Statistika čtvrtletních finančních účtů – nová statistika v ČNB

Česká národní banka zahájila v říjnu 2007 pravidelné publikování údajů statistiky čtvrtletních finančních účtů. Jedná se o zcela novou statistiku ČNB, která poskytuje ucelenou informaci o vývoji finančních aktiv a závazků v jednotlivých ekonomických sektorech, o finančních vztazích mezi nimi i o vztahu ekonomiky jako celku k zahraničí. Finanční účty jsou nedílnou součástí národních účtů a ve své souhrnné podobě zachycují na nekonsolidované bázi počáteční a koncový stav finančních aktiv a závazků (finanční rozvahy), stejně jako jednotlivé faktory, které mají na změnu tohoto stavu vliv, tj. transakce (finanční účet), cenové vlivy (účet přecenění) a ostatní vlivy (účet ostatních změn). Významným rysem statistiky finančních účtů je skutečnost, že na makroekonomické úrovni propojuje výstupy jiných publikovaných statistik, uvádí je do vzájemného souladu, a poskytuje tak konzistentní informaci nejen o jednotlivých ekonomických sektorech, ale i o jejich vzájemných vazbách v členění podle finančních instrumentů.

Finanční účty jsou významným informačním zdrojem se širokým využitím jak v měnověpolitické oblasti při analýzách měnového transmisního mechanismu, tak i v oblasti analýz finanční stability země či jednotlivých sektorů. Z tohoto důvodu věnuje značnou pozornost této statistice také ECB, která rozvíjí statistiku čtvrtletních finančních účtů jako integrální součást systému čtvrtletních účtů eurozóny.

Odpovědnost za sestavení čtvrtletních finančních účtů v České republice má Česká národní banka. Data jsou publikována v termínu 110 dní po skončení daného čtvrtletí. V současnosti jsou publikovány pouze rozvahy finančních aktiv a závazků jednotlivých ekonomických sektorů v členění dle ekonomických instrumentů. Tyto informace zahrnují dosud nepublikované čtvrtletní údaje, jakými jsou např. struktura finančních instrumentů v české ekonomice (Graf 1), čistá finanční pozice jednotlivých ekonomických sektorů (Graf 2) a struktura finančních aktiv a závazků v jednotlivých ekonomických sektorech. Zveřejněnou statistiku spolu s podrobnějšími informacemi, které se týkají metodiky čtvrtletních finančních účtů a harmonogramu jejich uveřejňování, lze nalézt na webové stránce ČNB v části Statistika.

Graf 1 Struktura finančních instrumentů

Graf 2 Čistá finanční pozice