Aktualizovaný výpočet indikátoru LUCI

ZPRÁVA O MĚNOVÉ POLITICE | PODZIM 2023 (box 3)
(autor: Adam Ruschka)

Souhrnný indikátor trhu práce – LUCI – představila ČNB poprvé v roce 2017 a po dvou letech ho dále rozšířila.[1] Česká ekonomika byla v posledních letech zasažena řadou šoků, které výrazně zkomplikovaly makroekonomickou analýzu a prognózu, a některé dříve používané postupy vzaly za své. Jelikož trh práce hraje významnou roli ve vývoji domácích inflačních tlaků, bylo užitečné podrobit revizi také propočet jeho souhrnného indikátoru. Tento box stručně představuje dopady revidované metody do výsledné trajektorie indexu LUCI a jeho příspěvků.

Prvním motivem ke změně metody byla skutečnost, že v několika posledních letech došlo u většiny časových řad k významnému zvýšení volatility. Bylo tedy nezbytné revidovat citlivost výpočtu na prudké pohyby tak, aby docházelo k intuitivnější identifikaci trendů a především cyklů v nedávné minulosti. Výsledný souhrnný indikátor tak lépe odpovídá expertnímu pohledu na pozorovaný vývoj na trhu práce. Druhým významným motivem ke změně metody byl vliv výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2021 v ČR na průběh některých časových řad trhu práce. Změněné váhové schéma výběrového šetření pracovních sil u nich totiž vyvolalo výrazné změny. Ty však mají pouze statistický charakter, neodrážejí strukturální změnu na trhu práce[2] a nenesou tedy fundamentální informaci. Z tohoto důvodu byly tyto řady nahrazeny alternativami, kde k těmto problémům nedošlo.[3]

Nový způsob výpočtu indikátoru LUCI nicméně zůstává v principu shodný s dosavadní metodou. Z celkem 28 časových řad zachycujících dílčí proměnné trhu práce je simultánně oddělena trendová a cyklická složka. Souhrnná informace ze všech cyklických složek, de facto jejich první společná komponenta, pak nabízí komplexní pohled na cyklickou pozici trhu práce, kterou agregátně vyjadřuje indikátor LUCI.

Výše popsané změny přinesly změněný profil celé trajektorie indikátoru LUCI (Graf 1). Kvalitativní vyznění nicméně zůstává (až na výsledky v nedávné minulosti) podobné. I podle nové metody identifikujeme podchlazený trh práce do roku 2006, a také v období po velké hospodářské a finanční krizi. Shodná zůstává i interpretace silného přehřátí trhu práce v období 2017–2020. S příchodem pandemie a dalších šoků naopak podle nové metody dochází pouze k mírnému oslabení napětí na trhu práce. Ten se tedy výrazněji nepřibližuje stavu dlouhodobé rovnováhy. Tato interpretace lépe odpovídá jak jednotlivým časovým řadám, tak dalším dílčím analytickým indikátorům napětí na trhu práce, jako je například Beveridgeova křivka. Ani na výhledu nedochází k opětovnému utahování podmínek na trhu práce na rozdíl od minulé prognózy.

Graf 1 – Přehodnocení LUCI se v největší míře týká nedávné minulosti, kdy byla ekonomika zasažena řadou šoků
index, vertikální osa ukazuje směrodatné odchylky

Graf 1 – Přehodnocení LUCI se v největší míře týká nedávné minulosti, kdy byla ekonomika zasažena řadou šoků

Jak je vidět z dolního obrázku v Grafu 1, pokud bychom nový propočet LUCI aplikovali zpětně na údaje dostupné při zpracování minulé prognózy (ZoMP léto 2023), pak bychom prizmatem upravené metody dnešní situaci na trhu práce hodnotili téměř shodně, jako ji hodnotíme nyní. Celková situace na trhu práce se od té doby změnila zanedbatelně, neboť silná dynamika zaměstnanosti, stále nízká míra nezaměstnanosti a neutuchající ochota zaměstnavatelů najímat nové zaměstnance převáží nad značným propadem reálných mezd. To udržuje trh práce stále napjatý.

Nový propočet lépe odráží makroekonomický vývoj trhu práce, a to i optikou jeho jednotlivých složek (Graf 2). S výhodou zpětného pohledu lze konstatovat, že předchozí metoda všechny významné pohyby indikátoru (jak na minulosti, tak na výhledu) v nadměrné míře přiřazovala vývoji poptávky po práci, a to především na úkor zaměstnanosti a také mezd a nákladů. V novém LUCI příspěvky jednotlivých složek lépe odrážejí pozorovaný vývoj dílčích veličin trhu práce. Nový indikátor LUCI tedy popisuje současný stav na trhu práce věrněji a nadále poskytuje důležité souhrnné hodnocení i dílčí informace pro tvorbu prognózy.

Graf 2 – Nově je vývoj dílčích příspěvků jednotlivých kategorií vzájemně konzistentnější a lépe odpovídá celkovému příběhu trhu práce
index, vertikální osa ukazuje směrodatné odchylky

Graf 2 – Nově je vývoj dílčích příspěvků jednotlivých kategorií vzájemně konzistentnější a lépe odpovídá celkovému příběhu trhu práce


[1] Konstrukci a důvody vzniku indikátoru LUCI popisoval Box 1 ve Zprávě o inflaci IV/2017. Rozšíření tohoto indikátoru pak představoval Box 2 ve Zprávě o inflaci IV/2019. Podrobnější popis indikátoru LUCI a jeho technické zpracování bude publikováno v podobě Working Paperu ČNB v průběhu následujících měsíců.

[2] Více informací v oficiálním vyjádření ČSÚ.

[3] Nově jsou využity zejména řady nezaměstnaností s různě dlouhou délkou trvání publikovaných také MPSV, a navíc dříve oproti ČSÚ (statistika VŠPS).