Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ČNB poskytla dne 4. 12. 2019 na základě žádosti rozhodnutí ze dne 30.3.2010, č.j.: 2010/2476/570 a rozhodnutí o rozkladu ze dne 9.9.2010, č.j.: 2010/2602/110, které byly vydány ve věci užívání nekalých obchodních praktik při nabízení nebo prodeji výrobků, při nabízení nebo poskytování služeb či práv dle ust. § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a které jsou anonymizovány v případech, kdy to ukládají zvláštní právní předpisy.

ČNB poskytla dne 4. 12. 2019 na základě žádosti následující informaci: Informace o výši příjmů členů bankovní rady včetně příjmu guvernéra České národní banky se každoročně zveřejňují ve výroční zprávě, kterou naleznete na webových stránkách České národní banky. Poslední zveřejněné údaje o příjmech guvernéra České národní banky (v rozlišení hrubá x čistá mzda) jsou obsaženy ve výroční zprávě za rok 2018 (strana 58), dostupné na adrese:
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/o_cnb/.galleries/hospodareni/vyrocni_zpravy/download/vyrocni_zprava_2018.pdf
Česká národní banka pro úplnost dále uvádí, že není organizační složkou státu, ale samostatnou právnickou osobou zřízenou zákonem. Členové bankovní rady jsou podle zákona o České národní bance jejími zaměstnanci, kteří jsou placeni z prostředků České národní banky bez závislosti na veřejných rozpočtech, pobírají mzdu, nikoliv plat a z titulu své funkce nepobírají paušální náhrady jako například poslanci či zastupitelé. Na zaměstnance České národní banky a tedy ani na členy bankovní rady se nevztahuje zákon o státní službě.

ČNB poskytla dne 6. 12. 2019 na základě žádosti následující informaci: V souladu se zákonem č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění Česká národní banka a obchodní banky v České republice provádějí pouze výměny bankovek a mincí české měny. Některé české obchodní banky však vykupují neplatné bankovky cizí měny za poplatek podle svého sazebníku.
Bankovky cizích měn vyměňují centrální – emisní banky příslušných zemí v souladu s platnými právními předpisy těchto zemí. V případě neplatných bankovek cizích měn kontaktujte příslušnou centrální banku, kterou je v tomto případě Sveriges Riksbank (https://www.riksbank.se/en-gb/).
Sveriges Riksbank na svých internetových stránkách (https://www.riksbank.se/en-gb/payments--cash/notes--coins/notes/redeeming-invalid-banknotes/) uvádí, že je možné neplatné bankovky na výměnu do Sveriges Riksbank zaslat, a to i ze zahraničí. K dispozici je příslušný formulář „Request for the redemption of invalid Swedish banknotes“, který vyplněný a podepsaný spolu s bankovkami pošlete na adresu Sveriges Riksbank, Inlösen/Redemption of banknotes, 103 37 Stockholm, Sweden. Sveriges Riksbank Vám potvrdí přijetí žádosti na e-mail, který uvedete ve formuláři. V případě, že žádosti o výměnu bude vyhověno, Sveriges Riksbank Vám bez dalšího zašle odpovídající částku na Váš bankovní účet. Sveriges Riksbank však upozorňuje, že za provedení výměny účtuje správní poplatek ve výši SEK 100.

ČNB poskytla dne 17. 12. 2019 na základě žádosti následující informaci: Hmotná pozitivní právní úprava postavení odborových organizací a organizací zaměstnavatelů je obsažena zejména v § 3025 nového občanského zákoníku, a pokud jde o evidenci odborových organizací a organizací zaměstnavatelů, tak v zákoně č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Ačkoli odborové organizace a organizace zaměstnavatelů nevznikají za účelem podnikání a věnují se především a často zcela výlučně obhajobě hospodářských a sociálních zájmů zaměstnanců (zaměstnavatelů), nelze u nich výkon podnikatelské činnosti zcela vyloučit. Pokud však odborová organizace vykonává podnikatelskou činnost, musí stejně jako kterákoliv jiná osoba v jakékoliv právní formě naplnit požadavky stanovené zvláštními právními předpisy.
Výkon podnikatelské činnosti spočívající v obchodování s cennými papíry je podmíněn splněním požadavků podle § 6 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“). Ve výčtu podmínek je v odst. 1 písm. a) požadavek na právní formu, která je omezena výlučně na akciovou společnost nebo společnost s ručením omezeným. Právní forma odborové organizace je pro účely Vámi popsané podnikatelské aktivity nepřípustná.
Současně však dodáváme, že pokud to stanovy a pravidla příslušné odborové organizace dovolují, není vyloučeno provádět obchody s investičními nástroji na vlastní účet v rámci správy vlastního majetku. V takovém případě se uplatní výjimka z povolení k poskytování hlavních investičních služeb podle § 4b odst. 1) písm. d) ZPKT. V režimu této výjimky je však nezbytné si počínat tak, aby při uzavírání obchodů nedošlo k naplnění definičních znaků tvůrce trhu - tj. především se vyvarovat nabízení pravidelnému a systematickému nabízení příležitostí uzavřít obchod s investičními nástroji třetím osobám.

ČNB poskytla dne 19. 12. 2019 na základě žádosti kopii rozhodnutí Komise pro cenné papíry ze dne 1. 2. 2002, č.j.: 51/Se/490/2001/2.

ČNB poskytla dne 31. 12. 2019 na základě žádosti následující informaci: ČNB vyhodnotila žádost o informace „ve vztahu k území hlavního města Prahy“ ve smyslu sídla dohlížené osoby – směnárníka, což bylo kritériem při filtrování počtů zahájených kontrol v požadovaném období a též vedených řízení. Současně ČNB upozorňuje, že směnárník má zpravidla sídlo na území, na kterém v provozovnách skutečně vykonává směnárenskou činnost, nicméně nemusí to být vždy pravidlem.

ČNB dále uvádí, že požadovaný seznam kontrolovaných osob a seznam osob, s nimiž zahájila řízení není ČNB oprávněna žadateli sdělit a to s ohledem na zákonem stanovenou povinnost mlčenlivosti dle § 17 odst. 4 zákona č. 277/2013 Sb. o směnárenské činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o směnárenské činnosti“) a též § 50 zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. Seznam dohlížených osob - směnárníků, s nimiž ČNB vedla správní řízení, které vyústilo ve vydání pravomocného rozhodnutí, je uveřejněn na webových stránkách na adrese https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/pravomocna-rozhodnuti/pravomocna-rozhodnuti-cnb-v-rizenich-zahajenych-po-datu-1.1.2009/, kde jsou k dispozici jednotlivá pravomocná rozhodnutí.

Podle § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrolní řád“) byla v době od 1. 11. 2013 započata 1 kontrola v rámci dohledu nad provozováním směnárenské činnosti a od 1. 4. 2019 nebyla započata podle tohoto ustanovení žádná kontrola.

Počet započatých kontrol v rámci dohledu nad provozováním směnárenské činnosti zahájených podle § 5 odst. 2 písm. b) kontrolního řádu, byl v době od 1. 11. 2013 54 a od 1. 4. 2019 13. Podle § 5 odst. 2 písm. c) kontrolního řádu nebyla v době od 1. 11. 2013 zahájena žádná kontrola. Zahájených řízení o odejmutí povolení k činnosti směnárníka z důvodů uvedených v § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o směnárenské činnosti“), bylo v době od 1. 11. 2013 sedm a od 1. 4. 2019 čtyři. Od 1.11.2013 nebylo uloženo žádné opatření k nápravě podle § 18 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 zákona o směnárenské činnosti, v době od 1. 4. 2019 bylo uloženo toto opatření k nápravě v jednom případě.

Od 1. 11. 2013 do 31.3.2019 bylo uloženo 45 pokut za přestupky podle zákona o směnárenské činnosti ( celková částka uložených pokut: 7 405 000 Kč).
Od 1. 4. 2019 bylo uloženo 10 pokut za přestupky podle zákona o směnárenské činnosti, (celková částka uložených pokut: 2 520 000 Kč).
Česká národní banka pro úplnost uvádí, že standardně vede jedno řízení pro spáchání více různých přestupků, a proto pokuta uložená v takovém řízení může být při níže uvedeném rozlišení obsahující příslušný přestupek započítána vícekrát. Informace o pravomocných rozhodnutích jsou transparentně uveřejňovány na webových stránkách ČNB na adrese https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/pravomocna-rozhodnuti/#, kde si žadatel může vyhledat požadované informace podle jím zadaných kritérií.
Podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona o směnárenské činnosti bylo v době od 1. 4. 2019 zahájeno 5 řízení o přestupku (výše uložených pokut: 80 000 Kč.)
Podle § 22 odst. 1 písm. e) zákona o směnárenské činnosti nebylo v době od 1. 4. 2019 zahájeno žádné řízení o přestupku.
Zahájená řízení o přestupku podle § 22 odst. 1 písm. f) zákona o směnárenské činnosti v době jsou od 1. 4. 2019 čtyři (řízení dosud probíhají).
Podle § 22 odst. 1 písm. g) zákona o směnárenské činnosti nebylo v době od 1. 4. 2019 zahájeno žádné řízení o přestupku.
Podle § 22 odst. 1 písm. h) zákona o směnárenské činnosti bylo v době od 1. 4. 2019 zahájeno 1 řízení o přestupku (pokuta 200 000 Kč).
Podle § 22 odst. 1 písm. i) zákona o směnárenské činnosti byla v době od 1. 4. 2019 zahájena 3 řízení o přestupku (celková částka uložených pokut:180 000 Kč).
Podle § 22 odst. 1 písm. k) zákona o směnárenské činnosti nebylo v době od 1. 4. 2019 zahájeno žádné řízení o přestupku.
Podle § 22 odst. 1 písm. o) zákona o směnárenské činnosti byla v době od 1. 4. 2019 zahájena 3 řízení o přestupku, která dosud probíhají.
Podle § 22 odst. 1 písm. p), r a. s) zákona o směnárenské činnosti nebylo v době od 1. 4. 2019 zahájeno žádné řízení o přestupku.