Rozšíření indikátoru LUCI

(autoři: Jan Brůha, Jan Šolc)

Souhrnný indikátor trhu práce – LUCI – byl poprvé představen před dvěma lety, nyní dochází k jeho rozšíření. Vzhledem k tomu, že trh práce hraje významnou roli ve vývoji domácích inflačních tlaků, je důležité znát jeho cyklickou pozici. Indikátor LUCI umožňuje transparentním způsobem agregovat velké množství časových řad, a poskytuje tak souhrnné hodnocení napětí na trhu práce. Cílem tohoto boxu je představit rozšíření původního konceptu LUCI[1] a nastínit jeho využití v rámci krátkodobé prognózy.

V rámci rozšíření indikátoru LUCI došlo hned k několika výrazným vylepšením. Za prvé se zvýšil počet zahrnutých veličin. Za druhé jsou cyklické složky jednotlivých časových řad nyní filtrovány modelově konzistentním způsobem[2] na rozdíl od předchozího přístupu, kdy byly filtrovány mimo model. Za třetí, nově je možné pracovat s časovými řadami pozorovanými na různých (měsíčních i čtvrtletních) frekvencích, což přináší možnost častější aktualizace. Díky použití dynamického namísto předchozího statického faktorového modelu lze zároveň modelovat zpoždění mezi indexem LUCI a jednotlivými proměnnými, což umožňuje krátkodobý výhled vývoje indexu do budoucnosti. První komponenta dynamického faktorového modelu, která odpovídá indexu LUCI[3], přitom vysvětluje přibližně 64 % variability cyklických složek zahrnutých časových řad.

Ve srovnání s původním indikátorem LUCI je interpretace historického vývoje na trhu práce velmi obdobná (Graf 1). Vrcholy i dna dosavadních cyklů jsou oběma přístupy identifikovány obdobně a víceméně shodné je také hodnocení aktuálně stále mimořádně vysoké míry napětí na trhu práce.

Graf 1 (BOX) Původní a nová definice LUCI
Cyklus na trhu práce je původním i novým indikátorem LUCI hodnocen velmi podobně; napětí na trhu práce nedávno dostoupilo vrcholu
(index, vertikální osa ukazuje směrodatné odchylky)

Graf 1 (BOX)  Původní a nová definice LUCI

Nový indikátor LUCI lze využít v rámci predikce vybraných veličin, a to nejen na trhu práce. Ke schopnosti predikovat veličiny trhu práce pomáhá jak modelová struktura, v jejímž rámci je LUCI odhadnut, tak i fakt, že jsou využívána vysokofrekvenční (měsíční) data. Jejich využití zpřesňuje prognózu celého indikátoru LUCI, a tím pádem i následný rozklad do jednotlivých veličin. Vedle predikce je možno LUCI využít i při hodnocení konzistence vývoje jednotlivých časových řad na trhu práce. Lze tak například řešit otázku, zda byl mzdový růst v souladu s vývojem ostatních veličin na trhu práce apod. Mimo veličiny trhu práce je možné LUCI využít rovněž při přípravě krátkodobého výhledu inflace cen neobchodovatelných statků, jejíž vývoj LUCI předbíhá zhruba o devět měsíců (Graf 2). Naopak za mezerou výstupu zaostává vývoj LUCI o zhruba dvě čtvrtletí.

Graf 2 (BOX) Korelace LUCI s vybranými veličinami
LUCI předbíhá inflaci cen neobchodovatelných statků přibližně o 9 měsíců, za mezerou výstupu se naopak zpožďuje
(horizontální osa ukazuje zpoždění v měsících)

Graf 2 (BOX)  Korelace LUCI s vybranými veličinami

Pozn.: Záporné hodnoty zpoždění znamenají, že LUCI předbíhá danou makroekonomickou veličinu a obráceně.

Podle LUCI se aktuální napětí na trhu práce pohybuje poblíž historicky nejvyšších hodnot (Graf 3). Při zhruba obdobném příspěvku veličin sloučených do zaměstnanosti a do poptávky po práci je to dáno zejména vývojem řad spojených s nezaměstnaností a v menší míře rovněž vývojem mezd a nákladů a vývojem ostatních faktorů. Příspěvek mezd a nákladů je (stejně jako v případě nezaměstnanosti) na historicky nejvyšších hodnotách, a je tak v souladu s výraznými poptávkovými tlaky pozorovanými aktuálně v domácí ekonomice. Pouze pozvolna se snižující napětí na trhu práce v nejbližších čtvrtletích povede pravděpodobně k pokračování svižného mzdového růstu i v příštím roce.

Graf 3 (BOX) Indikátor LUCI a jeho základní dekompozice
Aktuální hodnoty LUCI jsou z historického pohledu stále velmi vysoké, mimořádné napětí na trhu práce potvrzují všechny složky
(index, vertikální osa ukazuje směrodatné odchylky)

Graf 3 (BOX)  Indikátor LUCI a jeho základní dekompozice


[1] Původní koncept indikátoru LUCI – Labour Utilisation Composite Index – byl poprvé představen ve Zprávě o inflaci IV/2017.

[2] Doposud byly cyklické složky izolovány jednorozměrným statistickým filtrem a na ně byla aplikována metoda hlavních komponent. Nyní je model formulován ve stavovém tvaru, který umožňuje odhad cyklických složek pomocí Kalmanova filtru. To zvyšuje statistickou vydatnost jejich odhadu, neboť se cyklické komponenty všech řad filtrují simultánně.

[3] Výsledný index je následně standardizován. To znamená, že nulová hodnota v rámci každého odhadu odpovídá dlouhodobému průměru, řekněme normální situaci na trhu práce. Kladné hodnoty signalizují období s napjatějším trhem práce, zatímco záporné hodnoty přísluší utlumenější situaci oproti dlouhodobému průměru. Kvůli přehlednějšímu znázornění jsou jednotlivé řady sloučeny do několika reprezentativních skupin.