Výše celkového ročního příspěvku

Výše celkového ročního příspěvku představuje souhrnnou částku, kterou jsou instituce povinny v konkrétním roce do FŘK odvést. Tato částka je ČNB stanovena tak, aby odpovídala cílové úrovni prostředků ve FŘK, které má být do  31. 12. 2024 dosaženo (přibližně 35 mld. CZK).

ČNB je v souladu se zákonem povinna, po projednání s Garančním systémem finančního trhu, pro každý rok uveřejnit výši celkového ročního příspěvku do FŘK formou úředního sdělení.  Výše celkového ročního příspěvku do FŘK pro jednotlivá období je uvedena v tabulce

Rok Výše celkového
příspěvku (CZK)
Uveřejněno
ve Věstníku ČNB
2021 4 332 684 113 1/2021 (pdf, 211 kB)
2020 3 763 175 596 2/2020 (pdf, 208 kB)
2019 3 446 583 706 3/2019 (pdf, 86 kB)
2018 3 111 476 234 4/2018 (pdf, 151 kB)
2017 3 024 946 568 3/2017 (pdf, 84 kB)
2016 2 958 854 930 3/2016 (pdf, 85 kB)

Výše celkového ročního příspěvku do FŘK se stanoví jako

Výše celkového ročního příspěvku do FŘK

kde:

TAC – celková výše ročního příspěvku do FŘK
RFtarget– cílová úroveň prostředků FŘK v roce 2024
RFactual – aktuální výše prostředků ve FŘK
t – kalendářní rok, pro který se stanovuje TAC
mae – koeficient pro zohlednění hospodářského cyklu

Koeficient mae počítá ČNB jako součet neupravené hodnoty mae a příspěvků hospodářského cyklu a finančního cyklu. mae (bez příspěvku cyklu) se vždy rovná 1. Příspěvek hospodářského cyklu se odvíjí od průměrné hodnoty mezery výstupu („MV“) za poslední 4 známá čtvrtletí a 4 následující čtvrtletí podle prognózy ČNB zveřejňované ve Zprávě o měnové politice. MV představuje průměr hodnot mezery výstupu spočtené pomocí Cobbovy-Douglasovy produkční funkce a Kalmanova filtru. Příspěvek finančního cyklu se odvíjí od průměrné hodnoty Indikátoru finančního cyklu („IFC“) za poslední 4 známá čtvrtletí. Vývoj hodnoty IFC je zveřejňován ve Zprávě o finanční stabilitě.

Hodnoty koeficientu mae pro jednotlivá období jsou uvedeny v tabulce

Rok Hodnota MAE
2021 0,95
2020 1,00
2019 1,00
2018 1,00
2017 1,00
2016 1,00