Změny v jádrovém predikčním modelu ČNB

Při zpracování této prognózy bylo v jádrovém predikčním modelu provedeno několik významných změn vedoucích ke snížení dlouhodobého vlivu specifických cenových šoků na ostatní cenové okruhy a k rychlejší reakci a transmisi měnové politiky.

Byl změněn náhled na modelovou tvorbu cen v jednotlivých cenových okruzích. Dle zkušeností z minulosti se výrazné změny regulovaných cen a cen energií nepromítaly do ostatních cenových okruhů tak výrazně a dlouhodobě, jak to naznačoval původní model. Proto byl nadměrný dopad těchto výkyvů v prognózách expertně snižován. Stávající podoba modelu odstraňuje tento nadměrný dopad systematicky. Snaha o přiblížení modelového pohledu pozorovanému chování ekonomiky vyústila ve změnu modelových rovnic, které popisují mechanismus tvorby cen a ovlivňují rychlost transmise. Výsledkem je snížení celkové modelové rigidity a zvýšení jeho vpředhledícnosti.

Změna modelu se dotkla reakční funkce centrální banky a všech rovnic, které ovlivňují tvorbu cen. Těmi jsou rovnice inflačních očekávaní a Phillipsovy křivky. Nadále je zachován předpoklad vlivu inflačních očekávání jednotlivých složek do celkových očekávaní, nedochází však k bezprostřednímu průsaku cen mezi jednotlivými cenovými okruhy. Byla mírně zvýšena vpředhledícnost inflačních očekávání u jednotlivých cenových okruhů, v případě regulovaných cen jsou inflační očekávání dokonale vpředhledící. Současně byla urychlena reakce měnové politiky prostřednictvím snížené perzistence úrokových sazeb v reakční funkci.

Vliv provedených modelových změn na prognózu je patrný z rozdílu mezi základním a alternativním scénářem – viz kapitola III.3 Vyznění prognózy.