Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

červenec 2015

 • Česká národní banka poskytla dne 30. července 2015 níže uvedené souhrnné informace k dotazům žadatele, které se týkaly aplikace zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (dále jen zákon č. 82/1998). Za období 2010 – 2015 eviduje ČNB  celkem 6 žádostí o náhradu škody dle zák. č. 82/1998 Sb. (2010 - 1, 2013 – 1, 2014 – 3, 2015 – 1). Všechny vznesené žádosti byly odmítnuty, nebylo poskytnuto žádné odškodnění a nebyly uplatněny žádné regresní úhrady.
 • Česká národní banka poskytla dne 28. července 2015 informace k dotazům žadatele, které se týkaly vymáhání pohledávek v zahraničí ve vztahu k dobovým devizovým předpisům, resp. Národní bance Československé. Mimo osobní údaje zde obsažené, ČNB uvedla, že v roce 1954 došlo k převedení agendy evidence pohledávek a závazků v cizině do kompetence ministerstva financí, které jí pověřilo Ústředního likvidátora peněžních ústavů a podniků (ustanovení § 12 odst. 1 a 2 vyhlášky ministra financí č. 11/1954 Ú. l., k zákonu o devisovém hospodářství). Písemnosti této instituce a jejích právních nástupců (Správa majetková a devizová /od roku 1964/, Majetkový úřad /od roku 1993/ a Ministerstvo financí ČR /od roku 1998/) jsou v současné době uloženy ve správním archivu Ministerstva financí ČR (Letenská 15, 118 10 Praha 1).
 • Česká národní banka poskytla dne 23. července 2015 na základě žádosti anonymizovanou kopii požadovaného protokolu o výsledku kontroly činnosti depozitáře č.j. 101/26400/42/1997.
 • Česká národní banka poskytla dne 13. července 2015 na základě žádosti následující informace k dotazům žadatele. 
  (i) Jakou výší rezerv disponuje ČNB.
  Požadovanou informaci naleznete na internetových stránkách ČNB viz /cs/statistika/statistika-platebni-bilance/devizove-rezervy/devizove-rezervy-casova-rada/
  (ii) Jaká je struktura rezerv ČNB. Jaké je procentuální zastoupení mezi rezervami ČNB, tedy kolik % těchto rezerv tvoří zlato, platina a stříbro (pokud se jedná i o jiné drahé kovy nebo např. takzvané drahé kameny, pak prosím o jejich specifikaci a popis) a jaká je struktura „zbytku“ rezerv. (drahé kovy mají tu vlastnost, že nejsou denominovány v specifické měně, tedy mají svou cenu i když ona měna přestane existovat, proto u nich není třeba udávat denominaci) Přesnost na 1% postačuje, není nutné specifikovat rezervy, jejichž hodnota je pod 1% celkové výše rezerv.
  Požadovanou informaci naleznete na internetových stránkách ČNB viz /cs/statistika/statistika-platebni-bilance/devizove-rezervy/devizove-rezervy-struktura/
  (iii) V jakých měnách jsou denominovány dluhopisy, akcie a další cenné papíry, které tvoří rezervy ČNB. V případě, že jsou některé cenné papíry denominovány ve více měnách, prosím tuto skutečnost uvést. Opět zde přesnost na 1% bohatě postačuje pro orientační informaci.
  Dluhopisy, akcie a další cenné papíry, které tvoří rezervy ČNB, byly k 31.12.2014 denominovány v měnách EUR, USD, CAD, AUD, SEK, JPY a GBP. Měnová kompozice devizových rezerv v procentním vyjádření podle takto seřazených měn činila 58%, 15%, 12%, 7%, 3%, 2% a 2% (dopočet do 100% představuje položka ostatní).
  (iv) Jak se ČNB připravuje na matematickou jistotu kolapsu Amerického dolaru v situaci, kdy dluh United states of America se blíží schopnosti USA jen splácet (http://www.usdebtclock.org ).
  ČNB nezveřejňuje své budoucí záměry týkající se strategie investování devizových rezerv.
  (v) Jak se ČNB připravuje a jakou má strategii v případě, že kolaps dolaru sebou přinese i kolaps Eura.
  ČNB nezveřejňuje své budoucí záměry týkající se strategie investování devizových rezerv.
  (vi) Zda je ČNB připravena na přechod na platby za ropu a zemní plyn v jiné měně, než je dolar.
  Případný přechod na jiné transakční měny při úhradách za ropu a zemní plyn je záležitostí subjektů přímo zúčastněných v dodavatelsko – odběratelském řetězci; ČNB v něm nefiguruje, neboť zmíněné komodity nenakupuje.