Mimopražské pracoviště Hradec Králové

Na mimopražském pracovišti Hradec Králové jsou dislokována územní pracoviště organizačních útvarů ČNB, a to pobočka Hradec Králové sekce peněžní a platebního styku, referát kontroly distribuce Hradec Králové odboru kontroly distribuce finančních produktů, který zajišťuje vybrané dohledové činnosti sekce dohledu nad finančním trhem II, referát Hradec Králové odboru technického a referát bankovní policie Hradec Králové odboru bankovní bezpečnosti sekce správní.

Pobočka Hradec Králové a všechny referáty sídlí v prostorách budovy ČNB v Hradci Králové na adrese:
Hořická ulice 1652
502 00 Hradec Králové

Doručovací adresa:
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
tel.: 224 411 111
fax.: 224 412 404

Pobočka Hradec Králové sekce peněžní a platebního styku

pokladní hodiny pro klienty ČNB a veřejnost
pondělí až pátek 7.30 – 11.30, 12.30 – 14.00

provozní doba
pondělí až pátek,  7.30 – 14.00

Tel.: 495 711 203

zajišťuje

 • správu zásob peněz
 • pokladní operace
 • prodej pamětních mincí a sběratelského materiálu smluvním partnerům ČNB
 • poskytování náhrad za poškozené peníze, výměnu neplatných a oběhem opotřebovaných peněz
 • provádění platebního styku
 • vedení účtů státního rozpočtu a ostatních klientů včetně účtů státních finančních aktiv a pasiv včetně pokladních operací na vedených účtech
 • přijímání podání od fyzických osob

Referát kontroly distribuce Hradec Králové odboru kontroly distribuce finančních produktů

zajišťuje

 • výkon dohledu na místě nad investičními zprostředkovateli a jejich vázanými zástupci, samostatnými zprostředkovateli doplňkového penzijního spoření a jejich vázanými zástupci, pojišťovacími zprostředkovateli, pojistníky nabízejícími možnost stát se pojištěným, samostatnými zprostředkovateli spotřebitelských úvěrů a jejich vázanými zástupci, zahraničními zprostředkovateli spotřebitelských úvěrů na bydlení a akreditovanými osobami

Referát Hradec Králové odboru technického

zajišťuje

 • komplexní správu stavební podstaty a technologického vybavení budov v Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem a Hradci Králové
 • podpůrné činnosti v gesci sekce správní pro útvary detašované v budově v Hradci Králové (např. autoprovoz, podatelna/výpravna, vybavování pracovišť nábytkem a kancelářskou technikou, součinnost v oblasti krizového řízení, vedení provozní pokladny, dislokace organizačních útvarů v budově a další)
 • provozování inspekčních bytů a pronájem bytových prostor v budově v Hradci Králové

Referát bankovní policie Hradec Králové odboru bankovní bezpečnosti

zajišťuje zejména 

 • ochranu osob a majetku, fyzickou ostrahu budovy ČNB, kontrolu vstupů a pohybu osob a vjezdu a pohybu vozidel
 • realizaci opatření při mimořádných událostech a součinnost s Policií ČR a Integrovaným záchranným systémem ČR
 • součinnost při správě a evidenci razítek, pečetidel a klíčového hospodářství budovy ČNB Hradec Králové