Měnověpolitické sazby ČNB

Měnověpolitické sazby, tedy sazby stanovované ČNB, tvoří limitní sazba pro dvoutýdenní repo-operace (dále 2T repo-sazba), diskontní sazba a lombardní sazba. 2T repo-sazba je hlavním nástrojem měnové politiky ČNB. Výše této sazby ovlivňuje vývoj krátkodobých sazeb peněžního trhu. Výnosy pro delší splatnosti jsou trhem odvozovány na základě zahrnutí inflačních očekávání a jiných faktorů. Diskontní sazba a lombardní sazba vytvářejí koridor pro pohyb krátkodobých úrokových sazeb peněžního trhu. Diskontní sazba představuje dolní hranici tohoto koridoru, přičemž touto sazbou je úročena tzv. jednodenní depozitní facilita (přebytek likvidity, který obchodní banky nedokáží uložit na peněžním trhu). Lombardní sazba tvoří horní hranici pohybu krátkodobých sazeb peněžního trhu. Touto sazbou je úročena tzv. jednodenní zápůjční facilita (nedostatek likvidity, který obchodní banky nedokáží získat na peněžním trhu).

V minulém období neexistovalo pevné pravidlo pro stanovování relací mezi jednotlivými měnověpolitickými sazbami. Šíře koridoru mezi diskontní a lombardní sazbou (před 22. únorem 2,5 procentního bodu) a umístění 2T repo-sazby uvnitř tohoto koridoru byly peněžním trhem vnímány jako signály o možném budoucím vývoji měnové politiky. Na svém zasedání dne 22. února 2001 bankovní rada ČNB rozhodla o následujících změnách:

  • umístila 2T repo-sazbu do středu koridoru tvořeného diskontní a lombardní sazbou;
  • zúžila koridor na 2 procentní body, takže napříště se bude diskontní sazba rovnat 2T repo- sazbě minus 1 procentní bod a lombardní sazba 2T repo-sazbě plus 1 procentní bod;
  • při mimořádném vývoji se lze odchýlit od těchto principů;
  • snížila všechny měnově-politické sazby (2T repo-sazbu z 5,25 % na 5 %, diskontní sazbu z 5 % na 4 % a lombardní sazbu z 7,5 % na 6 %).

ČNB považuje domácí peněžní trh za dostatečně rozvinutý, stabilizovaný a likvidní, aby koridor tvořený diskontní a lombardní sazbou mohl být zúžen na 2 procentní body. Ve střednědobém horizontu předpokládá ČNB nízkou inflaci a stabilní makroekonomický vývoj. To umožňuje systém měnověpolitických sazeb ČNB přizpůsobit systému Evropské centrální banky. Po uvedeném rozhodnutí tak diskontní a lombardní sazba ztrácejí signální význam pro možné budoucí nastavení měnové politiky.