Vývoj zahraničního obchodu v prvním roce po vstupu ČR do EU

Vývoj zahraničního obchodu za květen 2004 až duben 2005 tedy za období 12 měsíců po vstupu ČR do EU, lze charakterizovat výrazným meziročním zlepšením salda obchodní bilance do kladných hodnot a rychlým růstem obratu zahraničního obchodu, zejména vývozu zboží.

Graf 1
Meziroční růst vývozu i dovozu zboží byl v prvních měsících po vstupu ČR do EU velmi vysoký
(v %)

Graf 1 Meziroční růst vývozu i dovozu zboží byl v prvních měsících po vstupu ČR do EU velmi vysoký  

Za květen 2004 až duben 2005 dosáhlo roční klouzavé saldo obchodní bilance přebytek ve výši 11,2 mld. Kč a meziročně se zlepšilo  o 78,5 mld. Kč. Vývoz zboží se za dané období zvýšil o 23,8 % a dovoz zboží o 17,5 %. Dynamika obratu zahraničního obchodu byla přitom nejvyšší v období prvních šesti měsíců po vstupu (růst vývozu přesáhl 30 % a dovoz se zvýšil o téměř 26 %), kdy vedle pokračujících pozitivních změn na nabídkové straně příznivě působily rostoucí zahraniční poptávka a očekávání dalšího globálního hospodářského růstu. Vliv mělo i odstranění zbývajících celních bariér v obchodu s EU s dopadem na realizaci odložených transakcí.  Výraznější meziroční zlepšení obchodní bilance bylo naopak patrné ve druhé polovině sledovaného období, kdy se obchodní bilance zlepšila o 56,4 mld. Kč. Vývoj jejího salda byl přitom v prvních měsících po vstupu do EU do jisté míry příznivě ovlivněn předzásobením těsně před vstupem do EU v důsledku očekávaného zpřísnění celních opatření na dovozy některých komodit ze třetích zemí.

Meziroční zlepšení obchodní bilance však nebylo patrné ve všech komoditních skupinách a z rozhodující části bylo spojeno s výrazným růstem přebytku strojů a dopravních prostředků. Přebytek skupiny strojů dosáhl 173,8 mld. Kč a meziročně se zvýšil o 94,5 mld. Kč. V rámci této skupiny ke zlepšení salda nejvýznamněji přispěl vývoj třech podskupin - silniční vozidla, elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče a stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu, jejichž saldo se v úhrnu meziročně zlepšilo o téměř 71 mld. Kč. Proti zlepšování celkové bilance naopak působilo prohloubení schodku skupiny minerálních paliv (o 21,6 mld. Kč na 83,9 mld. Kč) v důsledku zvyšujících se cen ropy a zemního plynu. Meziroční změny sald zbývajících osmi obchodních skupin SITC byly již méně významné (v řádu miliard Kč). Jejich bilance se v úhrnu meziročně zlepšila pouze o 5,5 mld. Kč a jejich úhrnné saldo skončilo schodkem ve výši 78,7 mld. Kč. Na celkovém obratu zahraničního obchodu se přitom v uvažovaném období podílely téměř z poloviny (48,5 %). K výraznější meziroční změně salda nedošlo ani v rámci skupin sdružujících zemědělské a potravinářské komodity, jejichž obchod byl změnami celních opatření po vstupu do EU dotčen nejvíce.

Graf 2
Na meziroční zlepšení obchodní bilance měla rozhodující vliv příznivější bilance strojů
(meziroční změny salda podle skupin SITC za květen 2004 až duben 2005, mld. Kč)

Graf 2 Na meziroční zlepšení obchodní bilance měla rozhodující vliv příznivější bilance strojů  

Uvedený vývoj ukazuje, že přímý dopad vstupu ČR do EU (změna celních pravidel, zjednodušení administrativního řízení na hranicích) nebyl pro zlepšování obchodní bilance zásadní. Určujícím faktorem zůstávaly kladné efekty z přílivu přímých zahraničních investic. Významnější byl pravděpodobně nepřímý dopad vstupu ČR do EU, který znamenal, že se ČR zařadila do společenství vyspělých tržních ekonomik Evropy. Právě s touto skutečností - vedle hlavního požadavku minimalizace nákladů - může souviset i významnější  přesun výrob ze západní Evropy do ČR, který ve druhé polovině sledovaného období výrazně přispíval ke zlepšování salda zahraničního obchodu.