Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ČNB poskytla dne 3. 5. 2022 následující informace k dotazům ohledně kontrol týkajících se pravidel při nabízení investičních  nástrojů:

Specifická pravidla při nabízení investičních nástrojů vstoupila v účinnost dne 3. 1. 2018 (řízení tvorby a distribuce investičních nástrojů, tzv. product governance dle MiFID II). Do té doby probíhaly kontroly pravidel nabízení investičních nástrojů také, ale v obecnější podobě v rámci obecného institutu poskytování investičních služeb s odbornou péčí a v nejlepším zájmu zákazníka. Součást těchto pravidel procesu nabízení investičních nástrojů jsou také mj. procesy spojené s vyžadováním informací od zákazníků, informační povinnost vůči zákazníkovi a pravidla propagace.

 • ČNB provedla v režimu zákona č. 255/2012 Sb. od roku 2016 do 2. 1. 2018 u úvěrových institucí, obchodníků s cennými papíry a investičních zprostředkovatelů celkem 37 kontrol na místě zaměřených na vybrané oblasti, které souvisí s pravidly nabízení investičních nástrojů.
 • Od 3. 1. 2018 bylo provedeno v režimu zákona č. 255/2012 Sb. v případě úvěrových institucí, obchodníků s cennými papíry a investičních zprostředkovatelů dalších 70 kontrol na místě, které byly mj. zaměřeny také na výše uvedená pravidla při nabízení investičních nástrojů zákazníkům.

Negativní zjištění (tj. zjištění, která jsou porušením právních předpisů) byla zjištěna u úvěrových institucí, obchodníků s cennými papíry a investičních zprostředkovatelů v 90 ze 107 uskutečněných kontrol na místě.

Souhrn nejčastějších druhů porušení pravidel jednání se zákazníky v případě úvěrových institucí, obchodníků s cennými papíry nebo investičních zprostředkovatelů:

 • nedostatečný rozsah zjišťovaných informací o zákazníkových znalostech, zkušenostech, o jeho investičních cílech a preferencích a o finančním zázemí a způsob jejich vyhodnocení;
 • nedodržení informačních povinností před poskytnutím investiční služby (včetně informování o pobídkách přijímaných od třetích stran);
 • poskytování investičního poradenství bez oprávnění;
 • v případě poradenství neposkytnutí prohlášení vhodnosti investičního doporučení v požadovaném rozsahu;
 • neuchovávání záznamů telefonické komunikace ohledně investičních služeb;
 • chyby v rámci pravidel propagace a nevhodný způsob propagace investičních nástrojů;
 • poskytování investičních služeb ve vztahu k investičním nástrojům, k nimž  investiční zprostředkovatel není oprávněn investiční služby poskytovat;
 • nevhodný systém nabízení investičních nástrojů před vyhodnocením slučitelnosti s cílovým trhem (dále jen „CT“) investičních nástrojů;
 • nevhodný systém nabízení investičních nástrojů po vyhodnocení slučitelnosti s CT investičních nástrojů;
 • nedostatečně strukturované a/nebo nevhodné stanovení CT investičních nástrojů;
 • nevhodně a nedostatečně nastavený systém vyhodnocení slučitelnosti s CT investičních nástrojů u zákazníka;
 • chyby v případě negativního CT (absence jeho stanovení, nevhodné vyhodnocení a vysoký podíl neodůvodněných a nerekonstruovatelných prodejů do negativního CT);
 • absence či nedostatečný rozsah kontroly a hodnocení investičních nástrojů a systému nabízení investičních nástrojů;
 • absence či nedostatečný rozsah komunikace a výměny informací s tvůrcem investičních nástrojů.

Pravomocná sankční rozhodnutí vydaná ČNB jsou zveřejňovaná na internetových stránkách: https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/pravomocna-rozhodnuti/pravomocna-rozhodnuti-cnb-v-rizenich-zahajenych-po-datu-1.1.2009/.

ČNB poskytla dne 6. 5. 2022 informaci, že upozornění Sberbank CZ ze dne 7. 4. 2022 bylo vydáno v situaci, kdy platilo předběžné opatření. V současné době je společnost od 3. 5. 2022 v likvidaci. Dne 2. 5. 2022 jmenoval Městský soud v Praze likvidátorkou JUDr. Jiřinu Lužovou. Veškerá oprávnění k právnímu jednání za banku a schvalovací kompetence v bance tak přešly na likvidátorku. Se svými nároky a dotazy se nyní mohou klienti obracet na likvidátorku.

ČNB poskytla dne 10. 5. 2022 informaci, že ČNB je ústřední (centrální) bankou České republiky, orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem a orgánem příslušným k řešení krize na finančním trhu. Je zřízena Ústavou České republiky a svou činnost vyvíjí v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ČNB“), a dalšími právními předpisy. Je právnickou osobou veřejného práva se sídlem v Praze.

S vlastním majetkem, včetně devizových rezerv, hospodaří ČNB s odbornou péčí. Do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona.

ČNB je součástí Evropského systému centrálních bank a podílí se na plnění jeho cílů a úkolů. Dále je součástí Evropského systému dohledu nad finančními trhy a spolupracuje s Evropskou radou pro systémová rizika a evropskými orgány dohledu nad finančními trhy.

Podle článku 98 Ústavy ČR a v souladu s primárním právem EU je hlavním cílem činnosti ČNB péče o cenovou stabilitu. Dosažení a udržení cenové stability, tj. nízkoinflačního prostředí v ekonomice, je trvalým příspěvkem centrální banky k vytváření podmínek pro udržitelný hospodářský růst. Předpokladem účinnosti měnových nástrojů vedoucích k cenové stabilitě je nezávislost centrální banky. ČNB dále pečuje o finanční stabilitu a bezpečné fungování finančního systému v ČR.  Za tímto účelem vytváří makroobezřetnostní politiku tím, že identifikuje rizika ohrožení stability finančního systému a přispívá k jeho odolnosti. Rovněž podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády a hospodářské politiky v Evropské unii, pokud není tento vedlejší cíl v rozporu s cílem hlavním.

V souladu se svým hlavním cílem ČNB určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí a dohlíží na peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank. Vykonává dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami, institucemi elektronických peněz a směnárnami. K zajištění stanovených úkolů ČNB zpracovává a vytváří statistické informace. Jako ústřední banka poskytuje ČNB bankovní služby státu a veřejnému sektoru. Vede účty organizacím a osobám napojeným na státní rozpočet. Na základě dohody s Ministerstvem financí provádí v souladu s rozpočtovými pravidly operace spojené s emisemi státních dluhopisů a investicemi na finančních trzích.

ČNB má výhradní právo vydávat bankovky a mince, spravuje zásoby bankovek a mincí a organizuje dodávky bankovek a mincí od výrobců v souladu s požadavky peněžního oběhu. ČNB však nedává peníze k dispozici vládě ani jiným veřejným subjektům výměnou za obligace, neboť čl. 123 Smlouvy o fungování Evropské unie zakazuje centrálním bankám přímý nákup dluhových nástrojů emitovaných uvedenými subjekty (tzv. zákaz měnového financování). Vládní dluhopisy ale může ČNB kupovat na sekundárním trhu a může je používat i jako kolaterál pro své měnověpolitické operace s bankami. Nicméně tak vesměs nečiní, a jako kolaterál používá své vlastní dluhopisy (poukázky ČNB). Důvodem je, že vládních dluhopisů bylo v minulosti málo a ČNB tak byla nucena si příslušné dluhopisy vytvořit sama. Systém dobře fungoval a nebylo ho proto potřebné v dalším období měnit. Pokud jde o úročení, inkasuje jej nikoli vydavatel dluhopisu, ale jeho kupec, tedy nikoli ČNB, ale komerční banky. Maximální (limitní) sazbou, za kterou ČNB banky v tendru uspokojuje, je dvoutýdenní repo sazba, jejíž časová řada je na dostupná na webových stránkách ČNB: https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Jak-se-vyvijela-dvoutydenni-repo-sazba-CNB/.

ČNB poskytla dne 10. 5. 2022 informace ohledně počtu zaměstnanců ČNB, mezd a odvodů na sociální a zdravotní pojištění v následující tabulce:

ROK POČET ZAMĚSTNANCŮ MZDY ODVOD POJ.
NA SOC. ZABEZPEČENÍ
ODVOD POJ.
NA ZDR. POJIŠTĚNÍ
2000 1460 484 267 729 Kč 126 47 030 Kč 43 583 441 Kč
2001 1 459 500 592 918 Kč 130 040 216 Kč 44 848 156 Kč
2002 1 488 555 706 388 Kč 144 647 013 Kč 49 860 270 Kč
2003 1 472 580 832 515 Kč 151 122 273 Kč 52 114 519 Kč
2004 1 456 599 477 791 Kč 155 215 510 Kč 53 596 938 Kč
2005 1 415 627 089 707 Kč 160 232 828 Kč< 55 472 430 Kč
2006 1 488 721 523 581 Kč 184 967 645 Kč 64 035 081 Kč
2007 1 474 773 432 846 Kč 200 944 048 Kč 69 565 070 Kč
2008 1 484 822 430 583 Kč 201 136 215 Kč 69 640 550 Kč
2009 1 482 870 805 822 Kč 205 310 546 Kč 74 559 989 Kč
2010 1 477 871 544 067 Kč 214 586 377 Kč 77 521 526 Kč
2011 1 415 863 206 584 Kč 209 297 846 Kč 75 365 099 Kč
2012 1 396 839 986 504 Kč 200 217 737 Kč 74 618 225 Kč
2013 1 380 875 231 779 Kč 206 859 929 Kč 78 919 400 Kč
2014 1 321 921 395 653 Kč 211 684 727 Kč 81 863 244 Kč
2015 1 352 930 527 491 Kč 220 121 944 Kč 84 349 397 Kč
2016 1 365 990 859 062 Kč 232 842 898 Kč 90 106 055 Kč
2017 1 417 1 055 561 646 Kč 250 017 032 Kč 95 890 438 Kč
2018 1 444 1 170 976 990 Kč 275 486 909 Kč 105 526 516 Kč
2019 1 475 1 241 732 778 Kč 295 233 380 Kč 112 361 008 Kč
2020 1 470 1 325 183 864 Kč 316 190 314 Kč 120 455 529 Kč
2021 1 466 1 409 300 816 Kč 332 750 844 Kč 127 634 076 Kč

ČNB poskytla dne 13. 5. 2022 na základě žádosti anonymizované dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 8. 2018, č.j. 55 Co 168 / 2018 - 536.

ČNB poskytla dne 17. 5. 2022 informaci, že nedisponuje dokumenty ve smyslu § 9 vyhlášky č. 209/2021 Sb., o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva v souvislosti s ČSÚD, a.s. za měsíce za duben, květen, červen, červenec, srpen, září a íjen 2021.

ČNB poskytla dne 23. 5. 2022 informaci, že Sberbank CZ je od 3. 5. 2022 v likvidaci. Dne 2. 5. 2022 jmenoval Městský soud v Praze likvidátorkou Sberbank CZ JUDr. Jiřinu Lužovou. Veškerá oprávnění k právnímu jednání za banku a schvalovací kompetence v bance tak přešly na likvidátorku.

ČNB dále doporučila, aby se žadatelé obraceli se svými dotazy na likvidátorku společnosti Sberbank CZ, a to na emailovou adresu: likvidace.reklamace@sberbank.cz, a dále sledovali aktuální zprávy z probíhající likvidace Sberbank CZ, které jsou uveřejňovány na webových stránkách Sberbank CZ https://www.sberbank.cz/cs-cz/novinky.

ČNB poskytla dne 24. 5. 2022 obecnou informaci, že je ústřední (centrální) bankou České republiky, je zřízena Ústavou ČR a svou činnost vyvíjí v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ČNB“), a dalšími právními předpisy. Dále bylo uvedeno, že ČNB je právnickou osobou veřejného práva a její nezávislé postavení zakotvuje čl. 98 Ústavy ČR a § 9 zákona o ČNB. ČNB kapitálově nikdo neovládá. ČNB je finančně nezávislou institucí.

ČNB poskytla dne 27. 5. 2022 poskytla informaci, že Česká národní banka jako správní orgán pro oblast kapitálového trhu podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ČNB“), a zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o dohledu“), a orgán dohledu podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o investičních společnostech a investičních fondech“), vykonává dohled nad dodržováním práv a povinností stanovených zákonem o investičních společnostech a investičních fondech a podmínkách stanovených ve vykonatelném rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona.

Česká národní banka upozorňuje, že investiční fond xxxxxxxxxxxxxx (dále jen „Fond“) se řadí mezi fondy kvalifikovaných investorů dle § 95 zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Definice kvalifikovaného investora je dána § 272 zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Investování do těchto fondů proto předpokládá dostatečné odborné znalosti a zkušenosti v oblasti investic dané investující osoby. Strategie fondů kvalifikovaných investorů s sebou nese specifická rizika, kterých by si investor měl být vědom před investováním do těchto fondů.

Česká národní banka uvádí, že v návaznosti na podnět xxxxxxxxxxx (podepsaný xxxxxxx) přezkoumala:

a) rozhodnutí obhospodařovatele, xxxxxxxxxxx označené datem 5. 10. 2020 o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií vydávaných k Podfondu 1,

b) postup obhospodařovatele a administrátora ve vztahu k plnění povinností umožnit společníkům nahlédnout do dokumentů fondu kvalifikovaných investorů, a

c) postup obhospodařovatele a administrátora ve vztahu k plnění povinností podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech ohledně všech podnětů uvedených v xxxxxxxxxxxxxx

Česká národní banka ověřovala naplnění § 134 odst. 3 písm. c) zákona o investičních společnostech a investičních fondech ve vztahu k pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií, stejně tak ověřovala postupy podle § 278 téhož zákona týkající se práva na poskytnutí informace a přezkoumala další podněty ve vztahu k plnění povinností dohlíženého subjektu dle platných právních předpisů.