Mimopražské pracoviště Hradec Králové

Na mimopražském pracovišti Hradec Králové jsou dislokována územní pracoviště organizačních útvarů ČNB, a to pobočka Hradec Králové sekce peněžní, referát kontroly distribuce Hradec Králové odboru kontroly distribuce finančních produktů, který zajišťuje vybrané dohledové činnosti sekce dohledu nad finančním trhem II, referát Hradec Králové odboru technického a referát bankovní policie Hradec Králové odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení sekce správní.

Pobočka Hradec Králové a všechny referáty sídlí v prostorách budovy ČNB v Hradci Králové na adrese:
Hořická ulice 1652
502 00 Hradec Králové

Doručovací adresa:
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
tel.: 224 411 111
fax.: 224 412 404

Pobočka Hradec Králové sekce peněžní

pokladní hodiny pro klienty ČNB a veřejnost
pondělí až pátek 7.30 – 11.30, 12.30 – 14.00

provozní doba
pondělí až pátek,  7.30 – 14.00

Tel.: 495 711 203

zajišťuje

 • správu zásob peněz
 • pokladní operace
 • prodej pamětních mincí a sběratelského materiálu smluvním partnerům ČNB
 • poskytování náhrad za poškozené peníze, výměnu neplatných a oběhem opotřebovaných peněz
 • provádění platebního styku
 • vedení účtů státního rozpočtu a ostatních klientů včetně účtů státních finančních aktiv a pasiv včetně pokladních operací na vedených účtech
 • přijímání podání od fyzických osob

Referát kontroly distribuce Hradec Králové odboru kontroly distribuce finančních produktů

zajišťuje

 • výkon dohledu na místě nad investičními zprostředkovateli a jejich vázanými zástupci, samostatnými zprostředkovateli doplňkového penzijního spoření a jejich vázanými zástupci, pojišťovacími zprostředkovateli, pojistníky nabízejícími možnost stát se pojištěným, samostatnými zprostředkovateli spotřebitelských úvěrů a jejich vázanými zástupci, zahraničními zprostředkovateli spotřebitelských úvěrů na bydlení a akreditovanými osobami

Referát Hradec Králové odboru technického

zajišťuje

 • komplexní správu stavební podstaty a technologického vybavení budov v Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem a Hradci Králové
 • podpůrné činnosti v gesci sekce správní pro útvary detašované v budově v Hradci Králové (např. autoprovoz, podatelna/výpravna, vybavování pracovišť nábytkem a kancelářskou technikou, součinnost v oblasti krizového řízení, vedení provozní pokladny, dislokace organizačních útvarů v budově a další)
 • provozování inspekčních bytů a pronájem bytových prostor v budově v Hradci Králové

Referát bankovní policie Hradec Králové odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení

zajišťuje zejména 

 • ochranu osob a majetku, fyzickou ostrahu budovy ČNB, kontrolu vstupů a pohybu osob a vjezdu a pohybu vozidel
 • realizaci opatření při mimořádných událostech a součinnost s Policií ČR a Integrovaným záchranným systémem ČR
 • součinnost při správě a evidenci razítek, pečetidel a klíčového hospodářství budovy ČNB Hradec Králové