Průběh mezibankovního převodu peněžních prostředků (úhrady) v českých korunách (CZK)

Úhrada je platební transakce, kterou provádí banka plátce z podnětu plátce na základě jeho příkazu. Schéma znázorňuje postup zpracování mezibankovní úhrady směrované přes systém CERTIS, včetně časových informací.

Plátce
Zadá příkaz ke standardní nebo spěšné (expresní) úhradě své bance – přímé bankovnictví, písemný příkaz (sběrný box, přepážka)  
Banka plátce
Vloží písemný příkaz k úhradě do interního systému banky Příkaz k úhradě z přímého bankovnictví (telefonní bankovnictví, homebanking, internet, mobil) je vložen přímo do interního systému banky.
Zpracuje příkaz k úhradě ve svém interním systému – zajistí odepsání prostředků z účtu plátce  
Vytvoří a odešle data s úhradou do systému CERTIS za účelem připsání platby na účet banky příjemce Banka plátce je povinna připsat částku převodu ve prospěch účtu banky příjemce v systému CERTIS nejpozději do konce následujícího pracovního dne po okamžiku přijetí platebního příkazu (okamžik přijetí definuje banka plátce ve smluvních podmínkách s klientem).
Systém CERTIS (ČNB)
Účty bank pro mezibankovní platební styk jsou v ČNB vedeny v systému CERTIS.
Zpracování v systému CERTIS je mírně odlišné pro prioritní platby a pro standardní platby.
Zajistí příjem a zpracování dat s úhradou od banky plátce V systému CERTIS dojde v účetním dni vždy ke zpracování všech přijatých plateb (nekryté jsou vráceny bance plátce).
Provede kontrolu krytí na straně banky plátce a zajistí převod prostředků z účtu banky plátce na účet banky příjemce Platba je připsána na účet banky příjemce jen tehdy, má-li banka plátce na svém účtu v systému CERTIS dostatek prostředků: prioritní úhrada obvykle do 10 vteřin po přijetí dat, standardní úhrada v průběhu několika minut (při velkém množství plateb může platba čekat ve vstupní frontě). Systém CERTIS je schopen zaúčtovat cca 4 milionu plateb za hodinu. Účtování probíhá v pracovních dnech od 0:00 hod. do 16:00 hod.
Vytvoří a odešle data s úhradou bance příjemce Informace o připsaných platbách jsou odesílány bance příjemce v průběhu účetního dne každou hodinu, spěšné platby jsou odesílány každých 10 minut.
Banka příjemce
Provede příjem a zpracování dat s úhradou ze systému CERTIS  
Připíše prostředky na účet příjemce Banka příjemce je povinna připsat částku převodu ve prospěch účtu příjemce neprodleně poté, kdy byla částka převodu připsána na její účet v systému CERTIS.
Příjemce
Prostředky jsou k dispozici po připsání částky na účet příjemce