka je ČNB stanovena tak, aby odpovídala cílové úrovni prostředků ve FŘK, které má být do  31. 12. 2024 dosaženo. V této souvislosti ČNB předpokládá, že celkový roční příspěvek bude s ohledem na modelovaný vývoj krytých vkladů v české ekonomice činit v roce 2021 přibližně 4,3 mld. CZK. ČNB zároveň upozorňuje, že tento odhad byl proveden na datech, která má ČNB k dispozici za období končící 30. 6. 2020 a která tudíž nezohledňují stav k ultimu roku 2020. Proto se v případě změn ve vývoji tempa růstu krytých vkladů v ČR může skutečná výše celkového ročního příspěvku pro rok 2021 lišit.

ČNB je v souladu se zákonem povinna, po projednání s Garančním systémem finančního trhu, pro každý rok uveřejnit výši celkového ročního příspěvku do FŘK formou úředního sdělení.  Výše celkového ročního příspěvku do FŘK pro jednotlivá období je uvedena v tabulce

Rok Výše celkového
příspěvku (CZK)
Uveřejněno
ve Věstníku ČNB
2020 3 763 175 596 2/2020 (pdf, 208 kB)
2019 3 446 583 706 3/2019 (pdf, 86 kB)
2018 3 111 476 234 4/2018 (pdf, 151 kB)
2017 3 024 946 568 3/2017 (pdf, 84 kB)
2016 2 958 854 930 3/2016 (pdf, 85 kB)

Výše celkového ročního příspěvku do FŘK se stanoví jako

Výše celkového ročního příspěvku do FŘK

kde:

TAC – celková výše ročního příspěvku do FŘK
RFtarget– cílová úroveň prostředků FŘK v roce 2024
RFactual – aktuální výše prostředků ve FŘK
t – kalendářní rok, pro který se stanovuje TAC
mae – koeficient pro zohlednění hospodářského cyklu

Koeficient mae počítá ČNB jako součet neupravené hodnoty mae a příspěvků hospodářského cyklu a finančního cyklu. mae (bez příspěvku cyklu) se vždy rovná 1. Příspěvek hospodářského cyklu se odvíjí od průměrné hodnoty mezery výstupu („MV“) za poslední 4 známá čtvrtletí a 4 následující čtvrtletí podle prognózy ČNB zveřejňované ve Zprávě o inflaci. MV představuje průměr hodnot mezery výstupu spočtené pomocí Cobbovy-Douglasovy produkční funkce a Kalmanova filtru. Příspěvek finančního cyklu se odvíjí od průměrné hodnoty Indikátoru finančního cyklu („IFC“) za poslední 4 známá čtvrtletí. Vývoj hodnoty IFC je zveřejňován ve Zprávě o finanční stabilitě.

Hodnoty koeficientu mae pro jednotlivá období jsou uvedeny v tabulce

Rok Hodnota MAE
2020 1,00
2019 1,00
2018 1,00
2017 1,00
2016 1,00