Publikování číselné prognózy měnového kurzu

Počínaje první prognózou v roce 2009 začíná ČNB zveřejňovat prognózu měnového kurzu CZK/EUR v číselné podobě formou vějířového grafu. Tento box vysvětluje motivaci uvedeného kroku, upozorňuje na podmíněný charakter zveřejňované prognózy měnového kurzu a stručně rekapituluje metodologii tvorby vějířových grafů.

Do současnosti byl prognózovaný vývoj měnového kurzu prezentován ve Zprávách o inflaci pouze formou slovního popisu, podobně jak tomu bylo až do začátku roku 2008 i v případě prognózy úrokových sazeb. Pozitivní zkušenost se zveřejňováním prognózy úrokových sazeb v číselné podobě formou vějířových grafů vedla k rozhodnutí publikovat ve stejné podobě také prognózu měnového kurzu. Zveřejňování predikce kurzu tak umožní uživatelům prognóz ČNB získat úplnou informaci o očekávaném vývoji domácích ekonomických veličin, posoudit vnitřní konzistenci celého předkládaného makroekonomického výhledu a případně si udělat obrázek o bilanci rizik této prognózy s ohledem na kurzový vývoj. Uvedeným krokem se ČNB stane jedinou centrální bankou na světě, která zveřejňuje prognózu nominálního kurzu ke konkrétní měně (přitom jen několik málo nejvyspělejších centrálních bank cílujících inflaci v současnosti zveřejňuje svou prognózu kurzu v efektivním vyjádření). ČNB se tak dostává na samý vrchol v komunikační otevřenosti a transparenci měnové politiky.

Jak však bylo zdůrazňováno již v případě prognózy úrokových sazeb, je důležité, aby si všichni uživatelé prognóz ČNB uvědomovali, že zveřejněná prognóza měnového kurzu je podmíněna přijatými předpoklady a nemůže být v žádném případě chápána jako závazek centrální banky ovlivňovat měnový kurz ani jako jí preferovaný vývoj měnového kurzu. Výhledu měnového kurzu je nutno rozumět jako popisu jeho nejpravděpodobnějšího vývoje v budoucnosti za daných předpokladů makroekonomické prognózy ČNB a informací dostupných v čase jejího vzniku. Nové informace přicházející po uzavření prognózy mohou výhled měnového kurzu změnit, a to včetně od prognózy odlišného vývoje domácích úrokových sazeb, např. na základě toho, jak bankovní rada vyhodnotí bilanci rizik této prognózy. Navíc měnový kurz podléhá více než jiné prognózované veličiny významným výkyvům, a jeho hodnoty se tak mohou od prognózovaných výrazně odlišovat.

Od roku 2008 používá ČNB pro ilustraci obecné nejistoty zveřejňované prognózy celkové inflace, měnověpolitické inflace, trajektorie úrokových sazeb a růstu HDP tzv. vějířové grafy. Tak tomu bude od této Zprávy o inflaci i v případě zveřejňovaného výhledu měnového kurzu. Konstrukce a interpretace vějířových grafů byla podrobně popsána ve Zprávě o inflaci I/2008, v Boxu 2. Pro připomenutí uvádíme, že středová čára na vějířovém grafu představuje trajektorii zobrazované veličiny konzistentní se základním scénářem prognózy, na obě strany symetricky rozložená pásma kolem středové čáry pak znázorňují obecnou nejistotu této prognózy. Postupně se zesvětlující pásma představují rozšiřující se intervaly spolehlivosti odpovídající vývoji, který nastane s pravděpodobností 30 %, 50 %, 70 % a 90 %. Šíře intervalů spolehlivosti pro každou veličinu je odvozena od chyb minulých prognóz a je aktualizována jednou ročně vždy u příležitosti první Zprávy o inflaci v daném roce.

Vedle obecné nejistoty prognózy klíčových veličin včetně měnového kurzu, kterou ilustrují vějířové grafy, mohou uživatelé prognóz ČNB při posuzování konkrétních nejistot, identifikaci celkové bilance rizik prognózy a pro lepší pochopení měnověpolitického rozhodování bankovní rady využívat také zpracovaných alternativních scénářů, zápisů z jednání bankovní rady či veřejných prohlášení jejích členů.