Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ČNB poskytla dne 12. 11. 2019 na základě žádosti informaci, že předpisy definující/upřesňující pojem důvěryhodnost a odborná způsobilost v rámci jednotlivých dohlížených sektorů finančního trhu jsou uvedeny na internetových stránkách ČNB:
https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/legislativni-zakladna/
https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/povolovaci-a-schvalovaci-rizeni/.
Česká národní banka vydala Úřední sdělení ze dne 3. prosince 2013 k výkladu pojmů důvěryhodnost a odborná způsobilost:
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/legislativa/.galleries/Vestnik-CNB/2013/v_2013_13_21413560.pdf

ČNB poskytla dne 13. 11. 2019 na základě žádosti penzijní plán č. 2 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s. schválený rozhodnutím Ministerstva financí České republiky dne 23.5.1995.

ČNB poskytla dne 14. 11 .2019 na základě žádosti informaci, že za období od 12. února 2008 do současnosti Česká národní banka neeviduje žádné řízení vedené dle § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „ZOS“), pro porušení povinnosti stanovené v § 4 odst. 4 ZOS jednáním dle písm. b) přílohy č. 1 k ZOS.

ČNB poskytla dne 14. 11. 2019 na základě žádosti informaci, že lze považovat obchody s komoditními deriváty, a to zejména komoditními forwardy, komoditními opcemi a komoditními swapy za pohledávky finančního charakteru ve smyslu § 2 písm. a) zákona č. 408/2010 Sb. o finančním zajištění. Zákon o finančním zajištění, který směrnici o dohodách o finančním zajištění implementoval do českého právního řádu, se vztahuje i na komodity jako takové a máme tedy za to, že se uplatní i na práva a pohledávky související s obchody s komoditami, tedy na deriváty s fyzickým dodáním, jejichž podkladovým aktivem je komodita. Oporu pro toto konstatování vidíme v principech a záměrech samotné Směrnice 2002/47 o dohodách o finančním zajištění (např. v recitálech 14 a 16). Úprava zavedená touto směrnicí má sloužit k integraci, efektivnímu a bezpečnému fungování finančních trhů. Stávající celosvětová praxe využívání finančního zajištění je také úzce navázána na finanční trh. Zajišťované pohledávky by proto měly mít úzkou souvislost s finančním trhem, mělo by jít o pohledávky z obchodů, které se na tomto trhu typicky uskutečňují. Tuto podmínku relevantní obchody splňují. Tato odpověď vyjadřuje názor pracovníků České národní banky a nikoliv závazná stanoviska České národní banky k výkladu příslušných právních předpisů.

ČNB poskytla dne 15. 10. 2019 na základě žádosti následující informace:
Vzorec výpočtu roční procentní sazby nákladů (RPSN) je přílohou zákona o spotřebitelském úvěru 321/2001 Sb. RPSN se od 1. 12. 2016 dále řídí zákonem o spotřebitelském úvěru 257/2016 Sb. (část devátá). Do tabulky v databázi ARAD jsou zahrnovány pouze úvěry na spotřebu (P0021 = 60 (Spotřebitelské účelové úvěry na zboží a služby) a 80 (Spotřebitelské neúčelové úvěry)) a informační prvek „Úvěry domácnostem - obyvatelstvu na spotřebu a na koupi nemovitostí“ (IP = EAN0001_001). Průměrné sazby jsou stanoveny jako vážený průměr vykázaných úrokových sazeb (RPSN = P0117), kde vahami jsou objemy v příslušných kategoriích úvěrů. V rámci výkazu VUS (ČNB) 12-12 (datová oblast SIS12_02), ze kterého je tabulka sestavována, není reportován parametr P0063 (Doba po splatnosti pohledávek). Je zde sledován parametr P0901 (Restrukturalizovaná pohledávka (Y/N)), kdy úvěry s hodnotou Y nejsou zahrnuty v rámci zasílané sestavy. Zároveň jsou v sestavě zahrnuty pouze úvěry v CZK (P0019 = CZK).
Výpočet úrokové sazby je stanoven v nařízení ECB (EU) č. 1072/2013 ze dne 24. září 2013 o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi (ECB/2013/34, Příloha I, Část 1). Do tabulky databáze ARAD jsou zahrnovány pouze úvěry na spotřebu (P0021 = 60 (Spotřebitelské účelové úvěry na zboží a služby) a 80 (Spotřebitelské neúčelové úvěry)). Průměrné sazby jsou stanoveny jako vážený průměr vykázaných úrokových sazeb (Propočtená úroková sazba v % = P1117), kde vahami jsou objemy v příslušných kategoriích vkladů a úvěrů. V rámci výkazu VUS (ČNB) 12-12 (datová oblast SIS12_01), který je zdrojem pro sestavení tabulky, není reportován parametr P0063 (Doba po splatnosti pohledávek). Je zde sledován parametr P0901 (Restrukturalizovaná pohledávka (Y/N)), kdy úvěry s hodnotou Y nejsou součástí zasílané sestavy. Zároveň jsou zde zahrnuty pouze úvěry v CZK (P0019 = CZK) za domácnosti – obyvatelstvo (P0236 = S_RZOBY). Žadatelem vybrané sestavy dávají dohromady úvěry na spotřebu – celkem, obsahem jsou tedy všechny informační prvky (EAN0002_009 – Úvěry v nových obchodech s float. a fixací úrokové sazby do 3 měsíců vč., EAN0002_010 – Úvěry v nových obchodech s fixací úrokové sazby od 3 měsíců do 1 roku vč., EAN0002_011 – Úvěry v nových obchodech s fixací úrokové sazby od 1 roku do 3 let vč., EAN0002_012 – Úvěry v nových obchodech s fixací úrokové sazby od 3 let do 5 let vč., EAN0002_13 – Úvěry v nových obchodech s fixací úrokové sazby od 5 let do 10 let vč., EAN0002_014 – Úvěry v nových obchodech s fixací úrokové sazby nad 10 let). Stejně tak jsou do výpočtu zahrnuty všechny vykazované položky smluvní doby splatnosti (P0065 = S_ZPKRNE (Netermínováno a do 1 roku včetně) a 20 (Nad 1 rok), všechny položky ohledně výše závazku nebo pohledávky v CZK (P0083 = 27 (Do 7,5 mil. včetně), 28 (Od 7,5 mil. do 30 mil. včetně) a 55 (Nad 30 mil.)), všechny položky ohledně vztahu na kategorie nových úvěrových obchodů (P0251 = 10 (Refinancované nové úvěry bez navýšení), 20 (Refinancované nové úvěry – navýšení), 30 (Nové úvěrové smlouvy), 40 (Ostatní nová ujednání o stávajících smlouvách) a 50 (Ostatní nová ujednání o stávajících smlouvách – navýšení)) a všechny položky týkající se úvěrů zajištěných alespoň ze 100% (P0913 = Y (ANO) a N (NE)).
Žadateli byla poskytnuta tabulka s Ročními procentními sazbami nákladů a objemy z nových obchodů (poskytnuté úvěry).

ČNB poskytla dne 19. 11. 2019 a následně 22. 11. 2019 na základě žádosti následující informaci: Informace o výši příjmů členů bankovní rady včetně příjmu guvernéra ČNB zveřejňuje ČNB standardně ve své výroční zprávě, kterou naleznete na webových stránkách ČNB. Z podstaty věci tedy poslední zveřejněné údaje o příjmech guvernéra ČNB (v rozlišení hrubá x čistá mzda) jsou obsaženy ve výroční zprávě za rok 2018 (strana 58), dostupné na adrese https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/o_cnb/.galleries/hospodareni/vyrocni_zpravy/download/vyrocni_zprava_2018.pdf.
Údaje za rok 2019 budou součástí výroční zprávy ČNB za rok 2019, nicméně k Vaší žádosti ČNB sděluje, že hrubá mzda guvernéra ČNB p. Jiřího Rusnoka za období leden – říjen 2019 činila 4 034 283 Kč. Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu, odměny za výsledky práce a náhrady mezd podle zákoníku práce.
ČNB pro úplnost uvádí, že není organizační složkou státu, ale samostatnou právnickou osobou zřízenou zákonem. Členové bankovní rady jsou podle zákona o České národní bance jejími zaměstnanci, kteří jsou placeni z prostředků České národní banky bez závislosti na veřejných rozpočtech, pobírají mzdu, nikoliv plat a z titulu své funkce nepobírají paušální náhrady jako například poslanci či zastupitelé. Na zaměstnance ČNB a tedy ani na členy bankovní rady se nevztahuje zákon o státní službě.

ČNB poskytla dne 28. 11. 2019 na základě žádosti přílohu k penzijnímu plánu č. 2 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s. ze dne 23.5.1995, včetně základních vzorců (oddíl 4.) a vzorců výpočtů výše roční penze (oddíl 5.).

ČNB poskytla dne 29. 11. 2019 na základě žádosti následující informaci: Společnost Bankerat a.s., IČO: 241 86 457, se sídlem V celnici 1028/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 a Admin P2P s.r.o. IČO: 026 46 447, se sídlem V celnici 1028/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 nemají oprávnění k žádným činnostem podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů.