Porovnání investic a zaměstnanosti firem z hlediska vlastnictví a vývoje reinvestic

Cílem tohoto boxu je provést srovnání vývoje investic a zaměstnanosti podle typu vlastnictví firem (soukromé domácí, zahraniční) a dále ukázat, jak se vyvíjely výnosy z PZI u firem pod zahraniční kontrolou a jejich rozdělení na vyplacené dividendy a reinvestovaný zisk. Chování domácích a zahraničních podniků je porovnáváno pomocí čtvrtletních finančních tokových ukazatelů ČSÚ u hrubé tvorby kapitálu a zaměstnanosti. Jako rozhodné období pro členění podniků na domácí a zahraniční byly použity poslední dostupné údaje ze druhého čtvrtletí 2013.1

Podnikové investice jsou sledovány pomocí ukazatele pořízení hmotného a nehmotného majetku, který je při předpokladu neměnnosti podílu odprodejů majetku2 schopen zhruba aproximovat hrubou tvorbu fixního kapitálu. Graf 1 ukazuje, že na vývoj investic u sledovaného vzorku podniků mají největší vliv investice zahraničních podniků v exportně orientovaném zpracovatelském průmyslu, jejichž příspěvky mají v posledních letech výrazně procyklický charakter. Tomu odpovídá skutečnost, že cyklický průběh hrubé tvorby fixního kapitálu je v ČR tradičně silně korelován s vývojem zahraniční poptávky. Podobný obrázek jako u investic poskytuje i vývoj zaměstnanosti (Graf 2). Domácí podniky obvykle přispívají jak ke změnám investic, tak zaměstnanosti v podstatně menší míře. Výjimkou bylo pouze období po začátku ekonomické krize, kdy byl propad investic i zaměstnanosti zřetelný rovněž u domácích podniků.

Graf 1 (BOX)  Pořízení majetku podle vlastnictví podniků a hrubá tvorba fixního kapitálu
Na vývoj investic mají v posledních letech největší vliv zahraniční podniky ve zpracovatelském průmyslu
(meziroční změny v %, příspěvky v procentních bodech, běžné ceny)
 

Graf 2 (BOX)  Zaměstnanost v podnicích podle vlastnictví a celková zaměstnanost
Zaměstnanost je obvykle ovlivňována zejména podniky pod zahraniční kontrolou, během krize však propadla i v domácích podnicích
(meziroční změny v %, příspěvky v procentních bodech)
 

Větší variabilita vývoje v podnicích pod zahraniční kontrolou ve sledovaných ukazatelích zřejmě odráží jejich větší pružnost jak na trhu práce, tak v produkci. PZI jsou navíc koncentrovány ve více cyklických odvětvích. Oba tyto faktory se následně promítají do vývoje výnosů z PZI a jejich rozdělování (Graf 3). Na počátku finanční krize výnosy z PZI absolutně poklesly a návazně se výrazně snížil i podíl reinvestovaných zisků na těchto výnosech, což koresponduje s daty o poklesu hrubé tvorby fixního kapitálu podniků pod zahraniční kontrolou. Uvedený pokles reinvestovaného zisku byl také zčásti ovlivněn odlivem nerozděleného zisku z minulých let v období nedostatku likvidity mateřských firem na počátku globální finanční krize.

Graf 3 (BOX) Vývoj výnosů z PZI a reinvestic
Podíl reinvestovaných zisků na celkových výnosech z PZI se od počátku globální finanční krize výrazně snížil
 

Poznámka: Údaje za rok 2012 jsou předběžné.


1 Z důvodu srovnatelnosti v čase bylo srovnání domácích a zahraničních podniků provedeno na stálém vzorku obsahujícím celkem 3086 soukromých podniků, které během celého sledovaného období 2004-2013 reportovaly úplná a spolehlivá data. V uvedeném výběru bylo zastoupeno 1190 zahraničních a 1896 domácích podniků, které ve sledovaném období v součtu zaměstnávaly téměř 870 tisíc zaměstnanců.

2 Hrubá tvorba fixního kapitálu je v národních účtech odhadována jako součet hodnoty pořízení hmotného a nehmotného majetku mínus součet příjmů z prodeje tohoto majetku.