Nový přístup ČNB ke sledování inflačních očekávání domácností v České republice

ČNB sledovala inflační očekávání domácností od roku 1999. Výběrovým šetřením byly získávány hodnoty očekávané inflace v horizontu jednoho roku a tří let. V posledním období byly hodnoty tohoto ukazatele velice volatilní a nepodávaly jasný obrázek vývoje inflačních očekávání.

Od července 2007 ČNB opouští dosavadní kvantitativní přístup sledování domácnostmi očekáváných hodnot inflace a bude využívat kvalitativní hodnocení minulé inflace a očekávané budoucí inflace domácnostmi. Tyto ukazatele jsou sbírány v rámci European Commission Business and Consumer Survey a šetření je v České republice prováděno měsíčně na vzorku 1000 respondentů.

Respondenti jsou tázáni na jejich hodnocení vývoje spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a na očekávání ohledně vývoje spotřebitelských cen v budoucích 12 měsících. Šest kategorií odpovědí je uvedeno v Tab. 1.
Celkové indexy pociťované inflace a inflačních očekávání spotřebitelů jsou pak zkonstruovány jako bilance odpovědí, kde PP, P, M a MM jsou procentní podíly na celku jednotlivých typů odpovědí (viz Tab 1): 

B = (PP + 1/2P) - (1/2M + MM)

Nový přístup ČNB ke sledování inflačních očekávání domácností v České republice tabulka

U hodnocení minulé inflace se jedná o rozdíl váženého podílu respondentů, kteří pociťují, že ceny rostly více než "trochu", a těch, kteří si myslí, že ceny nerostly. U očekávání budoucí inflace se pak jedná o rozdíl váženého podílu respondentů, kteří očekávají, že inflace v příštích dvanácti měsících bude alespoň taková jako za posledních dvanáct měsíců, a těch, co očekávají, že bude nulová nebo záporná. Saldo se může teoreticky pohybovat v intervalu <-100, 100>. Z vývoje bilance výhledu a z porovnání s hodnocením pociťované inflace se dá usuzovat, zda roste počet spotřebitelů, kteří očekávají růst inflace. Ačkoliv tento ukazatel neposkytuje konkrétní hodnotu očekávané inflace, jeho výhodou je právě zmíněná možnost srovnání očekávání s hodnocením minulého vývoje.

Nový přístup ČNB ke sledování inflačních očekávání domácností v České republice graf

Graf 1 znázorňuje vývoj celé časové řady pociťované a očekávané inflace pro ČR. Lze pozorovat, že pociťovaná minulá inflace měřená indexem Evropské komise od roku 1998 klesala. Od roku 2002 podle tohoto ukazatele čeští spotřebitelé v průměru míní, že ceny spíše nerostou. Bilance odpovědí ohledně budoucího vývoje inflace byla od poloviny roku 2004 na relativně nízkých hodnotách. Počet respondentů, kteří očekávali rychlejší budoucí růst cen než minulý vývoj, nepřevyšoval výrazně počet těch, kteří očekávali, že ceny neporostou. Od poloviny roku 2005 je v tomto ukazateli patrný mírný trendový růst.

Ve druhém čtvrtletí 2007 došlo k nárůstu průměrné čtvrtletní hodnoty indikátoru očekávané inflace o 15 bodů při mírném růstu indikátoru pociťované inflace. To naznačuje relativně výrazný posun odpovědí ve směru vyšší očekávané inflace.