Správní ujednání pro předávání osobních údajů mezi úřady pro finanční dohled v Evropském hospodářském prostoru („EHP“) a úřady pro finanční dohled mimo EHP

Ve vztahu ke zpracování osobních údajů získaných v rámci mezinárodního předávání údajů v rámci běžných činností nebo postupů se ČNB zavazuje, že bude mít zavedeny záruky uvedené ve správním ujednání pro předávání osobních údajů mezi orgány dohledu nad finančním trhem v zemích EHP a mimo EHP (dále jen „správní ujednání“), aniž by tím bylo dotčeno příslušné rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně nebo použití výjimky důležitého veřejného zájmu.

Kompletní znění správního ujednání (pdf, 234 kB, anglicky)

Přehled záruk

Pokud ČNB zpracovává osobní údaje předané na základě správního ujednání, v souladu s výše uvedeným zaručuje následující:

 • Omezení účelu a zákaz dalšího užití

  Orgány dohledu nad finančním trhem, které jsou signatáři správního ujednání, tj. včetně ČNB, mají specifické povinnosti a úkoly v oblasti regulace a dohledu, mezi které patří ochrana investorů nebo zákazníků a podpora důvěryhodnosti a důvěry v trhy cenných papírů a derivátů. V této souvislosti může k předání osobních údajů dojít pouze v rámci těchto povinností a úkolů, tj. pokud je nutné zajistit jejich institucionální činnosti. Vedle toho přijímající orgán dohledu nad finančním trhem nesmí dále zpracovávat Vaše osobní údaje způsobem, který není slučitelný s účely uvedenými v předchozí větě (např. pro marketingové nebo obchodní účely).

 • Kvalita a přiměřenost údajů

  ČNB předá pouze osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou předávány a dále zpracovávány.

 • Omezení doby uchovávání údajů

  ČNB nebude osobní údaje uchovávat po dobu delší, než je nezbytné a přiměřené ve vztahu k účelu, pro který jsou tyto údaje zpracovávány.

 • Bezpečnost a důvěrnost

  ČNB bude mít zavedena náležitá technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů, které jí byly předány, před nahodilým nebo protiprávním přístupem, zničením, ztrátou, pozměněním nebo neoprávněným zpřístupněním.

 • Transparentnost

  ČNB Vám poskytuje obecné oznámení o správním ujednání v rámci Informace o zpracování osobních údajů, a zejména prostřednictvím tohoto oznámení. ČNB Vám dále poskytne individuální oznámení o příslušném předání Vašich osobních údajů, ledaže poskytnutí individuálního oznámení je omezeno na základě právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů, zejména povinnosti mlčenlivosti.

 • Záruky týkající se vašich práv jako subjektu údajů

  Co se týče osobních údajů sdílených na základě správního ujednání, můžete v souladu s čl. 7 Informace o zpracování osobních údajů požádat ČNB o informace o zpracování Vašich osobních údajů, přístup k osobním údajům a opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů, jakož i požádat o výmaz či omezení zpracování, nebo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

  Vzhledem k často citlivé povaze úkolů ČNB a riziku ohrožení plnění veřejných funkcí ČNB mohou být Vaše záruky v některých případech omezené v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů, jako je například povinnost ČNB neposkytovat důvěrné informace z důvodu povinnosti zachovávat služební tajemství nebo jiné právní povinnosti, a také povinnosti zabránit ohrožení nebo narušení výkonu dohledu nebo vymáhání právních předpisů ze strany ČNB nebo předávajícího či přijímajícího orgánu dohledu nad finančním trhem jednajícího při výkonu jemu svěřené veřejné moci. Sem mohou patřit činnosti týkající se sledování nebo posuzování dodržování příslušných zákonů, předcházení nebo vyšetřování předpokládaného protiprávního jednání; za účelem zajištění důležitých cílů obecného veřejného zájmu nebo dohledu nad regulovanými subjekty. Ve všech případech ČNB posoudí, zda je dotčené omezení přiměřené. Omezení by mělo být nezbytné a v souladu se zákonem a mělo by trvat pouze po dobu existence důvodu pro toto omezení.

  ČNB neučiní žádné rozhodnutí týkající se fyzické osoby pouze na základě automatizovaného zpracování osobních údajů, včetně profilování, bez lidské ingerence.

 • Prostředky nápravy

  Pokud se domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo nakládáno v souladu s těmito zárukami, můžete podat stížnost nebo uplatnit nárok u předávajícího orgánu dohledu nad finančním trhem, přijímajícího orgánu dohledu nad finančním trhem nebo u obou těchto orgánů: za tímto účelem můžete kontaktovat ČNB v souladu s čl. 2 Informace o zpracování osobních údajů. V takovém případě se ČNB nebo ČNB společně s dotčeným orgánem nebo orgány dohledu nad finančním trhem bude snažit o včasné vyřešení sporu nebo nároku smírnou cestou.

  Pokud nedojde k vyřešení záležitosti, lze použít jiné metody, jimiž bude možné spor vyřešit, není-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená. Mezi tyto metody patří účast na nezávazné mediaci nebo jiném nezávazném postupu řešení sporů, které iniciuje fyzická osoba nebo dotčený orgán dohledu nad finančním trhem.

  Pokud se záležitost nevyřeší prostřednictvím spolupráce orgánů dohledu nad finančním trhem ani nezávazné mediace nebo jiného nezávazného postupu řešení sporů, v situaci, kdy jste vyjádřil/a obavu a předávající orgán dohledu nad finančním trhem má za to, že přijímající orgán dohledu nad finančním trhem nejednal v souladu se zárukami uvedenými ve správním ujednání, předávající orgán dohledu nad finančním trhem pozastaví předávání osobních údajů přijímajícímu orgánu dohledu nad finančním trhem podle tohoto správního ujednání, dokud předávající orgán dohledu nad finančním trhem nebude mít za to, že přijímající orgán dohledu nad finančním trhem tuto otázku uspokojivě vyřešil; o tom Vás bude předávající orgán dohledu nad finančním trhem informovat.