Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ČNB poskytla dne 5. 3. 2019 na základě žádosti stanovisko ze dne 23. 2. 2016 s názvem „Veřejné nabízení více emisí cenných papírů v průběhu 12 měsíců“.

ČNB poskytla dne 6. 3. 2019 na základě žádosti ohledně výše průměrné úrokové sazby obchodních bank informaci, že data ohledně úrokových sazeb se vždy vztahují k ultimu měsíce. K přesnějšímu určení úrokových sazeb je vhodné znát ekonomický sektor dlužníka, účel úvěru a případně i fixaci úrokové sazby (https://www.cnb.cz/cs/faq/co_je_obvykly_urok.html). Informace o výši úrokových sazeb pro celou Českou republiku jsou dostupné na webových stránkách ČNB, viz níže uvedený odkaz, který vede přímo do statistického systému ARAD, kde lze dohledat požadovanou informaci o výši úrokové sazby:
https://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.STROM_SESTAVY?p_strid=AAABAA&p_sestuid=&p_lang=CS
V této souvislosti byl žadatel odkázán na Metodický list k výše uvedeným sestavám:
https://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.PARAMETRY_SESTAVY?p_strid=AAABAA&p_sestuid=12864&p_tab=2&p_lang=CS

ČNB poskytla dne 11. 3. 2019 na základě žádosti anonymizovaná rozhodnutí (č.j. 2015/24131/570, č.j. 2015/064745/CNB/110, č.j. 2014/000024/CNB/570, 2014/37404/CNB/110, č.j. 2013/5917/570, č.j. 2013/3313/110, č.j. 2013/4508/570, č.j. 2013/2507/110, č.j. 2012/5872/570, č.j. 2012/2887/110, č.j. 2011/132/570, č.j. 2010/9073/570, č.j. 2010/3713/110, č.j. 2010/8798/570) se znečitelněnými pasážemi obsahujícími informace, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti vyplývající z příslušných právních předpisů.

ČNB poskytla dne 13. 3. 2019 na základě žádosti informace ohledně rozkladové komise:

ČNB poskytla dne 14. 3. 2019 na základě žádosti přehled zakázek a finančních plnění ČNB společnostem ze skupiny DELOITTE, a to za období od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2010.

ČNB poskytla dne 14. 3. 2019 na základě žádosti přehled zakázek a finančních plnění ČNB společnostem ze skupiny VALLUE ADDED, a to za období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2018.

ČNB poskytla dne 15. 3. 2019 na základě žádosti informaci, že ČNB vede účty podřízené státní podkladně podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a to organizačním složkám státu, příspěvkovým organizacím zřízeným organizačními složkami státu, státním fondům a Národnímu fondu, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, územním samosprávným celkům (obcím, krajům) a dobrovolným svazkům obcí, veřejným výzkumným institucím, veřejným vysokým školám a některým dalším institucím, kterým Ministerstvo financí udělí souhlas s vedením účtu v České národní bance. Dále jsou v České národní bance vedeny účty zdravotním pojišťovnám a svazům zdravotních pojišťoven. Ceny za vedení účtů a poskytování služeb platebního styku k účtům pro organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu, státní fondy a Národní fond, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, pro zdravotní pojišťovny a svazy zdravotních pojišťoven platí Ministerstvo financí České republiky. U ostatních klientů si ceny spojené s vedením účtů hradí klienti. Dále Česká národní banka svým klientům neposkytuje úvěry, bankovní záruky, dokumentární platby a ani nesjednává s klienty možnost čerpání peněžních prostředků do debetního zůstatku účtu (viz https://www.cnb.cz/cs/platebni_styk/sluzby_pro_klienty/). S ohledem na povinnost bankovního tajemství dle § 38 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, Česká národní banka operace a zůstatky na účtech klientů nesděluje. Souhrnná informace o závazcích vůči bankám v tuzemsku je uvedena na internetových stránkách České národní banky (https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodareni/dekadni_bilance), kde je rovněž uvedena výše úrokových sazeb. Česká národní banka k Vašemu dotazu dále uvádí, že nemá žádné soukromé klienty a neposkytuje bankovní služby komerčních bank uvedených v seznamu licencovaných bank působících v České republice. Česká národní banka dle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, neotvírá účty fyzickým osobám, s výjimkou vlastních zaměstnanců.

ČNB poskytla dne 15. 3. 2019 na základě žádosti informaci, že Česká národní banka sestavuje měsíčně harmonizovanou statistiku úrokových sazeb podle Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1072/2013 ze dne 24.9.2013 o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi (ECB/2013/34) (viz https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/statistika/menova_bankovni_stat/mbs_mezinarodni_dokumenty/download/ecb_2013_34_cz.pdf ). Úrokové sazby z kreditních karet lze nalézt v systému časových řad (ARAD): https://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.PARAMETRY_SESTAVY?p_sestuid=12864&p_strid=AAABAA&p_lang=CS (jedná se o ukazatele 21 a 22, přičemž v ukazateli 21 jsou zahrnuty také neúročené pohledávky z kreditních karet). Zároveň Česká národní banka upozorňuje, že pro tuto kategorii finančních nástrojů nové obchody odpovídají zůstatkům ke konci sledovaného období (tj. stavy a nové obchody se rovnají). Pro úplnost Česká národní banka přikládá odkaz na metodický list: https://www.cnb.cz/docs/ARADY/MET_LIST/mir_cs.pdf.

ČNB poskytla dne 21. 3. 2019 na základě žádosti kopii rozhodnutí Ministerstva financí, kterým byly schváleny Všeobecné pojistné podmínky České pojišťovny, a. s, č. j. 103/45904/1992/I.

ČNB poskytla dne 21. 3. 2019 na základě žádosti informaci, že neeviduje série a čísla bankovek při jejich dodání z výroby, při příjmu do zásob peněz, při vydání do oběhu, příjmu z oběhu apod. Nelze tedy zjistit, kdy tazatelem uvedené bankovky byly „emitovány“ (vydány do oběhu) a zda tedy před datem 15.9.2015 mohly být v oběhu.