Podnikatelský a spotřebitelský sentiment v současné fázi ekonomického vývoje dle ukazatelů ČSÚ a ČNB

V současné fázi hospodářského cyklu, kterou charakterizuje pozvolné zotavování české ekonomiky z hluboké recese, se zvyšuje význam informací z podnikového sektoru a sektoru domácností o tom, jak vnímají svoji současnu ekonomickou situaci a zejména jaká jsou jejich očekávání o jejím budoucím vývoji. Cílem tohoto boxu je zjistit na základě indikátorů vycházejících z konjunkturálních šetření důvěry, zda subjekty v hlavních sektorech ekonomiky očekávají oživení ekonomické aktivity v nejbližším období. Dalším cílem je zjistit, jak vnímá svoji budoucí ekonomickou situaci sektor domácností, který čelí v současné době rostoucí nezaměstnanosti a klesajícím příjmům.

K měření podnikatelského a spotřebitelského sentimentu byly využity výsledky konjunkturálního šetření důvěry podnikatelského sektoru prováděného ČSÚ a ČNB a dále výsledky šetření důvěry spotřebitelů ČSÚ. V zájmu srovnatelnosti výsledků těchto dvou konjunkturálních šetření v podnikatelském sektoru byly hodnoceny obsahově blízké indikátory „ekonomická situace“ (ČSÚ) a „všeobecná obchodní situace“ (ČNB), u kterých je shodně zjišťováno očekávání podnikatelů na tři měsíce dopředu.

V prvním kroku jsme se zaměřili na přesnost odhadu příchodu krize a dosažení jejího dna, což nám poskytlo informaci o přesnosti odhadu podnikatelů z pohledu různého časového horizontu. Všechny sektory byly významně zasaženy finanční a hospodářskou krizí, avšak průběh jejich očekávání ve srovnání se skutečným vývojem ukázal, že jejich schopnost odhadnout směr dalšího vývoje zejména poptávky a návazně jejich ekonomické situace byla v různých sektorech rozdílná. Naše analýza ukázala, že příchod krize se nejdříve odrazil v očekáváních podnikatelů v průmyslu. To ukazuje Graf 1, ve kterém jsou zobrazena očekávání vývoje ekonomické situace, která podnikatelé vyjádřili ve výhledu na tři, resp. šest měsíců, a skutečný vývoj průmyslové produkce. Očekávání na příští tři měsíce se víceméně naplnila, zatímco očekávání na příštích šest měsíců byla méně přesná. Podle výsledků konjunkturálního šetření ČNB (Graf 2) byla očekávání v sektoru zpracovatelského průmyslu výrazně zasažena na přelomu let 2008 a 2009.

Graf 1 (Box) Očekávání v průmyslu

Graf 2 (Box) Konjunkturální průzkum ČNB

Ve stavebnictví byly oproti průmyslu indikátory důvěry i produkce poměrně rozkolísané (Graf 3). K výraznému propadu stavební produkce došlo až na počátku roku 2010, avšak pesimismus se projevoval v očekáváních ve velkém předstihu. Stejný poznatek poskytují i výsledky konjunkturálního šetření ve stavebnictví prováděného ČNB. Naopak v maloobchodě byl patrný větší optimismus, i když už docházelo k oslabování tržeb (Graf 4). Obdobně se situace vyvíjela i ve službách (Graf 5). Optimistická očekávání podnikatelů ve službách přetrvávala déle než odpovídalo aktuální ekonomické situaci. Domácnosti reagovaly na výraznou změnu ekonomické situace prudkým zhoršením očekávání budoucího vývoje nezaměstnanosti a celkové ekonomické situace v následujících dvanácti měsících (Graf 6).

Graf 3 (Box) Očekávání ve stavebnictví

Graf 4 (Box) Očekávání v maloobchodu

Graf 5 (Box) Očekávání ve službách

Graf 6 (Box) Očekávání spotřebitelů

V souhrnu již všechny sektory dosáhly dna propadu sentimentu ekonomických subjektů, i když v rozdílných čtvrtletích roku 2009. Očekávání ekonomické situace pro následující tři, resp. šest měsíců ve všech sektorech ukazují, že zesilují pozitivní očekávání jejího budoucího vývoje. V průmyslu, který byl krizí nejvíce zasažen, podnikatelé nejpřesněji odhadli s tříměsíčním předstihem dosažení „dna“ a příchod ekonomického oživení. Podle březnového konjunkturálního šetření se tato pozitivní očekávání nadále zvyšují a indikují tak pokračování oživení průmyslové produkce i ve druhém a třetím čtvrtletí 2010. Stejným směrem se vyvíjejí i další dílčí indikátory souhrnného indikátoru důvěry podnikatelů ČSÚ, zejména očekávaná domácí a zahraniční poptávka a výhled výrobní činnosti. Zlepšování výhledu naznačují i výsledky šetření ČNB o všeobecné obchodní situaci podnikatelů zpracovatelského průmyslu, podle kterých se očekávání pro druhé čtvrtletí 2010 dostala do pásma s převahou pozitivních odpovědí.

I ve stavebnictví, kde se současná vnímaná ekonomická situace vlivem klesající produkce zhoršuje, je podle šetření ČSÚ patrné zlepšení výhledu v dalším období roku 2010; avšak výsledky konjunkturálního šetření ČNB stále ještě tuto změnu nenaznačují. Rovněž v obchodu a ve službách se podle šetření ČSÚ zlepšují výhledy ekonomické situace pro letošní rok. Pouze v sektoru domácností, jejichž očekávání se od poloviny roku 2009 rovněž zvýšila, na počátku letošního roku – na rozdíl od obchodu – spíše stagnují v souvislosti s přetrvávající vysokou nezaměstnaností.

V souhrnu konjunkturální indikátory v sektoru nefinančních podniků a domácností naznačují, že ekonomické subjekty očekávají pokračování pozvolného oživení české ekonomiky v průběhu roku 2010.