Opatření ČNB v reakci na nákazu covid-19

(autor: Jan Syrovátka)

Na očekávané dopady nákazy ČNB reagovala kombinací měnověpolitických a makroobezřetnostních opatření. Ta byla zacílena na zmírnění dopadů pandemie na cenovou a finanční stabilitu a podporu české ekonomiky. Přijatá opatření přispívají k vytvoření takového prostředí na finančním trhu, jež umožní tuzemským finančním institucím a s nimi celému českému hospodářství lépe zvládnout nastalou ekonomickou situaci.

V prvním kroku bylo žádoucí snížit úrokové sazby. Proto na mimořádném měnovém jednání 16. března bankovní rada ČNB snížila základní úrokové sazby o 50 bazických bodů. K další úpravě (v případě 2T repo sazby o 75 bazických bodů) došlo na řádném měnovém zasedání 26. března. Na květnovém měnovém zasedání byla 2T repo sazba snížena o dalších 75 bazických bodů na 0,25 %. Lombardní sazba byla nastavena na 1 % a diskontní sazba na 0,05 % (Graf 1). Uvedené úpravy se bezprostředně promítly do tržních úrokových sazeb na finančním trhu a s určitým odstupem i do klientských úrokových sazeb z vkladů a úvěrů. Celkové měnové podmínky byly navíc uvolněny oslabením kurzu, který reagoval na zhoršení sentimentu na finančních trzích a zafungoval tak jako přirozený stabilizátor.

Graf 1 (BOX)  Základní úrokové sazby ČNB
2T repo sazba byla během krátké doby ve třech krocích snížena o dva procentní body
(v %)

Graf 1 (BOX)  Základní úrokové sazby ČNB

Další opatření byla zaměřena na podporu likvidity tuzemského bankovního sektoru. Přestože v českém bankovním sektoru není pozorován nedostatek likvidity, z preventivních důvodů byla upravena pravidla měnových operací. Dodávací repo operace se od 18. března 2020 vyhlašují třikrát týdně namísto dosavadní týdenní frekvence. Objednávky bank v rámci těchto dodávacích repo operací jsou uspokojovány v plné výši za fixní sazbu ve výši 2T repo sazby, tedy s nulovou přirážkou. Od května byly zavedeny rovněž dodávací operace s tříměsíční splatností. Schválená novela zákona o ČNB umožnila připravit nástroj na dodávání likvidity i některým nebankovním finančním institucím (pojišťovnám, penzijním a investičním společnostem). Ty mají od 18. května možnost získat likvidní prostředky formou krátkodobého úvěru od ČNB. Ten bude ze strany uvedených finančních institucí zajištěn stejnými cennými papíry, kterými v dodávacích repo operacích s ČNB standardně ručí úvěrové instituce, tedy zejména českými státními dluhopisy. Vedle toho bylo pro úvěrové instituce (banky, pobočky zahraničních bank a družstevní záložny) rozšířeno spektrum přijímaného zajištění (kolaterálu) ve stávajících dodávacích operacích, a to o hypoteční zástavní listy. ČNB také vyzvala banky, pojišťovny a penzijní společnosti, aby se zdržely výplaty dividend či jiných kroků, které by mohly ohrozit odolnost jednotlivých institucí, a to do doby, než odezní akutní i dlouhodobější důsledky pandemie.

Výchozí kapitálová vybavenost tuzemských bank je díky rezervám a dobrovolně drženému přebytku kapitálu robustní. Český bankovní sektor je jako celek schopen vyrovnat se s důsledky i významně nepříznivého ekonomického vývoje. V reakci na omezení související s koronavirovou nákazou nicméně dochází k výraznému útlumu ekonomické aktivity, která ohrožuje kvalitu úvěrového portfolia bank. Proto ČNB postupně snížila sazbu proticyklické kapitálové rezervy (CCyB), aby podpořila schopnost bank bez výrazného narušení financovat reálnou ekonomiku a pokrýt potenciální úvěrová rizika (ta se mohou objevit zejména po ukončení moratoria na splátky úvěrů na podzim tohoto roku, viz níže). Bankovní rada ČNB nejdříve v březnu zrušila své rozhodnutí z minulého roku zvýšit proticyklickou kapitálovou rezervu na 2 % a ponechala ji na úrovni 1,75 %. S platností od 1. dubna 2020 byl tento ukazatel snížen na 1 % a od 1. července 2020 na 0,5 %.

V oblasti hypoték byla uvolněna pravidla pro jejich poskytování. ČNB již necítí potřebu brzdit potenciální poptávku jako v období vrcholícího přehřátého trhu nemovitostí. Proto v několika krocích uvolnila limity tří úvěrových ukazatelů pro posuzování žádostí o nové hypotéky (Tab. 1). Od 18. června zůstává v platnosti pouze ukazatel LTV (poměr výše hypotečního úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti) ve výši 90 % reflektující přetrvávající nadhodnocení cen bydlení.

Tab. 1 (BOX) Doporučená výše ukazatelů při poskytování hypoték
Dva limity při posuzování hypoték byly zrušeny, v platnosti zůstává pouze limit u ukazatele LTV

  do 1. 4.  2020 od 1. 4. 2020 od 18. 6. 2020
LTV (loan-to-value)
poměr mezi výší hypotečního úvěru a hodnotou zastavené nemovitosti
80 % 90 % 90 %
DTI (debt-to-income)
poměr výše celkového zadlužení žadatele o úvěr a výše jeho čistého ročního příjmu
osminásobek bez limitu bez limitu
DSTI (debt-service-to-income)
výše měsíční splátky dluhu vůči čistému měsíčnímu příjmu žadatele
45 % 50 % bez limitu

Poznámka: Zrušení limitu ukazatele DSTI ze dne 18. 6. 2020 vstoupilo v platnost 8. 7. 2020.

ČNB ve spolupráci s ministerstvem financí iniciovala tzv. úvěrové moratorium. To umožňuje, aby kvůli výpadkům příjmů firem, živnostníků a domácností v souvislosti s koronavirovou pandemií nedocházelo ke zbytečným či předčasným insolvencím. Ty by české ekonomice způsobily nevratné škody, což by se následně negativně projevilo i na zdraví bank a dalších finančních institucí. V případě, že byl dlužník negativně ekonomicky zasažen pandemií covid-19, může podle zákona přijatého v dubnu 2020 pozastavit splácení svých závazků po dobu 3 nebo 6 měsíců. Moratorium umožňuje nejen rychlý a jednoduchý odklad splátek, ale i to, aby banky a družstevní záložny nemusely k pohledávkám s takto odloženým splácením navyšovat opravné položky. Představuje tak určitou rovnováhu mezi potřebami spotřebitelů a firem na jedné straně a bank a nebankovních poskytovatelů úvěrů na straně druhé, neboť obě strany jsou důležité pro udržení finanční stability.