Mikroanalýza změn spotřebitelských cen ve vztahu k mechanismu cenotvorby v predikčním modelu g3

Cílem analýzy prezentované v tomto boxu je získání poznatků o změnách jednotlivých cen položek spotřebního koše. Ty jsou posléze porovnány s tím, jak je nastaven mechanismus tvorby cen v mikroekonomických základech jádrového predikčního modelu g3.

Z detailních dat o cenách sledovaných v rámci šetření spotřebitelských cen ČSÚ byly vyhodnoceny četnosti změn cen, sezonnosti změn cen, průměrné velikosti změn cen, průměrné délky období beze změny ceny a další charakteristiky. K dispozici byla měsíční data z období let 2001 až 2005 o výši cen vybraných položek spotřebního koše na úrovni jednotlivých zpravodajských jednotek (maloobchodních prodejen). V tomto období celková inflace dosáhla průměrné meziroční výše 2,3 %.

Četnost změn cen všech vybraných položek činila v průměru 0,26, což znamená, že zhruba každá čtvrtá zjištěná cena byla změněna oproti minulému měsíci (Tab. 1 a 2). Z toho četnost zvyšování cen byla 0,16 a četnost snižování cen 0,10. Průměrná výše změn cen dosáhla zhruba 10 %. U jednotlivých podskupin spotřebního koše platilo, že čím menší byla četnost změn cen, tím vyšší byla průměrná velikost změn cen. Délka období beze změny ceny za všechny vybrané položky činila v průměru 10,7 měsíce.

Analýza ukazuje, že ceny regulovaných položek převážně jen rostou, a to obvykle skokově na počátku roku. Ceny potravin mají vyšší četnost změn cen hlavně v případě nezpracovaných potravin v důsledku kolísavého vývoje cen zemědělských surovin. Obchodovatelné ceny bez cen potravin a pohonných hmot po celé sledované období trvale klesaly a měly jen nízkou četnost změn cen. Ceny neobchodovatelných neregulovaných cen plynule rostly a s výjimkou hypotetického nájemného a položek cen rekreací byla v této podskupině zaznamenána nejnižší četnost změn cen. Hypotetické nájemné a položky cen rekreací měly naopak vysokou četnost změn cen. Ceny pohonných hmot se měnily nejčastěji, přičemž však jejich jednotlivé změny byly v průměru nejmenší ze sledovaných okruhů. Ceny pohonných hmot totiž reagují poměrně rychle na změny cen surovin a kurzu Kč, a mění se tudíž v menší míře, ale zato často.

S tím, že prodejci mění ceny až po určitém časovém období, pracuje i predikční model g3 (Box Tvorba cen v modelu g3 ve Zprávě o inflaci IV/2008). Tato strnulost cen je v něm zachycena pomocí předpokladu, že každá firma má možnost v daném čtvrtletí změnit ceny svých produktů jen s určitou pravděpodobností. S využitím tohoto mechanismu lze velmi dobře napodobit ve skutečnosti pozorovanou strnulost cen, a je proto jedním ze základních prvků většiny v současnosti v praxi používaných makroekonomických modelů. Vzhledem k nastavení modelu g3 firmy v modelové ekonomice mění ceny v průměru každá tři čtvrtletí. Jelikož je tímto mechanismem modelován pouze vývoj čisté inflace, zatímco nejvíce strnulé regulované ceny jsou do prognózy vkládány expertně, je tato hodnota v souladu s výše uvedenými statistikami. Obdobná nastavení jsou používána i v jiných srovnatelných modelech a jsou potvrzována též odhady z dat pomocí bayesovských metod.

Tab. 1 (Box) Změny cen položek spotřebního koše
Nejčastěji se měnily ceny pohonných hmot

Leden 2001 až prosinec 2005 Nezpraco- vané
potraviny
Zpracované
potraviny
Regul. ceny Pohonné hmoty
(PH)
Četnost změn cen 0,42 0,19 0,10 0,85
Četnost zvyšování cen 0,22 0,11 0,07 0,32
Četnost snižování cen 0,21 0,09 0,03 0,53
Prům. výše zvyšování cen (v %) 15,4 10,7 9,0 5,5
Prům. výše snižování cen (v %) -13,0 -8,8 -4,0 -3,6
Prům. délka období beze změny ceny
spočt. z četností (v měs.)
2,5 7,0 16,7 0,5

Tab. 2 (Box) Změny cen položek spotřebního koše
Průměrná délka období beze změny ceny činila 10,7 měsíce

Leden 2001 až prosinec 2005 Neobchodovatelné
ostatní
Neobchod. ostatní
bez rekreací, hyp. nájemného 
Obchodovatelné
ostatní bez PH
Celý spotřební koš
Četnost změn cen 0,39 0,06 0,12 0,26
Četnost zvyšování cen 0,31 0,05 0,05 0,16
Četnost snižování cen 0,09 0,02 0,07 0,10
Prům. výše zvyšování cen (v %) 9,9 13,9 12,5 10,7
Prům. výše snižování cen (v %) -9,1 -12,3 -12,7 -9,1
Prům. délka období beze změny ceny
spočt. z četností (v měs.)
12,2 21,5 12,2 10,7