Příčiny výrazného růstu světových cen obilnin

Vývoj na světových trzích zemědělských a potravinářských komodit probíhá v letošním roce ve znamení výrazného oživení růstu cen. Tento vývoj je výsledkem souběhu více významných faktorů.

Na prvním místě je nutné zmínit nepříznivé klimatické podmínky ve druhé polovině roku 2006 ve většině zemí Evropy, v Austrálii a v Severní Americe, které se nejvíce projevily ve snížení produkce pšenice v letošním roce (špatné založení ozimů a jiné důvody). Za mimořádný lze považovat zejména výpadek v produkci obilnin v Austrálii, způsobený extrémním suchem. Výpadky v produkci tohoto světového vývozce snížily jeho vývoz v letošním roce zhruba o jednu třetinu. V důsledku toho se očekává, že dojde k poklesu letošní světové produkce pšenice cca o 5,4 % a produkce ostatních obilnin (rýže, kukuřice) se sníží cca o 1 %. Nepříznivé klimatické podmínky však nevedly pouze ke snížení fyzického objemu sklizně, ale také k významnému snížení podílu kvalitních potravinářských i krmných obilnin, což dále zesiluje tlaky na růst jejich cen.

K poklesu světové produkce obilnin včetně rýže v letech 2006 a 2007 přitom dochází za situace, kdy se předpokládá pokračování dlouhodobého růstového trendu globální spotřeby obilnin pro potravinářské účely, produkce krmiv pro hospodářská zvířata a také produkce obilnin pro výrobu biopaliv. Zvýšená poptávka po uvedených rostlinných komoditách úzce souvisí s rychlým ekonomickým růstem Číny, Indie, Brazílie a dalších rychle se rozvíjejících ekonomik, kde celkově žijí zhruba 3 miliardy obyvatel.

Z uvedených důvodů dochází k výraznému poklesu zásob produkce rostlinné výroby a k navazujícímu růstu cen. Tento vývoj je pozorován na všech hlavních světových trzích, a to zejména u obilnin. Vysoká poptávka po produktech rostlinné výroby na světových trzích zprostředkovaně vede k růstu cen těchto komodit i v ČR. Dopad tohoto vlivu do domácích cen je patrný nejen v meziročním srovnání, ale i v absolutním vyjádření (korunové ceny některých komodit dosáhly nejvyšších hodnot od roku 1990).

Současný vysoký růst cen hlavních komodit rostlinné výroby v ČR (zejména obilnin) je způsoben výhradně faktory zahraničního původu, neboť domácí sklizeň obilnin byla podle posledních srpnových odhadů ČSÚ v letošním roce průměrná, resp. ve srovnání s předchozím rokem mírně vyšší.