Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

červen 2015

 • Česká národní banka poskytla dne 26. června 2015 informace na základě žádosti o podání informací vztahujících se k výkazu zisku a ztráty České národní banky, a to k syntetickým účtům 518 (ostatní služby), 521 (mzdové náklady) a 549 (ostatní náklady z činnosti) za roky 2013 a 2014, a to v milionech korun a dále o informace, jaký byl celkový počet zaměstnanců České národní banky ke konci roku 2014 a jaká byla k tomuto datu celková výše vlastního kapitálu. Požadované informace byly poskytnuty ve formě tabulek, ve kterých byly témuž žadateli poskytnuty na základě žádosti v roce 2013. Jako doprovodnou informaci ČNB uvedla, že náklady a výnosy ČNB jsou evidovány ve struktuře předepsané účetní osnovou pro banky, která není totožná se strukturou požadovaných syntetických účtů. Do níže uvedené tabulky byly proto zahrnuty takové náklady, o kterých se ČNB domnívá, že jsou věcně a obsahově totožné s požadovanými syntetickými účty.
  Náklady ČNB ve struktuře požadovaných syntetických účtů
  v mil. Kč
    2010 2011 2012 2013 2014
  Náklady z činnosti ČNB celkem 1 047,50 1 020,50 986,5 1 022,50 1 066,40
  Z toho mzdové náklady (521) 872 863 840 875 921
                ostatní náklady z činnosti  (549) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4
                ostatní služby (518) 175 157 146 147 145
                z toho: právní služby 17 13 8 9 7
                              konzultační služby 4 3 3 3 3
                              IT služby 48 41 38 38 38
                              reklamní služby 0 0 0 0 0
                              jiné služby 106 100 97 97 97


  Vývoj vlastního kapitálu ČNB v letech 2012 – 2014
  v mil. Kč
    2012 2013 2014
  Statutární fond 1 400 1 400 1 400
  Všeobecný rezervní fond  8 050 8 050 8 050
  fondy celkem 9 450 9 450 9 450
  oceňovací rozdíly 8 048 2 382 10 826
  ztráta z předchozích období -126 410 -123 565 -50 449
  HV za účetní období 2 846 73 116 56 560
  Vlastní kapitál ČNB celkem -106 066 -38 617 26 387

  K 31. prosinci 2014 pracovalo v ČNB 1 321 zaměstnanců.  
 • Česká národní banka poskytla dne 22. června 2015 následující informace k dotazům žadatele týkajících se spisové služby.
  (i) Česká národní banka (dále jen ČNB) využívá elektronický systém spisové služby, který splňuje požadavky kladené na tento typ elektronických systémů Národním standardem pro elektronické systémy spisových služeb (viz. Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje národní standard pro elektronické systémy spisové služby, č. j. MV-74291-3/AS-2012). Splňuje tak ustanovení § 63 odst. 1 písm. a) a § 63 odst. 3 zákona
  č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), podle nichž je ČNB povinna vést jako určený původce spisovou službu, resp. spisovou službu v elektronické podobě.
  (ii) Jednoznačný identifikátor dokumentů a spisů je tvořen na základě ustanovení § 64 odst. 2 a 3 zákona, resp. § 7 odst. 1 vyhlášky ministerstva vnitra č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, tj. skládá se z označení původce (cnb) a alfanumerického kódu. Jednoznačnost kódu je zajištěna tak, že je generován elektronickým systémem spisové služby. Např. „cnbaes537f5948“.
  (iii) Dokumenty a spisy, jejichž původcem je ČNB, jsou vedeny v elektronickém systému spisové služby. Zacházení s těmito dokumenty a spisy upravují vnitřní předpisy vycházející z platné legislativy.
 • Česká národní banka poskytla dne 12. června 2015 souhrnné informace k rozsáhlé žádosti žadatele, kde kromě poskytnutí souvisejících konkrétních odkazů na webové stránky ČNB k dotazům žadatele poskytla následující informace. V oblasti správních řízení, která Česká národní banka zahajuje, resp. vede, působí jako správní úřad podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ČNB). Česká národní banka při tom postupuje ve věcech jí svěřených dohledových kompetencí dle správního řádu a příslušných sektorových zákonů. Účastníci správních řízení jsou standardně informováni o příslušné oprávněné úřední osobě, aby bylo zajištěno jejich právo obracet se na správní orgán a uplatňovat tak v plné míře svá procesní práva. V jednom správním řízení může provádět úkony jedna oprávněná úřední osoba, není ale vyloučeno (a v praxi je to poměrně časté), aby v jednom správním řízení bylo oprávněných úředních osob více. To, kolik oprávněných úředních osob v daném správním řízení vystupuje, vždy záleží na vnitřních předpisech správního orgánu, resp. na pokynech vedoucího správního orgánu. V rámci vedeného sankčního správního řízení lze tak využít činnosti jakýchkoli pracovníků České národní banky, pokud jejich činnost přispěje k řádnému projednání věci, k zachování všech procesních práv účastníků takovýchto řízení či jejich činnost může napomoci zjistit úplný stav věci. Podle ust. § 5 zákona o ČNB je bankovní rada odvolacím orgánem proti rozhodnutím ČNB vydaným ve správním řízení. Bankovní rada (vždy po projednání věci rozkladovou komisí) rozhoduje nejen o řádných opravných prostředcích (rozkladech), ale též o mimořádných opravných prostředcích. Bankovní rada je orgán kolektivní, složený ze sedmi členů. Složení tohoto kolektivního orgánu je dostupné na webu ČNB, a to i historicky. Způsob přijímání rozhodnutí bankovní rady stanoví § 7 zákona o ČNB. Způsob, jakým bude hlasováno (otevřeně, či tajně; najednou, či po jednotlivcích) je na rozhodnutí bankovní rady. Rozhodnutí bankovní rady je rozhodnutí kolektivního orgánu.