Revize čtvrtletních finančních účtů

Od října 2007 publikuje Česká národní banka statistiku stavových čtvrtletních finančních účtů s cílem poskytnout uživatelům informace o aktuálním finančním vývoji v ekonomice a finančních vazbách mezi ekonomickými sektory. Protože jde o relativně novou statistiku, bylo nutné i nadále průběžně provádět dodatečné metodické změny, které statistiku dále zpřesňovaly a přibližovaly mezinárodním standardům ESA 95. Zároveň však nebylo možné tyto změny okamžitě zcela promítnout do předchozích čtvrtletí, a údaje tak dosud nebyly v některých ukazatelích metodicky plně srovnatelné v celé publikované časové řadě.

Z tohoto důvodu provedla ČNB ve druhé polovině roku 2009 celkovou revizi stavových údajů (rozvah) čtvrtletních finančních účtů a zajistila tak konzistenci údajů v celé délce časové řady. V současnosti byly publikovány revidované údaje za období první čtvrtletí 2007 až třetí čtvrtletí 2009 a v říjnu 2010 bude časová řada zpětně dále rozšířena až k prvnímu čtvrtletí 2004. Konzistentní časové řady zvyšují analytickou využitelnost statistiky, neboť umožňují lépe monitorovat finanční vývoj v posledních čtvrtletích, přesněji vypovídají o možných finančních rizicích a mohou rozšířit poznatky o míře závažnosti důsledků finanční krize ve finančních rozvahách ekonomických sektorů.

Zveřejnění celé revidované časové řady stavových finančních účtů v říjnu roku 2010 bude dále doprovázeno rozšířením publikovaných sestav o podrobnější strukturu dat popisujících vztahy mezi jednotlivými sektory. Kromě rozvah bude publikován rovněž v celé časové řadě (od prvního čtvrtletí 2004) finanční účet, tj. účet zachycující uskutečněné finanční transakce v ekonomice.

Data čtvrtletních finančních účtů jsou v řadě zemí běžně používána k řadě dílčích analýz z oblasti vývoje finančních (ne)rovnováh na úrovni ekonomických sektorů, ke studiu efektu bohatství, k posouzení růstu zadluženosti nebo pro monitorování míry finančního zprostředkování. Svou nezastupitelnou roli sehrávají zvláště při analýze sektorů, o nichž nejsou komplexní finanční data dostupná z jiných statistik (z přímého sběru dat), tj. například při analýze nefinančních podniků a domácností z hlediska jejich financování či vývoje jejich celkové finanční pozice.

Graf 1 (Box)  Finanční aktiva a HDP

Vedle sektorových analýz je možné čtvrtletních finančních účtů využívat také při analýzách minulého makroekonomického vývoje či jeho krátkodobých projekcích. Jejich informační hodnotu pro tento druh analýz naznačuje Graf 1 zobrazující vývoj ekonomické aktivity (HDP) a finančních aktiv před počátkem současné finanční a ekonomické krize a v průběhu krizového období. Vzájemný vývoj těchto veličin v ČR v období let 2007–2009 potvrzuje obecný předpoklad, že finanční vývoj má zpravidla procyklický charakter a koresponduje s vývojem hrubého domácího produktu, i když finanční aktiva na rozdíl od klesajícího produktu stále ještě vykazují v roce 2009 meziroční růst. Jak ukazuje Graf 1, zpomalování dynamiky jejich růstu se ve druhém čtvrtletí 2009 zastavilo a ve třetím čtvrtletí jejich růst opět mírně zrychlil. K tomu došlo především v důsledku cenových vlivů, zejména obnoveného růstu cen akcií na kapitálových trzích.

Graf 2 (Box)  Čistá finanční aktiva

Podrobnější sektorový pohled na vývoj celkové finanční pozice vyjádřené ukazatelem čistá finanční aktiva (tj. finanční aktiva – závazky) dokládá odlišný vývoj uvedeného indikátoru v sektoru domácností a nefinančních podniků, zejména v důsledku rozdílné struktury finančních aktiv a závazků, což souhrnně ukazuje Graf 2. Zatímco sektor domácností se nachází v tradičně čisté věřitelské pozici, celková finanční pozice sektoru nefinančních podniků je dlužnická. Vývoj finanční pozice domácností v roce 2009 indikuje její meziroční zlepšení (Graf 3), které bylo výsledkem postupného snižování tempa růstu závazků (zejména ve formě přijatých půjček) při jen mírném meziročním oslabení růstu hodnoty finančních investic; k tomu mírně přispělo i zmíněné oživení růstu cen akcií. V sektoru nefinančních podniků se čistá finanční aktiva ve střednědobém pohledu nadále pohybovala v záporných hodnotách kolem -3 bil. Kč (Graf 2), v roce 2009 došlo k jejich zvýšení.

Graf 3 (Box)  Čistá finanční aktiva domácností

Příčinou zhoršení bylo oživení růstu cen emitovaných účastí (zejména kotovaných akcií) na kapitálovém trhu, které tvoří kolem 50 % celkových závazků nefinančních podniků, a jen slabý nárůst finančních aktiv sektoru. Tyto vlivy zcela převážily dopad výrazného zpomalení růstu přijatých půjček v období krize.

Podrobnější informace o celkovém finančním vývoji i o aktuálních tendencích v ekonomických sektorech jsou pravidelně publikovány v komentáři ke čtvrtletním finančním účtům. Další možnosti využití údajů čtvrtletních finančních účtů k analýzám jednotlivých sektorů ukazuje například již dříve zpracovaná analýza „Financování a finanční investice podniků a domácností“, publikovaná v Boxu 2 ve Zprávě o inflaci III/2009.