Sekce kancelář

Vladimír Kruliš

Mgr. Vladimír Kruliš, Ph.D., ředitel

odbory

 • odbor legislativní a právní
  JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D., MBA, náměstek ředitele sekce pověřený řízením odboru
 • odbor komunikace
  Mgr. Jakub Holas, ředitel odboru
 • odbor vnějších vztahů, organizace a protokolu
  Mgr. Petra Krmelová, ředitelka odboru

zajišťuje

 • organizačně administrativní zabezpečení jednání bankovní rady ČNB
 • koordinaci vztahů ČNB vůči ústavním institucím a jejich orgánům, zejména vůči Úřadu vlády ČR, Parlamentu ČR a Kanceláři prezidenta republiky
 • koordinaci legislativních činností v ČNB a spolupráce s MF ČR v oblasti legislativy týkající se ČNB a přípravu a připomínkování návrhů právních předpisů
 • koordinaci implementace práva EU v ČNB a spolupráci s ECB a dalšími centrálními bankami ESCB v legislativní a právní oblasti
 • agendu rozkladové komise ČNB a přípravu rozhodnutí bankovní rady ČNB o opravných prostředcích ve správním řízení
 • zastupování ČNB vůči orgánům činným v trestním řízení, v soudních řízeních a vůči ÚOHS, koordinaci výběru externích právních poradců ČNB a agendu zprošťování mlčenlivosti zaměstnanců a bývalých zaměstnanců ČNB
 • vymezení zásad pro vnější a vnitřní komunikaci ČNB a její koordinaci a kontrolu
 • přípravu a zveřejňování transparentních informací o činnosti ČNB prostřednictvím internetové stránky ČNB nebo médií
 • koordinaci vystoupení členů BR a dalších expertů ČNB
 • přípravu Edičních plánů ČNB, vydávání publikací včetně Výroční zprávy ČNB, překlady dokumentů a publikací ČNB
 • přijímání a evidenci podání veřejnosti a jejich vyřizování v součinnosti s věcně příslušnými organizačními útvary ČNB
 • plnění povinností v souladu se zákonem č.159/2006 Sb., o střetu zájmů
 • metodiku pro stanovení pravidel jednání a profesionální etiky (Etický kodex ČNB) zaměstnanců ČNB při výkonu práce v ČNB
 • agendu protokolu ČNB
 • metodické řízení v oblasti nakládání s osobními údaji
 • postupy související s ochranou oznamovatelů protiprávní činnosti, provozování vnitřního oznamovacího systému včetně výkonu funkce příslušné osoby přijímající oznámení 

Zpět na hlavní schéma