Nový spotřební koš od ledna 2007

V lednu 2007 přešel ČSÚ v rámci pravidelných revizí na nový spotřební koš používaný pro výpočet indexu spotřebitelských cen (Tab. 1). Došlo k aktualizaci výběru položek a jejich vah. Nové váhové schéma (stálé váhy) vychází z údajů o spotřebě domácností v roce 2005; základním srovnávacím obdobím se stává prosinec 2005.

Tab. 1
Změna vah odráží vývoj spotřebního chování českých domácností

(skupiny COICOP, váhy v %)

  Stálé váhy Přepočtené váhy
Oddíl roku 1999 roku 2005 k 12/06 k 1/07
  starý koš nový koš starý koš nový koš
Úhrn 100 100 100 100
v tom:        
potraviny a nealkoholické nápoje 19,8 16,3 18,1 16,4
alkoholické nápoje, tabák 7,9 8,2 7,6 8,2
odívání a obuv 5,7 5,2 3,7 4,8
bydlení, voda, energie, paliva 23,6 24,8 29,0 25,7
bytové vybavení, zařízení         
domácností, opravy 6,8 5,8 5,3 5,6
zdraví 1,4 1,8 1,7 1,8
doprava 10,1 11,4 9,3 10,9
pošty a telekomunikace 2,3 3,9 2,7 3,8
rekreace a kultura 9,6 9,9 9,0 9,8
vzdělávání 0,5 0,6 0,5 0,6
stravování a ubytování 7,4 5,8 7,9 5,9
ostatní zboží a služby 5,0 6,3 5,2 6,3


Revize spotřebního koše nemá vliv na údaje o inflaci publikované do prosince 2006. Pro analýzu dopadů přechodu na nový spotřebitelský koš je nutné vzít v úvahu, že samotný cenový vývoj způsobuje průběžnou změnu vah jednotlivých položek a výdajových skupin pro výpočet indexu na bázi Laspeyresova indexního vzorce (tzv. přepočtené váhy). Ve srovnání s předchozími revizemi (1995 a 2001) lze současnou revizi spotřebního koše označit za mírnější. K tomu přispělo jak určité ustálení spotřebitelských zvyklostí, tak i průběžné dílčí revize dosud platného koše a obměňování jeho položek. Revize spotřebního koše vedla ke snížení vah regulovaných cen a cen potravin, naproti tomu se zvýšila váha korigované inflace bez pohonných hmot a cen pohonných hmot (Tab. 2). V rámci korigované inflace bez pohonných hmot se zvýšila váha obchodovatelných položek (vyjádřeno v přepočtených vahách). Tato změna struktury spotřebního koše ovlivnila analýzu inflace a její prognózu ČNB technicky i fundamentálně. Srovnání skutečnosti s minulými prognózami není přímočaré, protože nový spotřební koš nebyl v době zpracování prognóz k dispozici. Podle analýz ČNB by změna váhového schématu mohla za jinak stejných podmínek vést v budoucnu k poněkud nižší než dosud očekávané celkové inflaci. Data za inflaci v prvním čtvrtletí 2007 jsou s tímto očekáváním v souladu.

Tab. 2
Váha regulovaných cen ve spotřebním koši klesla, vzrostla váha korigované inflace

(váhy v %)    

  Stálé váhy Přepočtené váhy
Oddíl roku 1999 roku 2005 k 12/06 k 1/07
  starý koš nový koš starý koš nový koš
Úhrn 100 100 100 100
v tom:        
regulované ceny 17,9 16,4 22,2 17,3
ceny potravin 27,7 24,4 25,7 24,6
korigovaná inflace bez PH 51,3 55,1 49,3 54,3
ceny pohonných hmot 3,0 4,0 2,8 3,7
         
cigarety 3,3 4,1 3,4 4,2
         
čistá inflace 82,1 83,6 77,8 82,6
korigovaná inflace 54,4 59,2 52,1 58,1
neobchodovatelné ostatní 27,2 32,2 31,4 32,5
obchodovatelné ostatní 27,2 26,9 20,7 25,6
obchodovatelné ostatní bez PH 24,2 22,9 17,9 21,8


V souvislosti se změnou spotřebního koše zřejmě došlo od ledna 2007 i ke změně vztahu mezi inflací měřenou národním indexem spotřebitelských cen(CPI) a harmonizovaným indexem spořebitelských cen (HICP). Meziroční růst cen měřený CPI byl v období 2004 - 2006 vždy vyšší než meziroční růst cen měřený HICP a průměrný rozdíl činil 0,3 procentního bodu. Od ledna je pozorován předstih meziročního růstu cen podle HICP před růstem cen dle CPI (Graf 1). Tato změna trendu odpovídá výše zmíněnému nižšímu růstu CPI vlivem změny spotřebního koše.

 

Zoi duben 2007 - box 1 - graf 1