Struktura vývoje mezd v podnikatelské sféře

Vývoj mezd je jedním z nejvýznamnějších indikátorů makroekonomického prostředí a inflačních tlaků v ekonomice. Data o mzdách přitom mohou být v rámci hospodářského cyklu významně ovlivňována též strukturálními změnami na trhu práce. Cílem tohoto boxu je odhadnout míru, do jaké mohou být v nedávné minulosti pozorovaná poměrně nízká tempa růstu průměrné mzdy v podnikatelské sféře ovlivněna právě těmito strukturálními vlivy. K této analýze jsou použita detailní data z Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) z podniků s více než 250 zaměstnanci v kombinaci s výkazem P304 (ČSÚ).1 Výpočty regionálních vlivů na vývoj průměrné mzdy pracují s daty z publikací ČSÚ o mzdovém vývoji.

Podrobnost dat z ISPV umožňuje kvantifikovat růst průměrné mzdy z pohledu stávajících, odcházejících a nově nastupujících zaměstnanců.2 Meziroční růst průměrné mzdy u stávajících zaměstnanců dosáhl v prvním pololetí roku 2014 v datovém vzorku 4,5 % a jejich příspěvek k růstu průměrné mzdy tak činil 3,9 procentního bodu (Graf 1). Růst průměrné mzdy u odcházejících zaměstnanců byl výrazně vyšší (o 8,9 %), a tak i přes jejich malý podíl na celkovém počtu zaměstnanců činil jejich příspěvek k růstu průměrné mzdy 0,6 procentního bodu. Tyto údaje z ISPV tak naznačují, že ve sledovaném období byl ukončován pracovní poměr i s pracovníky s vyššími než průměrnými mzdami. Záporný byl naopak příspěvek nově přijímaných zaměstnanců (-0,8 procentního bodu), u kterých průměrná mzda meziročně poklesla o 3,2 %. Oživení růstu zaměstnanosti v prvním pololetí 2014 tedy ceteris paribus působilo ve směru oslabení dynamiky průměrné mzdy, neboť podniky vyplácely v průměru nově přijímaným zaměstnancům nižší mzdy než v roce předešlém.

Graf 1 (BOX) Příspěvky k růstu mezd podle ISPV
Zrychlování růstu mezd v prvním pololetí 2014 bylo u podniků s 250 a více zaměstnanci tlumeno poklesem mezd nově nastupujících zaměstnanců
(meziroční změny v %, příspěvky v procentních bodech, zdroj: ISPV, ČSÚ, vlastní výpočty)

Z hlediska úrovně mezd nastupují noví zaměstnanci v průměru za zhruba o 30 % nižší mzdy oproti těm stávajícím. Tento rozdíl je dán nejen zpravidla nižší úrovní dovedností a zkušeností uplatnitelných na daném pracovním místě, ale ve sledovaném období byl ovlivněn i kvalifikační strukturou nově přijatých zaměstnanců. Podle údajů za první pololetí 2014 totiž firmy nabíraly relativně více zaměstnanců v nízkopříjmových skupinách, a to v nejvyšší míře v kategoriích obsluha strojů a zařízení, pomocní a nekvalifikovaní pracovníci a pracovníci ve službách a prodeji (Graf 2).

Graf 2 (BOX) Struktura nových a stávajících zaměstnanců dle CZ-ISCO
V podnicích s 250 a více zaměstnanci jsou nově zaměstnaní nabíráni v největší míře na obsluhu strojů a zařízení
(podíl v %, zdroj: ISPV, ČSÚ, vlastní výpočty)

Rovněž z regionálního pohledu jsou patrné rozdíly ve vývoji průměrné mzdy, ke kterým přispěl i charakter ekonomického oživení taženého především zpracovatelským průmyslem (viz Graf III.3.12). Vliv jednotlivých regionů (NUTS 2) na meziroční růst průměrné mzdy byl ve třetím čtvrtletí 2014 značně diferencovaný (Graf 3).3 Nejvýrazněji byl přitom celorepublikový růst průměrné mzdy tlumen vývojem v Praze. Zde byl vývoj vedle znatelně pomalejšího růstu mezd charakterizován i o něco rychlejším nárůstem zaměstnanosti oproti zbytku republiky. Je pravděpodobné, že v Praze nejvíce působil výše zmíněný efekt nově přijímaných pracovníků, jejichž mzdy meziročně poklesly. Brzdící efekt na dynamiku průměrné mzdy mělo i Moravskoslezsko zejména vlivem špatné ekonomické situace v těžebním průmyslu. Naopak v ostatních regionech byly růst průměrných mezd i změna zaměstnanosti vyšší než v celostátním průměru.

Graf 3 (BOX) Efekty regionů na dynamiku průměrné mzdy v podnikatelské sféře


1 Definice podnikatelské sféry se dle metodologie ISPV a ČSÚ liší, proto bylo přistoupeno ke kombinaci dat ISPV s výkazem ČSÚ za nefinanční instituce doplněným o finanční instituce. Přesto jsou však výsledky ne zcela srovnatelné s průměrnou mzdou v podnikatelské sféře dle ČSÚ, neboť použitá metodologie vede zejména k vyšší než adekvátní váze zpracovatelského průmyslu, v němž je zastoupení firem s 250 a více zaměstnanci nejvyšší.
2 Z hlediska počtu zaměstnanců přepočtených na plné úvazky spadá v prvním pololetí 2014 přibližně 85 % zaměstnanců do kategorie stávající zaměstnanci (tj. bez změny zaměstnání), 10 % zaměstnanců do kategorie nově nastupujících a 5 % zaměstnanců je zařazeno ve skupině odcházejících (s ukončenou evidencí u zaměstnavatele v daném pololetí).
3 Výpočet vlivu jednotlivých regionů na dynamiku průměrné mzdy je proveden metodou „jacknife resampling“, když se sleduje hypotetická změna celorepublikové průměrné mzdy s vyloučením daného regionu. Příspěvek regionu k růstu celorepublikové průměrné mzdy je pak vypočítán jako rozdíl tohoto hypotetického a oficiálního meziročního růstu celorepublikové průměrné mzdy.