Vztah úrokových sazeb a struktury nových úvěrů na bydlení

Nominální úrokové sazby z nových úvěrů na bydlení se v souvislosti se zvyšováním měnověpolitických úrokových sazeb od října 2005 zvýšily. Úrokové sazby s různými délkami fixace se však od druhého pololetí 2006 vyvíjely rozdílně, což se projevilo i ve struktuře nových úvěrů na bydlení. V souladu s vývojem výnosové křivky rostly úrokové sazby s kratšími fixacemi (tj. do jednoho roku) 1) text za , zatímco úrokové sazby s delšími fixacemi spíše klesaly. Spready mezi dlouhodobými a krátkodobými úrokovými sazbami se tak snižovaly (Graf 1).

Vztah úrokových sazeb a struktury nových úvěrů na bydlení graf 1

Přestože největší podíl na celkových úvěrech mají úvěry s delšími fixacemi úrokové sazby, jejich podíl se od roku 2004  2) do poloviny roku 2006 snižoval (Graf 2). Od poloviny roku 2006 byl vývoj opačný a podíl úvěrů s delší fixací úrokové sazby vzrostl na 65 % a u úvěrů s kratší fixací úrokové sazby poklesl na 35 % (k tomuto pohybu došlo zejména u úvěrů s fixací úrokové sazby od jednoho roku do pěti let a  u úvěrů s fixací úrokové sazby do jednoho roku). To odráželo výše uvedený pokles spreadů mezi dlouhodobými a krátkodobými úrokovými sazbami. V růstu podílu úvěrů s dlouhodobou úrokovou sazbou se může dále projevovat dostatek dlouhodobých finančních zdrojů MFI získávaných emisí hypotečních zástavních listů, snaha MFI zvyšovat dostupnost úvěrů prodlužováním jejich splatností a zvýšená konkurence MFI zaměřená na tento segment úvěrového trhu.

Vztah úrokových sazeb a struktury nových úvěrů na bydlení graf 2

Z uvedeného celkově vyplývá, že domácnosti se při rozhodování o délce fixace úrokových sazeb z nových úvěrů na bydlení řídí podle počátečních nákladů. Aktuální růst podílu úvěrů s dlouhodobými úrokovými sazbami ukazuje, že domácnosti začaly více preferovat úvěry s delší fixací úrokové sazby. Růst podílu úvěrů s fixací úrokové sazby od jednoho roku do pěti let (zejména s tříletou fixací) lze hodnotit pozitivně s ohledem na zajištění domácností proti budoucímu růstu úrokových sazeb. V dlouhodobějším horizontu, v případě zvýšení sazeb u všech splatností, by se však přesto mohly projevit nepříznivé dopady do bilancí zejména u domácností s nižšími příjmy.

Obdobný vývoj struktury úrokových sazeb a podílů nových úvěrů byl od konce roku 2005 zaznamenán i v eurozóně, kde se spready mezi dlouhodobými a krátkodobými úrokovými sazbami téměř uzavřely. Podíl úvěrů s delší fixací úrokové sazby se v eurozóně zvýšil a v květnu 2007 dosáhl 56 %.

1)  Úroková sazba s fixací do jednoho roku zahrnuje též pohyblivou úrokovou sazbu. 
2)  Údaje o struktuře nových úvěrů na bydlení a jejich úrokových sazeb jsou k dispozici od roku 2004.