Výše celkového ročního příspěvku

Výše celkového ročního příspěvku představuje souhrnnou částku, kterou jsou instituce povinny v konkrétním roce do FŘK odvést. Tato částka je ČNB stanovena tak, aby odpovídala cílové úrovni prostředků ve FŘK, které má být do 31. 12. 2024 dosaženo (přibližně 36,8 mld. CZK). V této souvislosti ČNB oznamuje, že celkový roční příspěvek bude s ohledem na modelovaný vývoj krytých vkladů v české ekonomice činit v roce 2024 přibližně 2,7 mld. CZK, přičemž na malé instituce přispívající dle čl. 10 nařízení připadne částka přibližně 1,7 mil. CZK a zbylá část bude rozdělena mezi 21 institucí, na které nelze čl. 10 nařízení uplatnit. ČNB upozorňuje, že tyto odhady byly provedeny na informacích, které má ČNB k dispozici ke dni uveřejnění úředního sdělení.

ČNB je v souladu se zákonem povinna, po projednání s Garančním systémem finančního trhu, pro každý rok uveřejnit výši celkového ročního příspěvku do FŘK formou úředního sdělení.  Výše celkového ročního příspěvku do FŘK pro jednotlivá období je uvedena v tabulce:

Rok Výše celkového
příspěvku (CZK)
Uveřejněno
ve Věstníku ČNB
2024 2 683 803 214 1/2024 (pdf, 210 kB)
2023 4 496 410 691 2/2023 (pdf, 210 kB)
2022 5 034 974 388 2/2022 (pdf, 211 kB)
2021 4 332 684 113 1/2021 (pdf, 211 kB)
2020 3 763 175 596 2/2020 (pdf, 208 kB)
2019 3 446 583 706 3/2019 (pdf, 86 kB)
2018 3 111 476 234 4/2018 (pdf, 151 kB)
2017 3 024 946 568 3/2017 (pdf, 84 kB)
2016 2 958 854 930 3/2016 (pdf, 85 kB)

Výše celkového ročního příspěvku do FŘK se stanoví jako

Výše celkového ročního příspěvku do FŘK

kde:

TAC – celková výše ročního příspěvku do FŘK
RFtarget– cílová úroveň prostředků FŘK v roce 2024
RFactual – aktuální výše prostředků ve FŘK
t – kalendářní rok, pro který se stanovuje TAC
mae – koeficient pro zohlednění hospodářského cyklu

Koeficient mae počítá ČNB jako součet neupravené hodnoty mae a příspěvků hospodářského cyklu a finančního cyklu. mae (bez příspěvku cyklu) se vždy rovná 1. Příspěvek hospodářského cyklu se odvíjí od průměrné hodnoty mezery výstupu („MV“) za poslední 4 známá čtvrtletí a 4 následující čtvrtletí podle prognózy ČNB zveřejňované ve Zprávě o měnové politice. MV představuje průměr hodnot mezery výstupu spočtené pomocí Cobbovy-Douglasovy produkční funkce a Kalmanova filtru. Příspěvek finančního cyklu se odvíjí od průměrné hodnoty Indikátoru finančního cyklu („IFC“) za poslední 4 známá čtvrtletí. Vývoj hodnoty IFC je zveřejňován ve Zprávě o finanční stabilitě.

Hodnoty koeficientu mae pro jednotlivá období jsou uvedeny v tabulce:

Rok Hodnota MAE
2024 1,00
2023 1,00
2022 1,00
2021 0,95
2020 1,00
2019 1,00
2018 1,00
2017 1,00
2016 1,00