110 Sekce kancelář

Jana Báčová

Ing. Jana Báčová, CIA, ředitelka

odbory

 • 114 
  odbor legislativní a právní
  Mgr. Jan Spiryt, ředitel odboru
 • 116
  odbor komunikace
  Ing. Markéta Fišerová, ředitelka odboru
 • 117
  odbor organizační a protokolu
  JUDr. Mgr. Luboš Jemelka Ph.D., MBA, ředitel odboru
 • 118
  odbor lidských zdrojů
  Ing. Tomáš Trtek, náměstek ředitelky sekce pověřený řízením odboru

zajišťuje

 • organizačně administrativní zabezpečení jednání bankovní rady ČNB
 • koordinaci vztahů ČNB vůči ústavním institucím a jejich orgánům, zejména vůči Úřadu vlády ČR a Parlamentu ČR
 • koordinaci legislativních činností v ČNB a spolupráce s MF ČR v oblasti legislativy týkající se ČNB a přípravu a připomínkování návrhů právních předpisů
 • koordinaci implementace práva EU v ČNB a spolupráci s ECB a dalšími centrálními bankami ESCB v legislativní a právní oblasti
 • agendu rozkladové komise ČNB a přípravu rozhodnutí bankovní rady ČNB o opravných prostředcích ve správním řízení
 • zastupování ČNB vůči orgánům činným v trestním řízení, v soudních řízeních a vůči ÚOHS, koordinaci výběru externích právních poradců ČNB a agendu zprošťování mlčenlivosti zaměstnanců a bývalých zaměstnanců ČNB
 • vymezení zásad pro vnější a vnitřní komunikaci ČNB a její koordinaci a kontrolu
 • přípravu a zveřejňování transparentních informací o činnosti ČNB prostřednictvím internetové stránky ČNB nebo médií
 • koordinaci vystoupení členů BR a dalších expertů ČNB
 • přípravu Edičních plánů ČNB, vydávání publikací včetně Výroční zprávy ČNB, překlady dokumentů a publikací ČNB
 • přijímání a evidenci podání veřejnosti a jejich vyřizování v součinnosti s věcně příslušnými organizačními útvary ČNB
 • plnění povinností v souladu se zákonem č.159/2006 Sb., o střetu zájmů
 • agendu finančního vzdělávání veřejnosti
 • metodiku pro stanovení jednotných postupů pro výkon pracovněprávní agendy, hodnocení zaměstnanců, pravidel jednání a profesionální etiky (Etický kodex ČNB) zaměstnanců ČNB při výkonu práce v ČNB
 • uzavírání smluv a další právní jednání v pracovněprávní oblasti vůči zaměstnancům
 • systematické vyhledávání, výběr a přijímání zaměstnanců pro ČNB
 • komplexní zpracování podkladů pro zaúčtování mezd a souvisejících plateb a odvodů do účetnictví ČNB
 • výkon mzdové agendy a agendy nemocenského pojištění pro zaměstnance ČNB
 • plnění zákonem stanovených povinností zaměstnavatele vůči České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, místně příslušnému úřadu práce, inspektorátům práce a orgánům finanční správy České republiky týkajících se daně z příjmu ze závislé činnosti, včetně zastupování ČNB v řízeních před nimi,
 • stanovení zásad profesionálního rozvoje, forem a programů vzdělávání zaměstnanců ČNB
 • organizaci systematického vzdělávání zaměstnanců ČNB
 • stanovení zásad a výkon zaměstnanecké politiky
 • návrh mezí pro kolektivní vyjednávání a organizační zajištění kolektivního vyjednávání
 • metodické řízení v oblasti nakládání s osobními údaji
   

Zpět na hlavní schéma