Potenciální výstup v prognostickém aparátu ČNB

V prognostickém aparátu ČNB je potenciálním, resp. rovnovážným výstupem chápána taková úroveň reálného výstupu, při které reálná ekonomická aktivita nevytváří tlaky na růst nebo pokles inflace. Odhad rovnovážného výstupu tak není žádným způsobem svázán s určitou úrovní inflace, ale pouze s absencí tlaků na její změnu.

Rovnovážná úroveň výstupu, podobně jako rovnovážné úrovně jiných makroekonomických veličin, není pozorovatelná a měřitelná veličina. K odhadu rovnovážného výstupu lze použít celou řadu rozdílných metod. Základní metoda ČNB odhadu potenciálního výstupu je úzce svázána s jeho definicí. Pro odhad je používán vícerovnicový model, který má tu výhodu, že nezahrnuje pouze data týkající se přímo výstupu, ale využívá dalších informací z oblasti trhu práce a cenového růstu. V tomto modelu jsou potenciální výstup, inflaci neakcelerující míra nezaměstnanosti, působení měnové politiky a některé další parametry určeny simultánně, což umožňuje brát do úvahy i jejich vzájemné působení. Pokud tedy např. dochází k akceleraci inflace bez přítomnosti nabídkového šoku a fiskálního impulzu, je pravděpodobné, že měnová politika byla v minulosti uvolněná, a v důsledku toho došlo k převisu poptávky nad produkcí. Pro odhad modelu se používá rekurzivní algoritmus známý jako Kalmánův filtr.

Jako alternativní přístup k určení potenciálního výstupu ČNB používá odhad pomocí produkční funkce. Ten je pohledem čistě přes nabídkovou stranu ekonomiky, který identifikuje faktory aktuálního a budoucího růstu reálné ekonomické aktivity na straně nabídky (technologický pokrok, práci a kapitál). Tento způsob odhadu potenciálního výstupu je ale ovlivněn problémem nízké robustnosti odhadu koncových hodnot při užití jednorozměrného Hodrick-Prescottova filtru.

Zoi 10/2005 box 3 graf 1

 

Zoi 10/2005 box 3 graf 2

Grafy 1 a 2 srovnávají odhad potenciálního výstupu pomocí těchto dvou metod. Odhad pomocí produkční funkce vede ve srovnání s odhadem pomocí Kalmánova filtru k mírně nižšímu odhadu úrovně potenciálního výstupu, avšak ke zhruba shodnému odhadu aktuálního tempa růstu potenciálního výstupu ve výši 4 %. Stejné tempo růstu říjnová prognóza předpokládá i pro budoucnost.