Revize národních účtů v souvislosti s přechodem na standard ESA 2010

Počátkem října letošního roku ČSÚ zveřejnil mimořádnou revizi národních účtů v souvislosti s přechodem na nový evropský metodický standard ESA 2010, který vychází z celosvětového standardu SNA 2008. Nejvýznamnější změny se přitom týkají výdajů, které jsou považovány za investice do hrubého fixního kapitálu. V souladu s metodikou ESA 2010 tak nyní fixní investice zahrnují rovněž aktiva nižších pořizovacích hodnot s dobou použitelnosti nad jeden rok (typickým příkladem jsou počítače, telefony), vojenské výdaje do dlouhodobých aktiv a dále výdaje na výzkum a vývoj. Dále došlo ke změnám metodiky v oblasti neživotního pojištění. Kromě výše uvedené implementace ESA 2010 byly rovněž provedeny změny zdrojů a metod a spolu s tím pak i standardní každoroční revize národních účtů.

V důsledku výše uvedených změn došlo k posunu úrovně jak nominálního, tak reálného HDP směrem nahoru (Graf 1). Nejvýznamnější posun nastal u hrubé tvorby kapitálu, a to vlivem výše zmíněných metodických změn u investic; nejvýrazněji k tomuto posunu přispěla změna kapitalizace drobného majetku a zahrnutí výzkumu a vývoje do investic. K přehodnocení úrovně směrem nahoru došlo i u spotřeby domácností, a to jednak v důsledku nových metod odhadů u služeb pro bydlení (jiná metoda výpočtu imputovaného nájemného, zpřesnění počtu domů), jednak v menší míře vlivem změny metodiky v oblasti neživotního pojištění. Přehodnocení u ostatních výdajových složek je z dlouhodobějšího pohledu téměř zanedbatelné.

Graf 1 (BOX) Revize nominálního HDP
Úroveň HDP se v důsledku revize zvýšila o 40-50 mld. Kč
(rozdíl HDP před revizí a po revizi v mld. Kč, běžné ceny, sezonně neočištěno)

 

Na dynamiku celkového reálného HDP měla revize historických dat naopak jen relativně malý vliv (Graf 2). Meziroční růst reálného HDP byl od roku 2011 – s výjimkou prvních dvou čtvrtletí roku 2014 – revidován ve směru mírně vyšších hodnot. Přispěla k tomu zejména o něco rychlejší meziroční dynamika spotřeby domácností a spotřeby vlády, zatímco řádově větší revize hrubé tvorby kapitálu a čistého vývozu se v jednotlivých čtvrtletích zhruba vykompenzovaly. U meziroční dynamiky investic v reálném vyjádření se po revizi výrazně snížila volatilita této časové řady (na úkor zvýšené volatility deflátoru investic); již zde není vidět vliv předzásobení cigaretami v souvislosti se změnami spotřební daně.

Graf 2 (BOX) Revize meziročního vývoje HDP
Revize meziroční dynamiky reálného HDP byla jen mírná
(meziroční změny v procentních bodech, stálé ceny, sezonně očištěno)